Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 51. Chiropraxia a zdravotná starostlivosť

07.08.2017 10:43

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       strany 167–170  a časť strany 171 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

Chiropraxia a zdravotná starostlivosť

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“    Chiropraxia je klinická veda. Je založená na biologickom zákone, že v tele je zabudovaná schop­nosť byť zdravý a v pohode. Často sa to nazýva zákon homeostázy a definuje sa ako schopnosť byť v pohode sám v sebe i vo svojom životnom prostredí. Stavia na teórie z fyziológie, že nervová sú­stava, skladajúca sa z mozgu, miechy, periférnej nervovej sústavy a zmyslových orgánov, ako je oko či ucho, ovláda a usmerňuje všetky ostatné orgány a štruktúry a vzťahuje jednotlivca k jeho ži­votnému prostrediu.

    Vychádza z hypotézy o vzťahu medzi súladom alebo zdravím v nervovej sústave a súladom resp. zdravím jednotlivca. Vyvodzuje sa to zo základného predpokladu, že strata integrity opornej sústavy tela (kostí, svalov, chrupaviek, šliach — pozn. prekl.) môže mať súvis so stratou integrity nervovej sústavy. Spojitosti medzi poruchami opornej sústavy a poruchami nervovej sústavy sa nazývajú subluxácie.

Dr. Virgil Strang
dekan Filosofickej fakulty a riaditeľ Katedry profesionálnej etiky
Palmerova vysoká škola chiropraxie (Palmer College of Chiropractic)

 

    Chiropraktik sa zaoberá pomáhaním pacientom zlepšiť ich zdravie na úroveň, kde ich telo a všet­ky jeho zložky fungujú tak blízko k plnému výkonu, ako je len možné. To sa deje hlavne zabezpeče­ním, aby pacient nemal žiadne subluxácie, ktoré by mohli znižovať schopnosť jeho mozgu ovládať a usmerňovať jeho telo. Táto podoba predchádzania chorobám znamená, že telo je v stave, keď ne­poskytuje útočiacim mikroorganizmom príležitosť namnožiť sa do tej miery, že by premohli imunit­ný systém, čo vyústi do „choroby“. Chiropraktici často hovoria o „trojici zdravia“, pozostávajúcej z oporných, biochemických a emocionálnych zložiek, pričom len nápravou slabostí v nich sa človek môže stať skutočne zdravým. Hoci hlavným zameraním chiropraktika je náprava ťažkostí v opornej sústave, t.j. subluxácií, pozornosť sa venuje aj vyhodnocovaniu a poskytovaniu odporúčaní na po­moc pacientovi pri riadení emocionálnych a biochemických zložiek. To tvorí celostnú zdravotnú starostlivosť.

    Tento prístup k ľudskému telu silne kontrastuje s prístupom medicíny hlavného prúdu od 19. sto­ročia, kedy Louis Pasteur a jeho žiak Robert Koch vyvinuli teóriu mikróbov, podľa ktorej môžeme každú chorobu pripísať útočiacim mikroorganizmom. (V skutočnosti teóriu choroboplodných zá­rodkov (mikróbov) vymyslel už o cca 100 rokov skôr viedenský lekár Mark Anton Plenčič (1705–1786). Pateur si túto teóriu iba prisvojil, spopularizoval a zlízol za ňu všetku slávu. — pozn. prekl.) Koch spolu s bývalým učiteľom anatómie Jakobom Henlem zverejnili v roku 1840 tzv. Kochove-Henleho postuláty, ktoré majú byť splnené skôr, než nejaký mikroorganizmus prehlásime za príčinu danej choroby:

 1. Daný mikroorganizmus musí byť zistený vo všetkých prípadoch danej prenosnej choroby.
 2. Musia byť získané čisté kultúry daného mikroorganizmu.
 3. Organizmy, získané z čistých kultúr, musia vyvolať tú istú chorobu u pokusných zvierat.
 4. Tieto mikroorganizmy musí byť možné získať späť z týchto pokusných zvierat.

