Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 42. Údaje, požadované pred očkovaním

30.04.2016 23:22

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       strany 143–145 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

Údaje, požadované pred očkovaním

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“    Toto sú smernice z roku 1975, uvádzajúce údaje, ktoré by mali byť zistené od ľudí, požadujúcich poradenstvo o očkovaní:

 1. vek a zamestnanie;
 2. aktuálne choroby:
  • akútne prechodné choroby,
  • chronické choroby, s obzvláštnym dôrazom na choroby reticulo-endoteliálnej sústavy a tie, ktoré si vyžadujú použitie imuno-supresívnych (imunitu potláčajúcich) liekov;
 3. prekonané choroby, obzvlášť neurologické choroby;
 4. alergie:
  • všeobecné, ako napr. senná nádcha, astma, vyrážky atď.,
  • špecifické, ako napr. na antibiotiká, vajcia či konské sérum,
  • ekzémy;
 5. predchádzajúce očkovania a reakcie na ne;
 6. rodinná anamnéza ekzémov a závažných alergií (napr. u súrodencov či rodičov);
 7. tehotenstvo

    Zo smerníc Federálnej rady pre zdravotnícky a lekársky výskum (angl. National Health and Medical Research Council = NH&MRC) pre rok 1975 — „Immunisation Procedures“ („Očkovacie postupy“).

 

Štandardné očkovacie postupy podľa NH&MRC

Pred samotným podaním očkovacej látky by sa malo vykonať nasledovné:
 1. poskytnúť osobe, čo má byť očkovaná (resp. zákonnému zástupcovi), údaje o rizikách očkovania a rizikách neočkovania.
 2. uistiť sa, že je všetko pripravené pre prípadné okamžité riešenie nežiaducich reakcií.
 3. prečítať si súhrn charakteristických vlastností (Summary of Product Characteristics = SPC) a písomnú informáciu pre používateľa (Patient Information Leaflet = PIL).
 4. uistiť sa, že bol poskytnutý a zaznamenaný platný informovaný súhlas s očkovaním.
 5. poskytnúť rodičovi alebo opatrovníkovi dotazník pred očkovaním.
 6. zistiť, či nie sú akékoľvek kontraindikácie (prekážky) očkovania.
 7. overiť totožnosť osoby, čo má byť očkovaná.
 8. podať paracetamol.
 9. overiť totožnosť očkovacej látky, ktorá má byť podaná.
 10. zaistiť, že očkovacie látky boli skladované správnym spôsobom.
 11. overiť, či vakcína, čo má byť podaná, nemá zjavné známky toho, že sa pokazila (overiť, či nie je exspirovaná, a hľadať prípadné čiastočky hmoty alebo zmenu farby, ktoré by mohli byť známkou poškodenia vakcíny).
 12. zaistiť, že sú podané správne očkovacie látky podľa očkovacieho kalendára a že v prípade potreby je ponúknuté dobehnutie“ zameškaných očkovaní.
 13. podať očkovaciu látku správnym spôsobom.

 

Po očkovaní treba urobiť nasledovné:
 1. dať rodičovi alebo opatrovníkovi pokyny (pokiaľ možno písomne), čo má robiť v prípade bežnej reakcie alebo závažnej nežiaducej reakcie na očkovanie.
 2. zaznamenať toto očkovanie do osobného zdravotného záznamu a do klinických poznámok.
 3. zaistiť, aby údaje o očkovaní boli hlásené do Austrálskeho registra detských očkovaní (angl. Australian Childhood Immunisation Register = ACIR), okrem Queenslandu, Severného teritória a Teritória hlavného mesta Austrálie, kde sa tieto údaje majú hlásiť zdravotníckej službe daného štátu alebo teritória.
 4. overiť zaočkovanosť ostatných členov rodiny a ponúknuť „dobehnutie“ zameškaného očkovania, keď to je namieste.

    V prípadoch očkovania veľkých skupín ľudí môžu podrobnosti očkovacích postupov byť odlišné od vyššie uvedeného, ale zásady hygieny, platného súhlasu a dôkladného vyšetrenia pred očkovaním sa musia aj v tomto prípade dodržiavať.

