Očkování těhotných proti chřipce zvyšuje počet potratů

29.11.2012 18:57

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

 

       S nastupující chřipkovou sezónou se v médiích opakovaně setkáváme s doporučením očkovat především těhotné ženy. Je pochopitelné, že klinická studie, která by hodnotila zdravotní stav očkovaných a neočkovaných těhotných provedená nebyla, to by si asi žádná farmaceutická firma nedovolila. Velikou pozornost proto vyvolala analýza Garyho Goldmana, která ukazuje, že v posledních třech sezónách se v důsledku očkování těhotných zvýšil v USA počet spontánních potratů. Těhotné ženy představovaly pokusný soubor k testování nové vakcíny proti pandemické chřipce.

       Také v České republice doporučují přední odborníci očkovat proti chřipce právě a především ženy v kterékoliv fázi těhotenství. S takovým doporučením se setkáme například na stránkách Státního zdravotního ústavu (https://www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-chripce-2), doporučuje ho i odborný garant očkovacích center doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., který se odvolává na WHO a píše (https://www.ockovacicentrum.cz/cz/ockovani-proti-chripce-u-tehotnych-zen):

Na základě nedávného doporučení expertní skupiny Světové zdravotnické organizace (SAGE) je v současné době nejrizikovější skupinou, která by měla být očkována trivalentní inaktivovanou vakcínou proti chřipce, skupina těhotných žen. Důvodem je vysoké riziko těžkého průběhu u těhotných i jejich malých dětí.

       V této souvislosti si dovolím připomenout údaje z našeho článku, kde s profesorem Blaylockem (https://www.rizikaockovani.cz/soubory/2012-10/Co-nam-ukazala-epidemie-praseci-chripky-2009-2510201221115047075.pdf) uvádíme závěry ze dvou velkých studií publikovaných v prestižním lékařském časopise New England Journal od Medicine. V Austrálii a na Novém Zélandu odhadovali, že v roce 2009 tam bylo 250.000 těhotných žen. Na JIP bylo hospitalizováno pouze 66 těhotných v důsledku onemocnění chřipkou, což znamená incidenci komplikací chřipky 1 žena na 3.800 těhotných, čili riziko 0,03%. K téměř stejným číslům došla i americká studie AZIC. To znamená, že těhotné ženy z USA, Austrálie a Nového Zélandu se mohou cítit bezpečné při vědomí, že mají 99,97% naději, že neonemocní chřipkou natolik, aby musely být hospitalizovány na JIP. Nevím, zda má SZÚ, SÚKL nebo Očkovací centrum CZ statistiku výskytu komplikací po onemocnění chřipkou u těhotných žen v ČR a pokud má, bylo by jistě užitečné ji zveřejnit.

 

Kdo je Gary Goldman?

       V říjnu vyvolala pozornost analýza Garyho Goldmana publikovaná v časopise Human and Experimental Toxicology (https://www.uk.sagepub.com/journals/Journal201813). V našich knížkách včetně Varovných signálů očkování uvádím tohoto autora v souvislosti s tím, že společně s významným autorem knížek o očkování – Neilem Z. Millerem – přinesli důkazy o tom, jak se v USA zvýšila dětská úmrtnost v důsledku povinného očkování kojenců 26 vakcínami. USA se z postavení nejlepší země na světě propadly na 34. místo.

       Vynikající odborník na statistiku Goldman porovnal počet hlášení spontánních potratů a předčasných porodů v systému VAERS v průběhu třech po sobě následujících chřipkových sezón od roku 2008/2009. Od autora jsem dostala kompletní znění celého článku, abych mohla posoudit věrohodnost zpracovávaných dat.

 

O systému VAERS

       Jsem si vědoma i toho, že oponenti publikovaných zjištění Goldmana budou na prvním místě zpochybňovat důvěryhodnost systému VAERS. I tato otázka je v mých knížkách diskutována. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) je program, monitorující bezpečnost vakcín, sponzorovaný Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). VAERS sleduje postmarketingovou bezpečnost, shromažďuje informace o NÚ, které se přihodí poté, kdy vakcína získala licenci v USA. Lékaři však nemají povinnost NÚ do tohoto systému hlásit (https://vaers.hhs.gov/index).