(„History of Medicine“ = „Dejiny lekárstva“, kapitola „Disease transmission“ = „Prenos choro­by“, str. 56–57)

    Tento analytický proces možno označiť za „reaktívny“. To znamená, že zdravotník sa o vás zaují­ma, až keď ste chorý. Naproti tomu „proaktívny“ prístup znamená, že si najskôr všimnete, že člo­vek ochorie až keď je jeho obranyschopnosť už oslabená, a následne si uvedomíte, ktoré telesné činnosti potrebujú byť obnovené na úroveň, kedy možno vykonať normálnu, účinnú obranu voči cu­dzorodým organizmom.

    Lekárska prax hlavného prúdu sa teda viac sústredí na liečbu chorôb než na udržiavanie zdravia. Tým sa vysvetľuje, prečo väčšina farmaceutických liekov a lekárskych zákrokov smeruje na násled­né účinky chorôb, nie na predchádzanie týmto chorobám.

    Ak by sa moderná medicína naozaj o predchádzanie chorobám a udržiavanie dobrého zdravia, vi­deli by sme ju podieľať sa na výrobkov a praktík, ktoré sú nezlučiteľné s dobrým zdravým a ktoré podporujú chorby, ako sú napr. cigarety, alkohol, rekreačné drogy, jedlá a nápoje s vysokým obsa­hom cukru, ako napr. bublinkové sladké nápoje a cukrovinky, používanie pesticídov/fungicídov/her­bicídov… Napriek tomu však tieto a mnohé ďalšie zdravie ohrozujúce praktiky pokračujú. Medicí­na sa viac zaujíma o dopady chabého zdravia, možno preto, že je to finančne zaujímavejší priemy­sel. Majme na pamäti, že čím zdravšie je obyvateľstvo, tým menej farmaceutických liekov sa spo­trebuje.

    Napriek tomu sa rozvinul zaujímavý problém v oblasti vnímania. Sústavne nám hovoria, aké nád­herné nové lekárske technológie máme a že ako národ sme čoraz zdravší, pretože žijeme dlhšie. Priemerná očakávaná dĺžka dožitia bola v roku 1985 v Austrálii u mužov 72,3 roka a u žien 78,8 ro­ka. V roku 1995 to už narástlo na 75% resp. 80,8%.

    Musíme však pochopiť, že mnohé z týchto technológií iba o niečo odsúvajú to, čo je nevyhnutné. Srdcové bypassy umožňujú pacientom s chatrným zdravým žiť dostatočne dlho na to, aby dostali ďalší smrteľný infarkt. Odstránenie fajčiarovho rakovinou postihnutého pľúca jednoducho umožní, aby aj druhé pľúce zasiahla rakovina. Odstránenie žlčníka neodstráni príčinu tvorby žlčníkových kameňov. Náš národ teda žije dlhšie len preto, lebo nezdraví, chorí ľudia sú udržiavaní pri živote dlhšie.

 

    V dvoch týždňoch pred Národným prieskumom zdravia v roku 1995:

 • Vyše 90% ľudí nad 65 rokov hlásilo užívanie farmaceutických liekov.
 • 11% ľudí bolo na liekoch kvôli problémom so srdcom alebo s krvným tlakom.
 • 24% ľudí používalo prostriedky na potláčanie bolesti (analgetiká).
 • 40% mužov bolo vyhodnotených ako obézni, avšak len 30% mužov si samo o sebe myslelo, že majú nadváhu.
 • Napriek tomu, že 91% obyvateľov 15-ročných a starších hlásilo nejakú nedávnu chorobu alebo dlhodobé zdravotné ťažkosti, 83% označilo svoje zdravie za dobré, veľmi dobré alebo vynikajúce.

(Australian Bureau of Statistics: „National Health Survey 1995“, kapitola „Summary of results“ („Súhrn výsledkov“), str. 7, 10;
Z: Australian Bureau of Statistics: „Australian Social Trends“ („Austrálske spoločenské trendy“), kapitola „Health of population“ („Zdravie obyvateľstva“), str. 49)

    Z toho je zrejmé, že veľký počet chorých obyvateľov si mylne namýšľa, že sú zdraví. Človek sa potom môže opýtať: Kto najviac získa z vytvárania dojmu, že súčasné praktiky v oblasti zdravia podporujú dobré zdravie?

 

    Národný prieskum zdravia austrálskeho obyvateľstva, vykonaný Radou pre alkohol a iné drogy (Alcohol and Other Drugs Council) v júni (cz: červnu) 1995, zistil nasledovné:

    Priemerný Austrálčan minie ročne 3.500 dolárov na alkohol, tabak a lieky na predpis.