 

Súhlas pred očkovaním

    Rodičom treba dať dostatok údajov na to, aby mohli učiniť informované rozhodnutie. Platný súhlas treba získať pred každým očkovaním po tom, ako sa zistilo, že očkovaniu nič neprekáža (niet kontraindikácií). Osoba, čo má byť očkovaná (resp. jej rodič či opatrovník) má byť oboznámená s prínosmi a rizikami očkovania a možnými nežiaducimi účinkami. Majú im byť poskytnuté údaje, vďaka ktorým môžu porovnať riziká komplikácií choroby s rizikami očkovania.

    Pokiaľ možno, mali by byť k dispozícii údaje v tlačenej podobe na doplnenie akýchkoľvek ústnych vysvetlení. Ak je dieťa dosť veľké na to, aby primerane porozumelo prínosom a rizikám navrhovaného očkovania, ale napriek tomu odmieta dané očkovanie, jeho prianie by malo byť rešpektované.

    Ak nemožno zdravotný stav dieťaťa alebo vhodnosť očkovania spoľahlivo zistiť, očkovanie by sa malo odložiť.

 

Zhodnotenie pred očkovaním a poznámky pre rodičov

    Dotazník pred očkovaním: Pred očkovaním sa musí lekár resp. zdravotná sestra ubezpečiť, že osoba, čo má byť očkovaná, nemá žiadnu chorobu (alebo nemala v minulosti chorobu), ktorá zvyšuje riziko závažnej reakcie na očkovanie. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je štandardne sa pýtať na takéto choroby. Nasledovné údaje je potrebné vyhodnotiť, aby bolo možné určiť spôsobilosť danej osoby na očkovanie. Nižšie uvedené zdravotné ťažkosti nemusia nutne znamenať, že vaše dieťa nemôže byť dnes očkované, ale povedzte, prosím, lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak platí, že osoba, čo má byť očkovaná:

 1. sa dnes necíti dobre.
 2. podstupuje liečbu, ktorá oslabuje imunitu (napr. užíva (kortiko)steroidy, ako je kortizón či prednizón, podstupuje rádioterapiu či chemoterapiu).
 3. mala v minulosti závažnú reakciu na ľubovoľnú očkovaciu látku.
 4. má závažnú alergiu na ľubovoľnú zo zložiek očkovacej látky (napr. na neomycín).
 5. má chorobu, ktorá oslabuje imunitu (napr. leukémia, rakovina vo všeobecnosti, HIV/AIDS) alebo žije s niekým, kto podstupuje liečbu, oslabujúcu imunitu (viď bod 2).
 6. bola očkovaná vakcínou s obsahom živého vírusu (napr. osýpky/spalničky, detská obrna (živá vakcína, dnes už ani na Slovensku, ani v Česku nepoužívaná — pozn. prekl.), žltá zimnica či ružienka/zarděnky) počas uplynulého mesiaca (ostatných 30 dní) alebo dostala injekciu imunoglobulínov či krvnú transfúziu počas uplynulých troch mesiacov (ostatných 90 dní).
 7. je tehotná.
 8. má ochorenie mozgu alebo miechy.
 9. žije s niekým, kto nie je očkovaný.

 

Pred akýmkoľvek očkovaním sa vás sestra alebo lekár spýtajú, či:
 1. ste si tieto údaje prečítali.
 2. ste týmto údajom porozumeli.
 3. potrebujete viac údajov na to, aby ste sa rozhodli či očkovať alebo neočkovať.

    Vyššie uvedené zdravotné ťažkosti nemusia nutne brániť očkovaniu danej osoby, ale mali by byť zvážené očkujúcim lekárom alebo zdravotnou sestrou.

 

Hlásenie nežiaducich reakcií

    Očkovacie látky sú podrobované rozsiahlemu testovaniu bezpečnosti a účinnosti pred ich sprístupnením zo strany dodávateľov. Navyše sú následne ďalej hodnotené Úradom pre liečivá a zdravotné pomôcky (angl. Therapeutics Goods Administration = TGA) Ministerstva zdravotníctva a služieb rodinám (angl. Department of Health and Family Services) pred tým, ako dostanú schválenie pre použitie v Austrálii. Napriek tomu však treba držať starostlivý dohľad, aby sme spresnili poznatky o nežiaducich reakciách. Akákoľvek závažná alebo nečakaná reakcia by mala byť hlásená. Rodičia a opatrovníci by mali byť povzbudzovaní k hláseniu nežiaducich udalostí po očkovaní lekárom alebo zdravotným sestrám. Lekári a ďalší zdravotníci by mali hlásiť nežiaduce udalosti príslušnému zdravotníckemu úradu daného štátu či teritória.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>