Štúdia: Očkovacia politika a kódex Spoločného výboru pre očkovanie a imunizáciu: sú v rozpore?

04.08.2012 00:43

British Society for Ecological Medicine - marec 2011 - Dr. Lucija Tomljenovic

 

       Pôvodný článok "The vaccination policy and the Code of Practice of the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI): are they at odds?"
       z angličtiny čiastočne preložil Ing. Marián Fillo.

 

Autorka

Lucija Tomljenovic, PhD.
Neural Dynamics Research Group (Výskumná skupina pre nervovú dynamiku)
Dept. of Ophthalmology and Visual Sciences (Katedra oftalmológie a visuálnych vied)
University of British Columbia (Univerzita Britskej Kolumbie)
828 W. 10th Ave
Vancouver, BC, V5Z 1L8
lucijat77@gmail.com

 

Úvod

       Žiadny farmaceutický medikament nie je bez rizík nežiaducich účinkov a vakcíny nie sú žiadnou výnimkou. Podľa svetovo najvýznamnejšieho regulačného orgánu pre lieky, FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) - pozn. prekl.), vakcíny predstavujú špeciálnu kategóriu medikamentov, keďže sa vo všeobecnosti podávajú zdravým jedincom, a to častokrát na prevenciu choroby, s ktorou daný človek možno nikdy nepríde do styku.[1] Toto podľa FDA podčiarkuje dôležitosť bezpečnosti očkovania. Regulačné úrady sú vo všeobecnosti zodpovedné za zabezpečenie, aby nové vakcíny prešli dôkladným vedeckým vyhodnotením ešte pred ich schválením. Rovnaká zodpovednosť spočíva aj na pleciach lekárov, aby propagovali očkovanie, ale len takými vakcínami, ktorých bezpečnosť a účinnosť je preukázateľne štatisticky významná. Očkovanie navyše je lekárskym zásahom, a ako každý lekársky zásah, aj očkovanie by malo byť vykonané až po úplnom súhlase osoby, ktorá ho podstupuje. To si vyžaduje objektívne oboznámenie tejto osoby so všetkými známymi a predpokladateľnými rizikami a prínosmi, ako aj (ak je to možné) s alternatívnymi metódami prevencie chorôb. Ak sú dotknutými osobami deti, plný súhlas s očkovaním by mali dať ich rodičia.

       Úmyselné zamlčiavanie informácií pred rodičmi v snahe získať ich súhlas s "oficiálnym" očkovacím kalendárom možno preto považovať za svojho druhu porušenie etiky alebo neférové správanie sa. Oficiálne dokumenty, získané z Ministerstva zdravotníctva Veľkej Británie (MZ VB) a Spoločného výboru pre očkovanie a imunizáciu (Joint Committee on Vaccination and Immunisation = JCVI), odhaľujú, že britské zdravotnícke úrady také niečo činili posledných 30 rokov, očividne s jediným úmyslom: ochrániť národný očkovací program.

       V tomto článku vám predstavujem dokumentáciu, ktorá ukazuje, že JCVI sa sústavne snažil zamlčiavať kritické údaje o vážnych nežiaducich účinkoch a kontraindikáciách očkovania ako rodičom, tak aj zdravotníkom, v snahe dosiahnuť zaočkovanosť, ktorá podľa neho bola potrebná pre "kolektívnu imunitu", čo je koncept, ktorý sa týka očkovania a ktorý - v rozpore s prevládajúcimi názormi - nie je založený na solídnych vedeckých dôkazoch, čo vysvetlím v ďalšom texte. Vo výsledku takejto očkovacej politiky, presadzovanej JCVI a MZ VB bolo mnoho detí očkovaných bez toho, že by ich rodičia boli oboznámení s kriticky dôležitými informáciami o známych rizikách vážnych nežiaducich účinkov očkovania, ktorých si JCVI bol zrejme plne vedomý. Taktiež sa zdá, že zatajením tejto informácie JCVI/MZ VB pošliapal(o) právo jednotlivcov na informovaný (ne)súhlas s očkovaním. Takýmto konaním JCVI/MZ VB možno porušili nielen Medzinárodné smernice pre lekársku etiku (t.j. Helsinskú deklaráciu medzinárodného kódexu lekárskej etiky)[2], ale aj svoj vlastný kódex (https://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@ab/documents/digitalasset/dh_115363.pdf).