    Priemerná austrálska rodina (1 dospelý muž, 1 dospelá žena, 1 starý rodič, 1 20-ročný syn a 1 dospievajúca dcéra) za rok spotrebujú:

 • 9,5 debničiek „diétneho“ piva
 • 37 debničiek silného piva
 • 54 fliaš vína
 • 346 balíčkov cigariet
 • vyše 100 balení liekov na predpis.

    Z toho by sa dalo usúdiť, že niektorí ľudia radšej míňajú peniaze na to, aby zomreli skôr, než na to, aby žili zdravšie a dlhšie!

    Iný prieskum zistil, že najčastejšie kupovanými potravinami a nápojmi v austrálskych supermar­ketoch sú:

 • Coca-Cola 375 ml
 • Coca-Cola 1 liter
 • Coca-Cola 2 litre
 • Coca-Cola Light 375 ml
 • Cherry Ripe
 • kondenzované mlieko od Nestlé
 • cigaretové papieriky Tally Ho
 • tyčinky Mars
 • Kit Kat
 • tyčinky Crunchie
 • Eta 5-hviezdičkový margarín
 • pečené fazule Heinz
 • sterilizovaná červená repa v konzerve Golden Circle
 • čaj Bushells
 • Coca-Cola Light 1 liter
 • mliečna čokoláda Cadbury
 • Pepsi-Cola 375 ml
 • Coca-Cola 1,5 litra
 • kukuričné lupienky Kelloggs
 • 2-minútové rezance Maggie s príchuťou kurčaťa
 • citrónový nápoj rôznych značiek
 • tabletky Panadol (24 kusov v balení)
 • margarín Meadow Lea

    Takýto nákupný zoznam je smutným odrazom zdravia Austrálčanov. Za 12 mesiacov, končiacich júnom 1996 minuli Austrálčania 436 miliónov dolárov na Coca-Colu (o 13% viac než rok predtým) a 677 miliónov dolárov na bublinkové (sýtené) nápoje. Napriek obmedzeniam reklamy zostávajú cigarety medzi 20 najrýchlejšie rastúcimi značkami výrobkov. V Austrálii sa na ne vynaloží ročne 1,3 miliardy dolárov. Okolo 2,038 miliardy dolárov sa vynaloží ročne na čokolády a iné cukrovinky. Počas 40-hodinovej výzvy na hladovanie sa pol milióna Austrálčanov vzdá jedla, aby nazbierali 7 miliónov dolárov. Za ten istý čas minú Austrálčania 38 miliónov dolárov v hazardných hrách.

(Dr. D. Richards a Dr. J. Hinwood, The Australian Chiropractor, apríl 1997, str. 8)

 

    Z toho je bolestne zrejmé, že veľká väčšina obyvateľstva buď nie je ochotná prejsť na zdravý ži­votný štýl, alebo sa mylne domnievajú, že ich súčasný životný štýl je „zdravý“. Je tiež skupina ľu­dí, ktorí si priznávajú, že nie sú zdraví a že žijú nezdravo, ale nevedia, kde by mali začať robiť zme­ny.

    Chiropraktici pomáhajú pacientom podstúpiť overenie skutočnosti a uvedomiť si dlhodobé ne­priaznivé dopady ich neblahého životného štýlu. Napr. fajčenie môže zdvojnásobiť rýchlosť dege­nerácie platničiek v chrbtici a znižuje tiež výkonnosť imunitného systému i rýchlosť obehu (od­hliadnuc od skutočnosti, že to je najväčší samostatný pôvodca rakoviny). Alkohol činí telo náchyl­nejším na zápaly. Nedostatočný príjem vody tiež môže urýchliť degeneráciu chrbtice. Nedostatok telesného cvičenia zvyšuje riziko závažného ochorenia srdca. Kofeín oslabuje imunitný systém a zvyšuje záťaž nadobličiek a dnes už mu sú pripisované aj niektoré druhy rakoviny močového me­chúra.

    Človek si ľahko popletie kultúrne rituály s telesnými potrebami. Chiropraktici často venujú veľkú pozornosť vzdelávaniu svojich pacientov, aby pochopili tieto mýty a aby viedli zdravší životný štýl. Ich úloha je podobná trénerovi: pomáhajú svojim „študentom“ byť čo najlepšími.

