Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 11. Štúdia o čiernom kašli skúma potrebu rutinného očkovania dospelých proti čiernemu kašľu

16.01.2013 12:40

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       strany 49 až 50 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“Štúdia o čiernom kašli skúma potrebu rutinného očkovania dospelých proti čiernemu kašľu

       Štúdia, podporovaná Federálnym výkumným ústavom zdravia v USA (National Institutes of Health = NIH), do ktorej sa zapojilo 8 pracovísk, bola spustená po celých USA, aby zistila, či nové acelulárne (nebunkové) očkovacie látky proti čiernemu kašľu môžu bezpečne ochrániť dospelých. Hoci sa čierny kašeľ (pertussis) bežne považuje za detskú chorobu, môže zasiahnuť až 25% dospelých dlhotrvajúcim kašľom. Nakazení dospelí môžu tiež nakaziť deti. Posledných 40 rokov nebolo očkovanie proti čiernemu kašľu odporúčané pre osoby staršie než 7 rokov, hlavne kvôli obavám z nebezpečnosti celobunkovej očkovacej látky proti čiernemu kašľu.

       Nové acelulárne očkovacie látky proti čiernemu kašľu sú oveľa bezpečnejšie než celobunkové očkovacie látky, čo umožňuje širšie použitie u dospelých. Spomínanej štúdie sa zúčastní vyše 2.000 dospievajúcich a dospelých na 8 miestach v USA. Účastníci budú starostlivo sledovaní počas 2 rokov, aby bola vyhodnotená bezpečnosť a ochranný účinok tejto očkovacej látky. „Imunita, vyvolaná očkovaním proti čiernemu kašľu, začína slabnúť po 5 rokoch,“ povedal Dr. Joel Ward zo Strediska pre výskum očkovacích látok (Centre for Vaccine Research) Kalifornskej univerzity v Los Angeles (University of California, Los Angeles = UCLA) a hlavný výskumník tejto štúdie. „Dostupnosť novej, bezpečnejšej acelulárnej očkovacej látky nám umožňuje preskúmať možnosti jej použitia u dospievajúcich a dospelých.“

       Staršia celobunková očkovacia látka bežne spôsobuje nežiaduce účinky ako začervenanie, bolestivosť a opuch v mieste vpichu, horúčku, ospalosť, podráždenosť a stratu chuti do jedla. Vzácne bola celobunková očkovacia látka spojená s vážnejšími reakciami. Podľa najnovších štúdií Federálneho výskumného ústavu alergií a prenosných ochorení v USA (National Institute of Allergy and Infectious Diseases = NIAID) acelulárne očkovacie látky sú u dojčiat oveľa lepšie tolerované a spôsobujú významne menej lokálnych i systémových reakcií než celobunkové očkovacie látky. „Ak tieto očkovacie látky zabránia chorobe u dospievajúcich a dospelých a vyvolajú imunitu, staršie osoby už nebudú slúžiť ako zdroj nákazy pre malé deti, ktoré majú najvyššie riziko závažného priebehu čierneho kašľa,“ povedal Ward.

       Klinická skúška je kontrolovaná, dvojito zaslepená, multi-centrická (na viacerých miestach vykonávaná) a randomizovaná (dobrovoľníci budú náhodne vybraní, či dostanú acelulárnu očkovaciu látku proti čiernemu kašľu alebo očkovaciu látku proti nákazlivej žltačke (hepatitíde) typu A, čoby kontrolu). Účastnici budú raz za 2 týždne sledovaní po dobu 12 až 18 mesiacov (toto sa považuje za dlhodobú štúdiu? — pozn. vyd.). Ak účastník ochorie a bude kašľať 5 alebo viac dní, budú vykonané podrobné mikrobiologické a sérologické testy. Výskumníci predpokladajú, že táto klinická skúška poskytne tiež hodnotné informácie ohľadne epidemiológie, klinického spektra a potenciálnych nákladov na liečbu čierneho kašľa u starších osôb. Mala by tiež pomôcť zistiť dĺžku trvania imunity, ochranný účinok a bezpečnosť acelulárnej očkovacej látky proti čiernemu kašľu.

       Táto štúdia má byť vypracovaná skrz siete na vyhodnotenie očkovania, podporované NIAID, ktorý je súčasťou NIH, a s pomocou firmy SmithKline Beecham (dnes GlaxoSmithKline — pozn. prekl.) na základe Dohody o spolupráci na výskume a vývoji (Cooperative Research and Development Agreement = CRADA). Výskumníci aktívne zháňajú účastníkov do tejto prelomovej štúdie.

 

Zdroj: Vaccine Weekly (týždenník o očkovaní)

 

Acelulárna očkovacia látka proti čiernemu kašľu — o koľko je bezpečnejšia?

       Od júla 1990 do konca septembra 1994, keď bola očkovacia látka DTaP (záškrt, tetanus, acelulárna zložka proti čiernemu kašľu) schválená na použitie u detí vo veku 18 mesiacov a starších, bolo do VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém na hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA — pozn. prekl.) hlásených 467 nežiaducich udalostí po očkovaní touto očkovacou látkou. (Uvedomme si, že len okolo 10% reakcií po očkovaní je do tohto systému vôbec hlásených — pozn. vyd.) Z týchto 467 udalostí bolo 251 riešených na pohotovosti, 8 boli život ohrozujúce reakcie, 46 bolo hospitaliovaných, 1 osoba sa stala invalidnou, u 72 nebolo hlásené uzdravenie, 25 sa neuzdravilo (nezahŕňa úmrtia), 2 zomreli.

       Švédske klinické skúšky acelulárnej očkovacej látky proti čiernemu kašľu naznačujú, že hypotonicko-hyporesponzívne epizódy (ochabnutie svalstva a nereagovanie na podnety z okolia, „syndróm handrovej bábiky“ — pozn. prekl.) stále zostávajú problémom aj u acelulárnych očkovacích látok proti čiernemu kašľu.

       Podľa článku v časopise Journal of the American Medical Association (JAMA; 13.III.1987, zväzok 257, č. 10) je množstvo reakcií po očkovaní acelulárnou vakcínou proti čiernemu kašľu približne 2x až 4x vyššie po 3. a 4. dávke než po 1. a 2. dávke. [Pozn. prekl.: to zrejme súvisí s októbrovým obežníkom GlaxoSmithKline (výrobcu všetkých plne hradených povinných vakcín pre deti na Slovensku), ktorý upozorňuje na výrazne vyšší výskyt reakcií po preočkovaní acelulárnou vakcínou Infanrix Polio u tých detí, u ktorých bolo základné očkovanie vykonané acelulárnou vakcínou Infanrix Hexa. Zdá sa teda, že acelulárne vakcíny vytvárajú oveľa silnejšie alergické reakcie než staré celobunkové vakcíny.]

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabralo prekladateľovi vyše 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.