       Textové prepisy zasadnutí JCVI tiež ukazujú, že niektorí členovia výboru mali rozsiahle väzby na farmaceutické spoločnosti a že JCVI často spolupracoval s výrobcami vakcín na stratégiách, zameraných na zvýšenie zaočkovanosti. Niektoré z týchto stretnutí, na ktorých boli diskutované takéto sporné otázky, neboli zamýšľané na sprístupnenie verejnosti, takže ich prepisy boli zverejnené až neskôr, na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám (Freedom of Information Act = FOI). Takéto stretnutia boli v prepisoch označené za "dôverné" a poukazujú na jasný a znepokojivý nedostatok transparentnosti, keďže niektoré informácie boli z textu odstránené (konkrétne mená účastníkov) pred zverejnením prepisu v sekcii FOI na stránke JCVI (napr. JCVI CSM/DH (Výbor ministerstva zdravotníctva pre bezpečnosť medikamentov = Committee on the Safety of Medicines/Department of Health) Joint Committee on Adverse Reactions Minutes 1986-1992; https://www.dh.gov.uk/en/FreedomOfInformation/Freedomofinformationpublicationschemefeedback/FOIreleases/DH_4135306).

 

Tvrdenia

       Stručne zhrnuté, prepisy zasadaní JCVI/MZ VB z obdobia rokov 1983 až 2010 ukazujú, že:

 1. Namiesto primeranej reakcie na obavy o bezpečnosť určitých vakcín, ktoré vyvstali z vlastného vyšetrovania, tzn. namiesto prehodnotenia očkovacej politiky JCVI buď
  1. neurobil nič,
  2. skreslil alebo selektívne odstránil nevyhovujúce údaje o bezpečnosti z verejne dostupných hlásení, alebo
  3. vyvinul intenzívne úsilie v snahe presvedčiť ako verejnosť, tak aj úrady o bezpečnosti predmetných vakcín;
 2. Významne zúžil kritériá pre stanovenie kontraindikácie očkovania, aby zvýšil zaočkovanosť napriek výrazným a nevyriešeným bezpečnostným problémom;
 3. Vo viacerých prípadoch žiadal od výrobcov vakcín pridať určité dodatky k ich informáciám o vakcíne, ak boli tieto v rozpore s oficiálnymi smernicami JCVI pre očkovanie;
 4. Sústavne sa spoliehal na metodologicky pochybné štúdie, zatiaľčo zamietal nezávislé výskumy, a to za účelom presadzovania očkovacej politiky;
 5. Sústavne a zásadne podceňoval riziká očkovania a súbežne s tým nafukoval jeho prínosy;
 6. Presadzoval a vypracoval plán pre zavedenie nových očkovaní pochybnej účinnosti a bezpečnosti do plošného očkovania detí na základe predpokladu, že dané vakcíny budú schválené dodatočne;
 7. Aktívne odrádzal od výskumu (ne)bezpečnosti očkovania;
 8. Úmyselne zneužíval dôveru a nedostatok vedomostí rodičov o očkovaní na presadzovanie vedecky neoprávneného očkovacieho programu, ktorý mohol vystaviť určité deti riziku vážneho dlhodobého neurologického poškodenia.
   

       Všetky tieto činy sa pritom javia byť v rozpore s vlastným kódexom JCVI (https://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@ab/documents/digitalasset/dh_115363.pdf).

 

Dôkazy

       Tu predkladám dôkazy na podporu každého z vyššie uvedených tvrdení.

       [...]

       [Pozn. prekl.: Nasleduje 43 strán dôkazov, ktoré nie je v mojich časových možnostiach celé preložiť. Môžete si ich prečítať v angličtine tu: https://www.ecomed.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/3-tomljenovic.pdf. Vybral som len pre mňa najzaujímavejšie pojednanie o kolektívnej imunite.]

       [...]

 

5. Sústavne a zásadne podceňoval riziká očkovania a súbežne s tým nafukoval jeho prínosy;

       [...]