    V Austrálii sa chiropraxia študuje vyše 5 rokov. Ide o plné univerzitné vzdelanie, ktoré končí titu­lom Mgr. K dispozícii sú už aj postgraduálne štúdiá (PhD.) spolu s nadväzným odborným vzdeláva­ním a školeniami. Chiropraxia ja v Austrálii najväčším nefarmaceutickým zdravotníckym odborom a je tiež jedným z najrýchlejšie rastúcich. Chiropraktici sa starajú o pacientov všetkých vekových skupín.

    Prvú subluxáciu častokrát spôsobí samotný pôrod, obzvlášť ak bola pri vyťahovaní bábätka pou­žitá mimoriadna sila. Štúdie, datované od roku 1921 až po súčasnosť, dokumentujú prítomnosť vý­razného krvácania miechy v hornej časti krku pri pitvách bábätiek, čo zomreli krátko po pôrode. Po pôrode sú naše chrbtice často namáhané priamymi či nepriamymi úrazmi, ktoré vyústia do tvorby nových subluxácií a do znovuobjavenia sa či posilnenia tých starých.

    Odhliadnuc od telesných úrazov môžu subluxácie vzniknúť aj z vystavenia sa rôznym jedom (to­xínom), ako je kofeín či nikotín, prípadne ľubovoľná z tisícok človekom vyrobených chemikálií a plynov, ktorým sme vystavení denno-denne. Aby bolo o vaše zdravie postarané zo všetkých mož­ných stránok, bolo by vhodné:

 • vypiť aspoň 2 litre (filtrovanej) vody denne (u dospelých);
 • vyhnúť sa vysoko-cukrovým jedlám a nápojom;
 • vyhnúť sa čaji, káve, kole a čokoláde (obsahujú kofeín);
 • nefajčiť a vyhýbať sa pasívnemu fajčeniu;
 • dojčiť svoje bábätko čo najdlhšie;
 • pobývať často na čerstvom vzduchu, slniť sa a pravidelne telesne cvičiť;
 • poradiť sa so skúseným naturopatom, ako zlepšiť svoje zdravie;
 • dostatočne dlho spať;
 • nespať na svojom žalúdku (na bruchu), lebo to dramaticky vplýva na krk;
 • vyhýbať sa mliečnym výrobkom (obzlvášť „astmatici“);
 • jesť množstvo čerstvej, ekologicky vypestovanej (BIO) zeleniny a ovocia;
 • pravidelne si nechať skontrolovať svoju chrbticu chiropraktikom;
 • udržiavať si štíhlu líniu (jednoduché, ale životne dôležité);
 • užívať multivitamíny/stopové prvky a antioxidanty;

    Očkovanie nie je preventívnou zdravotnou starostlivosťou. Nepodporuje zdravý životný štýl, čo je hlavný dôvod zníženia úmrtnosti a niekedy aj chorobnosti na mnohé prenosné choroby. Nevyvíja sa žiadne úsilie na zhodnotenie životného štýlu domácností s malými deťmi, ako je napr. prítom­nosť fajčiarov, hygiena, jedálniček apod., čo by sa dalo urobiť pomerne rýchlo. Očkovanie svedčí o mylnej lekárskej viere v to, že „mikrób vás napadne“ bez ohľadu na váš zdravotný stav. Zdravý prístup k životu, bez farmaceutických liekov, pomôže zabezpečiť, aby životné prostredie dieťaťa bolo dieťaťu podporou a aby každý člen rodiny žil tak zdravo, ako je to len možné. Ak by si každý zdravotník toto zobral na zodpovednosť, malo by to nesmierne blahodarné dopady na ľudskú spo­ločnosť.

    Byť zdravý neznamená len nebyť chorý. Znamená to, že telu vlastná túžba byť 100%-ne zdravý môže byť úplne naplnená. To začína chrbticou, ktorá nemá žiadne stavcové subluxácie, čo sa týka aj chrbtíc bábätiek. Nechytiť „mikróba, čo sa potuluje okolo“, nie je až tak o šťastí, ako skôr o tom, akí zdraví v skutočnosti ste.

 

Dr. Christopher Hume-Phillips,
Clovelly Park Chiropractic,

1230 South Road, Clovelly Park, SA (South Australia) 5042, Austrália

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.