       Zatímco někteří renomovaní a informovaní odborníci vědí, že hlášení v systému VAERS jsou pouze špičkou ledovce, protože se do tohoto systému hlásí pouze 1–10 % NÚ (https://www.whale.to/vaccines/ploy1.html), jiní hlášení v systému VAERS považují na nevěrohodná. Náš přední pediatr prof. MUDr. Jan Janda, CSc. však považuje systém VAERS za příklad hodný následování (viz Doba jedová 2).

 

Jak probíhalo v USA očkování těhotných proti chřipce?

       Od roku 1997 se v USA doporučovalo očkování těhotných proti sezónní chřipce trivalentní inaktivovanou vakcínou (TIV) až po prvním trimestru těhotenství. V roce 2004 bylo toto doporučení rozšířeno na celou dobu těhotentsví.

       Toto očkování bylo prohlašováno za bezpečné na základě dvou studií. Jedna sledovala soubor 56 žen, druhá soubor 180 žen. V obou studiích byla sledována vakcína bez thimerosalu a nebyl sledován počet potratů. Je na první pohled zřejmé, že tyto studie byly příliš malé na to, aby měly statistickou významnost.

       S nástupem obav z prasečí chřipky se pro sezónu 2008/2009 vydalo doporučení očkovat těhotné dvěma vakcínami - jak proti sezónní chřipce tak pandemickou vakcínou proti A(H1N1). Toto doporučení bylo vydáno přesto, že nikdo nikdy netestoval bezpečnost pandemické vakcíny pro těhotné ženy ani bezpečnost kombinace obou typů vakcín.

       Na příbalových letácích však výrobce uváděl: Není rovněž známo zda tyto vakcíny nemůžou způsobit poškození plodu při aplikaci těhotným nebo neovlivní schopnost reprodukce. Takže zatímco výrobce se "pojistil" tímto prohlášením, rozhodující zdravotnické instituce ujišťovaly ženy a veřejnost o naprosté bezpečnosti vakcín. Připomínám, že v Austrálii odmítly pojišťovací společnosti pojistit lékaře, kteří budou očkovat pandemickou vakcínou z toho důvodu, že byla vytvořená příliš rychle a je tudíž stále experimentální.

       Zdá se, že za této situace se stávají tzv. konspirační teorie téměř reálné. Těhotné ženy se stávají s požehnáním nejvyšších zdravotnických institucí testovacím souborem účinků nových pandemických vakcín, případně účinků kombinace vakcíny proti sezónní chřipce a vakcíny proti pandemické chřipce.

 

Výskyt spontánních potratů v chřipkových sezónách v USA

       V říjnu 2010 publikoval Moro zjištění, že v průběhu 19 chřipkových sezón od let 1990/1991 až po 2008/2009 bylo v systému VAERS hlášeno 17 spontánních potratů a 6 předčasných porodů po očkování vakcínou proti sezónní chřipce. Přepočteno na jednotlivé roky to představuje 1,21 potratů na rok a podle uvedené studie to bylo 1,9 případu na milion očkovaných žen.

       V následující studii však oznámil stejný autor, že v průběhu ještě neukončené sezóny 2009/2010 již bylo hlášeno 140 potratů, tedy 57 na milion očkovaných žen. Přes tento 116násobný nárůst došel Moro k závěru, že toto číslo neobráží zdravotní rizika pandemické vakcíny.

       Goldman proto provedl statistické zhodnocení výskytu spontánních potratů u očkovaných žen za použití údajů ze systému VAERS, které doplnil zhodnocením údajů dotazníkové akce NCOW (Národní koalice organizovaných žen) prováděné přes internet, kde byly ženy dotazovány i na to, zda hlásily potrat do systému VAERS.

 

Zvýšení počtu potratů ve třech následujících sezónách po očkování proti chřipce

       Pro přehled uvádím zjištěná čísla v tabulce č. 1, převzaté z publikace Goldmana (2012). Goldman ve své práci uvádí (na základě údajů dotazníkové akce NCOW), že k potratům docházelo v průměru 7,6 dnů po očkování s širokým rozptylem 1–70 dnů a týkalo se plodů po celou dobu těhotenství, i když při zprůměrování vychází stáří plodu 12, 8 týdne.