       Na záver, keďže základným zdôvodnením priohnutia očkovacích odporúčaní a politík podľa JCVI bolo udržať zaočkovanosť na čo najvyššej úrovni, aby bola dosiahnutá predpokladaná "kolektívna imunita", bolo by v tomto bode správne opýtať sa: ako dobre bol tento koncept dokázaný? Teória za očkovaním sprostredkovanou imunitou znie uveriteľne. Tvrdí, že zaočkovanie značnej časti obyvateľov (stáda) poskytne ochranu aj tým jedincom, čo si nevyvinuli imunitu. Samozrejme očakávame, že k prenosu choroby do tej miery, že dosiahne rozmery epidémie, nedôjde v obyvateľstve, v ktorom väčšina jedincov sa považuje za imúnnych. Avšak koncept očkovaním sprostredkovanej "kolektívnej imunity" je založený na predpoklade, že vakcíny poskytujú jedincovi imunitu. Ak by to tak bolo, tak ako je možné, že vznikajú epidémie prenosných ochorení v obyvateľstve, v ktorom vyše 95% jedincov je zaočkovaných?

       Gustafson a kol.:[17]

"Epidémia osýpok vznikla medzi adolescentami v Corpus Christi (štát Texas, USA) na jar 1985, hoci pre navštevovanie školy bolo dôrazne vyžadované očkovanie. Vzorky séra 1806 študentov v dvoch stredných školách boli odobraté 8 dní po hlásení prvého prípadu. Iba 4,1% z týchto študentov (74 z 1806) nemalo zistiteľné protilátky proti osýpkam podľa ELISA testu (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay = enzýmom značená reakcia protilátky s antigénom) a vyše 99% malo záznam o očkovaní živou vakcínou proti osýpkam... Po tomto prieskume ani jeden z 1732 séropozitívnych študentov nedostal osýpky. 14 zo 74 séronegatívnych študentov dostalo osýpky, pričom všetci boli zaočkovaní. Navyše, u troch séronegatívnych študentov sa dostavila sérokonverzia bez akýchkoľvek príznakov osýpok. Dospeli sme k záveru, že epidémie osýpok môžu nastať na stredných školách, kde je 99% študentov zaočkovaných a vyše 95% imúnnych."

       (Všimnite si, že ak by bolo očkovanie proti osýpkam účinné v poskytovaní kolektívnej imunity, tak tých menej než 5% séronegatívnych detí v tejto štúdii by bolo chránených pred nákazou osýpkami. Celý koncept dosahovania vysokej zaočkovanosti spočíva na predpoklade, že stádo ochráni zraniteľných jedincov, ktorí neboli očkovaní, alebo napriek očkovaniu zostali séronegatívnymi.)

       Hersh a kol.:[18]

"Na začiatku roku 1988 nastala epidémia 84 prípadov osýpok na vysokej škole v Colorade, kde vyše 98% študentov malo dokumentáciu o primeranej imunite voči osýpkam (prekonanie lekárom diagnostikovaných osýpok, očkovanie živou vakcínou proti osýpkam v deň prvých narodenín alebo neskôr, prípadne sérologický dôkaz imunity) kvôli vyžadovaniu očkovania s účinnosťou od roku 1986."

       Tugwell a kol.:[19]

"Epidémia ovčích kiahní nastala v škole, v ktorej 97% študentov, ktorí neprekonali ovčie kiahne, bolo očkovaných. Študenti, očkovaní vyše 5 rokov pred vypuknutím epidémie, mali riziko, že ochorejú."

       Ukazuje sa teda, že tieto vakcíny poskytujú len slabnúcu imunitu, nie kolektívnu imunitu, ako to už bolo dobre doložené v prípade vakcíny proti príušniciam (mumpsu) Castillom a kol.[16] Tá zvyčajne vedie k posunu pomerne miernej detskej choroby do vyšších vekových skupín detí a mladých dospelých, u ktorých sú komplikácie a následky choroby oveľa závažnejšie.[15]

       [...]

 

Zhrnutie

       Presadzovaním očkovacej politiky na úkor bezpečnosti očkovania mohli JCVI, MZ VB a Výbor pre bezpečnosť medikamentov (Committee on Safety of Medicines = CSM) vo výsledku preukázať neúctu k bezpečnosti detí. Preosievaním zverejňovaných údajov JCVI v spojení s MZ VB rozhlasoval údaje o bezpečnosti očkovania, ktoré môžu byť nepresné a potenciálne zavádzajúce, čím znemožnil rodičom učiniť plne informované rozhodnutie o očkovaní. Navyše, JCVI a CSM zjavne zlyhali v plnení si svojej povinnosti chrániť občanov pred vakcínami pochybnej bezpečnosti, a to:

 1. očividným zavádzaním pacientov o skutočných rizikách nežiaducich účinkov v snahe získať ich súhlas s očkovaním a
 2. zrejmým nadŕžaním výrobcom vakcín namiesto ochrany záujmov verejného zdravia.
   

