Očkovanie: jedna miera pre všetkých?

26.09.2012 07:08

Vaccine - 9.III.2012; ročník 30, číslo 12, strana 2040 -

- Lucija Tomljenovic, PhD. a prof. Christopher A. Shaw, PhD.

 

       Pôvodný článok "One size fits all?"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Medzi lekármi panuje všeobecná zhoda, že očkovanie bolo revolúciou pre ľudské zdravie tým, že významne znížilo chorobnosť a úmrtnosť na prenosné ochorenia, obzvlášť tie, ktoré postihujú deti. V dôsledku toho za posledných 30 rokov počet očkovaní v očkovacích kalendároch pre deti sústavne narastal.

       Ako napísal Poland a kol.:[1]

"Očkovanie je jediným lekárskym zásahom, ktorý sa pokúšame vykonať na každom žijúcom človeku na Zemi."

       Ako pri ľubovoľnom inom medikamente, aj pri očkovaní je riziko nežiaducich účinkov (NÚ). Hoci časová následnosť vážnych NÚ po očkovaní je jasná, príčinná súvislosť je len zriedkavo potvrdená. Preto častokrát vyvodzuje, že:

  1. drvivá väčšina vážnych NÚ, ktoré nastanú po očkovaní, sú náhodou (nesúvisia s očkovaním)
  2. skutočné vážne NÚ po očkovaní sú extrémne zriedkavé.
     

       Napriek tomu sa Poland a kol.[1] oprávnene pýtajú, či "s pokrokom v novej biológii 21. storočia" nie je čas zvážiť, "ako môžu nové genetické a molekulárne biologické informácie ovplyvniť očkovaciu prax budúcnosti?" Vo svetle tejto otázky Poland a kol. dochádzajú k záveru, že prístup k očkovaniu typu "jedna miera pre všetkých", tzn. všetky očkovania pre všetkých ľudí, by sme mali opustiť. Tento oprávnený záver by mal byť uplatnený rovnako tak na účinnosť očkovania, ako aj na jeho bezpečnosť.[1]

       Čo sa týka bezpečnosti, rozšírený názor, že vážne NÚ očkovania sú zriedkavé, možno potrebuje zrevidovať, keďže súčasné očkovacie politiky po celom svete v skutočnosti stavajú na predpoklade, že "jedna miera je vhodná pre všetkých". Tento predpoklad pretrváva napriek faktu, že zo skúšok vakcín takmer vždy bývajú vylúčení citliví jedinci s rôznymi zdravotnými problémami (napr. predčasný pôrod, osobná alebo rodinná anamnéza oneskoreného vývoja alebo neurologických porúch vrátane epilepsie/kŕčov, precitlivelosť na zložky očkovacích látok atď.).[2] Kvôli tomuto skresleniu na základe výberu účastníkov štúdie môže byť výskyt vážnych NÚ očkovania povážlivo podcenený.

       Tomuto faktu by sa mala venovať pozornosť, keďže vo vedeckej literatúre boli potvrdené prípady trvalých porúch neurologického vývoja a úmrtí po očkovaní u detí s genetickými či inými predispozíciami.[3][4] Aktuálne údaje Polanda a kol. môžu mať preto oveľa ďalekosiahlejšie dôsledky pre chápanie očkovania nielen v zmysle účinnosti a očakávanej imunitnej odpovede, ale aj v zmysle bezpečnosti. A skutočne, citliví jedinci nemusia mať nielen rovnakú protilátkovú odpoveď, ale ani rovnakú úroveň tolerancie vážnych NÚ ako "zdravšie" deti.

       Navyše vidíme, že deti s "falošnými kontraindikáciami" očkovania (napr. predčasný pôrod, osobná alebo rodinná anamnéza kŕčov, rodinná anamnéza akýchkoľvek NÚ očkovania, trvalé neurologické poruchy atď.),[5] sú práve tie, ktoré sú prakticky vždy vylúčené zo skúšok očkovacích látok.[2] Ani skutočný výskyt vážnych NÚ očkovania, ani ich príčinná súvislosť s očkovaním nemôže byť zistená, ak štúdie nie sú navrhnuté tak, aby ich mohli zistiť. Kritériá "falošných kontraindikácií" preto nie sú potvrdené medicínou založenou na dôkazoch (evidence based medicine = EBM), ale sú to len nepotvrdené predpoklady.

       Pretože súčasná očkovacia politika typu "jedna miera pre všetkých" je založená na týchto nepotvrdených predpokladoch, môže vystavovať citlivých jedincov vysokému riziku. Polandovi a kol. treba poblahoželať za to, že vydláždili cestu ako konceptuálnym, tak aj praktickým riešeniam tohto zložitého a sporného problému.

 

Zdroje

[1]  Poland GA, Ovsyannikova IG, Jacobson RM: "Vaccine immunogenetics: bedside to bench to population", Vaccine, 2008, 26(49):6183–6138

[2]  Kaplan SL, Lauer BA, Ward MA, Wiedermann BL, Boyer KM, Dukes CM, Schaffer DM, Paisley J, Mendelson R, Pedreira F, Fritzell B: "Immunogenicity and safety of Haemophilus influenzae type b-tetanus protein conjugate vaccine alone or mixed with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine in infants", J Pediatr, 1994, 124(2):323–327

[3]  Poling JS, Frye RE, Shoffner J, Zimmerman AW: "Developmental regression and mitochondrial dysfunction in a child with autism", J Child Neurol, 2006, 21(2):170–172.

[4]  Yang Y, Sujan S, Sun F, Zhang Y, Jiang Y, Song J, Qin J, Wu X: "Acute metabolic crisis induced by vaccination in seven Chinese patients", Pediatr Neurol, 2006, 35(2):114–118

[5]  "Contraindications and precautionary conditions for vaccination from selected authoritative sources". Compiled by Epidemiological Unit Ministry of Health, 26.XI.2009, https://www.epid.gov.lk/web/attachments/article/141/CONTRAINDICATIONS_AND_PRECAUTIONARY_CONDITIONS_FOR_VACCINATI.pdf [stav k 30.IX.2011].

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabralo prekladateľovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.