 

Tabulka 1. Srovnání potratů hlášených v systému VAERS po očkování proti chřipce v chřipkových sezónách 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011.

  TIV
2008/2009
TIV + A(H1N1)
2009/2010
TIV
2010/2011
Počet těhotenství 5.200.000 5.200.000 5.200.000
Procento očkovaných 11,3 % 43 % 32 %
Počet očkovaných žen 587.600 2.236.000 1.664.000
Počty potratů (podle VAERS) 4 174 21
Incidence potratů na 1 milion očkovaných žen 6,8 77,8 12,6

Podle Goldman (2012). Přeložila a upravila A. Strunecká.

       Podrobná vysvětlení a zdůvodnění použitých údajů jsou uvedena v citované publikaci. Jsou používána data CDC, NHIS a NHFS, která lze snadno ověřit.

 

       Prudký nárůst potratů v průběhu sezóny 2009/2010 přičítá Goldman tomu, že těhotné ženy dostaly dvě vakcíny s thimerosalem, tedy celkem 50 mikrogramů rtuti. O toxicitě thimerosalu viz Varovné signály očkování. Pokud by se někomu zdála uváděná čísla malá, pak připomínám, že ve skutečnosti se může jednat až o desetkrát vyšší počet postižených, jak ukazuje i dotazníková akce NCOW a průzkum v jednotlivých státech USA. Avšak za každým číslem se skrývá osud matky, otce a celé rodiny.

 

Závěr

       Propagátoři očkování těhotných žen proti chřipce mohou hledat nejrůznější důvody pro zpochybnění Goldmanovy studie. Každá epidemiologická studie může mít mnoho proměnných a mnoho důvodů proti jejím závěrům. 

       O tom, že s pandemickými vakcínami není něco v pořádku svědčí i prostý fakt, že v sezóně 2012/2013 nebylo jejich používání v EU povoleno. 

       Rovněž tak je zjevné, že výrobci byli pod tlakem veřejnosti nuceni odstranit thimerosal a posléze i hledat náhradu za hliníkový adjuvans. 

       Přes tato opatření je očkování proti chřipce stále srovnatelné s hraním ruské rulety. Pro tuto domněnku svědčí i fakt, že například vakcíny firmy Baxter musely být staženy z trhu záhy po jejich aplikaci alergikům, pro které byly určeny, protože vyvolávaly alergické reakce.

       Očkování proti chřipce je v ČR dobrovolné. 

       Je tedy plně na rozhodnutí každé ženy, zda se rozhodne pro vakcínu proti chřipce nebo zda zvolí jiné a osvědčené postupy k omezení možnosti nákazy chřipkou a v případě onemocnění k zamezení vývoje komplikací této nemoci. Měla by však být informována o možnosti komplikací a řadě neznámých.

       Domnívám se, že nás dosud nikdo nepřesvědčil o tom, že rizika z onemocnění chřipkou jsou v průběhu těhotenství vážnější než rizika plynoucí z nežádoucích účinků vakcín.

 

Další čtení

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusná téma: Očkování těhotných proti chřipce zvyšuje počet potratů

chřipka v těhotenství

MUDr.Ludmila Eleková | 04.12.2012

Přidám něco z vlastní zkušenosti. Je to skutečně imunitní odpověd matky, která dělá problémy. Je známo, že při chřipce, ale i jiné viróze lze potratit, obvykle k tomu dojde během prvních 10 týdnů. Měla jsem takové pacientky.
Já sama jsem měla epidemickou chřipku v 16,týdnu těhotenství právě s tím mým synem, který pak byl poškozen očkováním. Dítě v děloze vydrželo, narodilo se zdravé, ale zjevně v jeho mozku probíhalo něco, co se pak dorazilo očkováním.
Proto bych dodala jiné varování maminkám: měly-li jste během těhotenství infekční nemoc s horečkou, nejen pravou chřipku, velmi opatrně zvažujte očkování vašeho dítěte. Přinejmenším ho odložte a určitě použijte opatření na snížení rizika reakcí (viz. Diba jedová 2, Varovné signály očkování nebo moje články na tomto webu).

z vlastnej skusenosti...