       Ak sú tieto predbežné závery správne, tak tu zverejnené informácie nám môžu pomôcť pochopiť oficiálny postoj britskej vlády a JCVI k očkovaním spôsobeným poškodeniam zdravia, ktorým je ich sústavné popieranie.

 

Zdroje

[1]  Food and Drug Administration (FDA): "Workshop on Non-clinical Safety Evaluation of Preventative Vaccines: Recent Advances and Regulatory Considerations", 2002, https://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/newsevents/workshopsmeetingsconferences/transcriptsminutes/ucm054459.pdf, stav k 30.V.2011

[2]  World Medical Association (WMA): "WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects", 2011, https://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/, stav k 4.VI.2011

[15]  Ternavasio-de la Vega H. G., Boronat M., Ojeda A., Garcia-Delgado Y., Angel-Moreno A., Carranza-Rodriguez C., Bellini R., Francès A., Nóvoa F. J., Pérez-Arellano J. L.: "Mumps orchitis in the post-vaccine era (1967-2009): a single-center series of 67 patients and review of clinical outcome and trends", Medicine (Baltimore), 2010, 89(2):96-116

[16]  Castilla J., Garcia Cenoz M., Arriazu M., Fernandez-Alonso M., Martinez-Artola V., Etxeberria J., Irisarri F., Barricarte A.: "Effectiveness of Jeryl Lynn-containing vaccine in Spanish children", Vaccine, 2009, 27(15):2089-2093

[17]  Gustafson T. L., Lievens A. W., Brunell P. A., Moellenberg R. G., Buttery C. M., Sehulster L.M.: "Measles outbreak in a fully immunized secondary-school population", N Engl J Med, 1987, 316(13):771-774

[18]  Hersh, B. S., Markowitz L. E., Hoffman R. E., Hoff D. R., Doran M. J., Fleishman J. C., Preblud S. R., Orenstein W. A.: "A Measles Outbreak at a
College with a Prematriculation Immunization Requirement"
, American Joumal of Public Health, 1991, 81(3):360-364

[19]  Tugwell B. D., Lee L. E., Gillette H., Lorber E. M., Hedberg K., Cieslak P. R.: "Chickenpox outbreak in a highly
vaccinated school population"
, Pediatrics, 2004, 113(3 Pt 1):455-459

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 3,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Očkovacia politika a kódex Spoločného výboru pre očkovanie a imunizáciu: sú v rozpore?

Velkolepé...

BuG.ToM | 04.08.2012

Úžasný článok a ešte úžasnejšia vedkyňa, ktorá sa to odvážila spracovať a zverejniť...
Naši provakcinační genocídnici si môžu ísť masírovať svoje nafúknuté egá na verejné záchody...

Aby sme kratšie žili predsa

irena | 04.08.2012

Však akýže kódex kedy mali naši lekári vakcinacisti, nikdy v živote , lebo ľudský život im nestojí ani za to, aby si prečítali to podstatné.
Istá vec je, že keby bolo veľa neočkovaných detí, zistilo by sa predsa, že ľahko chytajú rôzne nákazy od očkovaných a to predsa im nejde do karát.
A ešte poriadna blbosť, že sa očkujú len úplne zdravé deti. Nikto si nemôže dovoliť povedať, že to alebo toto dieťa je zdravé, nakoľko nieje jasnovidec a za pár sekúnd už to nieje pravda.
Dôsledky sú tisíce poškodených, mŕtvych a liečiacich sa na onkológii detí. Ale samozrejme že to nemajú lekári záujem brať na zreteľ, veď za to nič nedostanú. A tak ako treba v kapitalizme rýchly obeh peňazí to isté platí aj že ľudí.Tým sa zníži aj počet dôchodcov budúcich, lebo silne pochybujem že takéto očkované deti sa dožijú vyššieho veku alebo nebodaj dôchodku. Jednou ranou dve muchy a vláda má po starosti s dôchodkovými piliermi.

Pridať nový príspevok