alena | 02.12.2012

Kazdej tehotnej buducej mamine by som na zaklade vlastnych skusenosti chcela poradit,aby sa v case pred otehotenim a pocas celeho tehotenstva a dojcenia vyhybali vsetkej chemii /ako sa len bude dat/-ci uz v potravinach,,kozmetike,ci nebodaj v zbytocnych ockovacich latkach, jedli vela zeleniny,ovocia a pestru stravu, doplnali kyselinu listovu - ja sa toho drzim a mala som bezproblemove tehotenstva a mam 2 krasne zdrave deti. Ak som v case tehotenstva aj citila,ze na mna nieco "lezie",pri prvych priznakoch skrabania v hrdle som si nasadila homeopatika,propolki, vit. C, vit.D a za 2max.3 dni som bola uplne fit, v case tehotenstva treba vela oddychovat,vela spat,(samozrejme prechadzky na cerstvom vzduchu) a to je cely "recept" na ZDRAVIE-ci uz pre matku alebo dietatko...urcite neverte reklamam v casopise typu Mamina,kde nebodaj budu odporucat nejake ockovanie proti chripke - to je skor recept ako zvysit riziko pre plod-na neuspesne dokoncenie tehotenstva :-( - co je urcite snom Billa Gatesa and company (lebo je nas tu uz PRILIS vela!), ale nie sen buducej maminy...takze sa nedajte oblbnut reklamami a uplatnymi "lekarmi",ktori vam vakcinu budu vnucovat pocas toho najzranitelnejsieho obdobia pre Vase vyvijajuce sa dietatko...Ked telu zabezpecite prisun dostatku vitaminov,budete oddychovat, nestresovat sa, Vas imunitny system vsetko zvladne,naucte sa mu doverovat - vsak Vase telo je schopne z 1 bunky vytvorit noveho cloveka,tak je nacase doverovat vlastnemu telu a nebat sa,ze bez prisunu nejakeho chemickeho koktejlu v injekcii to nezvladneme :-) :-)

Mediální tlak

Blanci | 01.12.2012

Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že mediální tlak na jednotlivce je velmi silný. Natož na - hormónama zmítanou - těhodnou ženu, která se snaží ze všech sil, aby udělala vše, co moderní věda vyzkoumala, učinila a zdarma či za mírnou úplatu poskytuje, aby svému vysněnému potomkovi zajistila jistotu pevného zdraví.
A nejenom těhotná žena (mnohdy i zbytek populace) je schopna uvěřit dojemné reklamní, či zcela nenápadné mediální masáži, vtěstnané do oblíbeného časopisu či seriálu (viz tištěná reklama pneumokoků s pejskem a kočičkou v časopisech či meningokok v TV seriálu a zároveň na důležitém informačním portálu)
Dnes již věřím tomu, že když se ve zpravodajství objeví zpráva, že kafé s brómem zajistí nenarozenému dítěti dlouhověkost a popíjení kyseliny fosforečné pevné zuby, kosti a štíhlou postavu, naše - tedy ta nemylící a snadno demagogizovaná - populace vymře.

Re:Mediální tlak

Helena | 01.12.2012

A ako vieme herci sú podplácaní farmaceutickým priemyslom a povedia (zacigánia) médiam, že aj oni sa dali zaočkovať, že užívajú taký a taký liek (napr. na osteoporózu), redaktori sú podplácaní, lekári sú podplácaní...
Dobre je prečítať knihy o biznise vo farmácii. Aj viac videi bolo o tom na www.naturalnews.tv

Re:Re:Mediální tlak

stara mama | 01.12.2012

veru, máte pravdu, herci sú herci, zahrajú za peniaze čokoľvek, akúkoľvek grotesku ako napr. p. Kraus a jeho fantastická reklama na Mattoni, hroza !!!
Je to všade tak, peniaze sú až na 1. mieste :-((( Veľmi nenápadne vsúvajú takéto informácie do programov, akoby, len tak nááhodou !!! Samozrejme, že oni nerobia vobec to, čo tvrdia, je to len pre tých slabších pri TV obrazovkách !

uhm

Laco | 30.11.2012

Ockovanie by som premenoval na Depopulacia

Re:uhm

Helena | 30.11.2012

Nechcem byť stále negatívna ale na inom webe som čítala, že elity sveta robia depopuláciu pomocou očkovania, psychiatrických liekov (kto ich berie v priemere sa mu skráti život o 15 rokov a vyvolajú ak sa dobre pamätám 540 druhov chorôb), pomocou postreku Chemtrailsom (www.aircrap.org ), gmo (geneticky modifikované potraviny)... Ani sa nečudujem, že sa vo veľkom pracuje na centúre internetu.

Re:Re:uhm

Ladislav Melisko | 04.12.2012

LoL a ako potom vysvetľujete populačný boom v ostatných 100 rokoch? Choďte došľaka s týmito debilnými konšpiračnými teóriami.

Re:Re:Re:uhm

Ing. Marián FILLO | 23.01.2013

Skúste sa pozrieť na demografický vývoj v prakticky všetkých priemyselne vyspelých krajinách za posledných 50-100 rokov.
Zistíte, že ak ešte v nejakej pribúda počet obyvateľov, tak:
a) kvôli predlžovaniu priemernej dĺžky života
b) kvôli prisťahovalcom z krajín tretieho sveta.

Hoci nie som fanúšikom konšpiračných teórií, konkrétne obmedzovanie rastu obyvateľstva rozhodne nie je konšpiračnou teóriou, ale štatisticky podchyteným faktom.

No a keďže "vyspelé" krajiny sú už viac-menej pod kontrolou, "na pořadu dne" sú krajiny rozvojové - napr. s momentálne módnymi očkovacími kampaňami. Žiadne dieťa bez vakcíny! (či ako to povedal Bill Gates?)

Senior

Helena | 30.11.2012

Veľa článkov o tom aké je nebezpečné zaočkovať tehotnú ženu je aj na mojich obľúbených weboch: www.naturalnews.com a www.mercola.com
Teraz pánovi Ing. Fillovi vyšiel veľmi dobrý článok o očkovaní v novej Vitalite.

Re:Senior

Ing. Marián FILLO | 30.11.2012

V túto chvíľu to už je stará Vitalita, pretože mi práve dnes došlo domov decembrové číslo, kde bude reč o hexavakcíne, udalostiach z októbra tohto roku a tak...

To, čo spomínate, v priebehu niekoľkých dní dám na web.

Re:Re:Senior

Helena | 30.11.2012

Včera som si kúpila decembrovú Vitalitu.

vakcinácia

ferko | 29.11.2012

vakcinácia = vpravovanie antigénov = anti-génov
= anti-génom?

názov

otáznik | 29.11.2012

Očkovanie = idiotský zavádzajúci názov. Pomenujete to lepšie?

Re:názov

Ing. Marián FILLO | 30.11.2012

Ten názov je pravdepodobne prevzatý z očkovania stromov, kedy sa na podpník z plánky, na ktorom sa urobí také "očko", "naočkuje" vetvička z fajnovejšej odrody, aby sme dostali (pre nás) lepšie ovocie (väčšie, sladšie, odolnejšie a pod.). Viď napr. tu:
https://www.lepsidomov.sk/zahrada/pestovanie-rastlin-tipy-a-triky/53-ockovanie-ovocnych-drevin

Ide teda o zavedenie niečoho viac-či-menej cudzorodého za účelom vylepšenia toho pôvodného, resp. možno ani nie vylepšenia, ako skôr prispôsobenia našim prianiam.

V tomto zmysle je očkovanie v zmysle "proti tej-či-onej chorobe" pomerne vhodne zvoleným názvom.

Horšie je to s vakcináciou. Vacca = krava (po latinsky).
Vaccinia (vírus kravských kiahní) by sme potom mohli preložiť ako "kravina". :-)
A vaccinacia by asi bolo nejaké "skravovanie" či "skravinovanie" alebo "skravinovatenie". :-)

Po správnosti by sa výraz "vakcinácia" nemal používať na nič iné než na očkovanie kravskými kiahňami (akože proti pravým kiahňam) a výraz "vakcína" len na očkovaciu látku, obsahujúcu vírus kravských kiahní (akože proti pravým kiahňam), ale deje sa tu také prenášanie či skôr rozširovanie významu, podobne ako bielizeň dnes už nemusí byť vždy biela, ale trebárs aj červená alebo čierna. I keď teda ja stále radšej hovorím (na truc slovenským jazykovedcom) "prádlo", nie bielizeň. :-)

Záznamy: 1 - 15 zo 15

Pridať nový príspevok