Nový zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach zbavuje výrobcov vakcín a očkujúcich lekárov niektorých povinností

04.11.2011 12:01

Ing. Marián Fillo

 

       Úprimne povedané, som nesmierne znechutený novým Zákonom č.  362/2011  Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý s platnosťou od 1.XII.2011 vypúšťa niektoré dôležité ustanovenia doteraz platného Zákona č. 545/2006 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Inak povedané: očkovacej lobby sa podaril ďalší husársky kúsok. Porovnajme si znenia paragrafov o písomných informáciách pre používateľa (príbalových letákoch):

Starý zákon č. 545/2006 Z.z. Nový zákon č. 362/2011 Z.z.
§25
Písomná informácia pre používateľov liekov
 1. Písomná informácia pre používateľov liekov musí byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka a musí obsahovať
  1. identifikačné údaje, a to
   1. názov lieku, slovenský a medzinárodný názov liečiv a pomocných látok, liekovú formu, dávku, mechanizmus podania lieku; ak liek existuje vo viacerých liekových formách alebo s rôznym obsahom dávky (pre dojčatá, deti, dospelých), aj údaje o každej liekovej forme a obsahu dávky,
   2. kvalitatívne zloženie lieku s uvedením liečiv a pomocných látok so slovenskými názvami a s medzinárodnými názvami a kvantitatívne zloženie s uvedením množstva účinných látok v medzinárodných meracích jednotkách SI sústavy,
   3. veľkosť balenia s uvedením množstva lieku v hmotnostných, objemových alebo v kusových jednotkách,
   4. druh účinku vo vyjadrení pochopiteľnom pre používateľov,
   5. meno a priezvisko, adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o registrácii,
  2. farmakoterapeutickú skupinu,
  3. indikácie,
  4. informácie potrebné pred použitím lieku, a to
   1. kontraindikácie,
   2. upozornenia na podmienky a spôsob použitia, ktoré musia
    1. zohľadňovať špecifickú situáciu určitých kategórií používateľov (napríklad deti, tehotné ženy, dojčiace ženy, osoby s určitým špecifickým ochorením),
    2. obsahovať údaje o možných vplyvoch liečby na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje,
    3. obsahovať zoznam pomocných látok, ktorých poznanie je dôležité na účelné a bezpečné použitie lieku,
   3. liekové interakcie a iné interakcie ovplyvňujúce účinok lieku (alkohol, fajčenie, potraviny),
   4. osobitné varovania (napríklad upozornenie na rádioaktivitu),
  5. poučenie o správnom použití, najmä o dávkovaní, mechanizme podania lieku, o časových intervaloch podania so spresnením momentu, v ktorom sa môže alebo musí liek podať,
  6. opis nežiaducich účinkov, ktoré možno pozorovať počas správneho používania lieku, a určenie ďalšieho postupu pri ich zistení; výslovné vyzvanie pacienta, aby osobe oprávnenej predpisovať alebo vydávať lieky oznámil každý nežiaduci účinok, ktorý nie je uvedený v písomnej informácii pre používateľov,
  7. odkaz na dátum exspirácie, ktorý je uvedený na obale, s
   1. výstrahou nepoužívať liek po uplynutí tohto dátumu,
   2. upozornením na podmienky a spôsob uchovávania,
   3. upozornením na niektoré viditeľné znaky znehodnotenia.
 2. Ak je to podľa povahy lieku potrebné,musí poučenie o správnom použití obsahovať aj údaje o
  1. trvaní liečby,
  2. určení postupu pri predávkovaní (napríklad o príznakoch, poskytnutí prvej pomoci),
  3. odporúčaní postupu pre prípad vynechania jednej dávky alebo viacerých dávok,
  4. riziku z náhleho prerušenia použitia lieku.
  5. odporúčaní poradiť sa s lekárom, ak príznaky ochorenia pretrvávajú.
 3. Písomná informácia pre používateľov môže obsahovať znaky alebo obrázkové znaky (piktogramy) na vysvetlenie niektorých častí informácií.
 4. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na lieky uvedené v §20 ods. 2.
 5. Ak ide o prírodné liečivé vody, písomná informácia pre používateľov môže byť súčasťou označenia na vnútornom obale.
 6. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku musí zabezpečiť, aby písomná informácia pre používateľov lieku bola na požiadanie organizácií pacientov dostupná aj vo formátoch vhodných pre nevidiacich a slabozrakých. Ak vhodným formátom písomnej informácie pre používateľov lieku je písmo pre nevidiacich (Braillovo písmo), písomnú informáciu pre používateľov lieku schvaľuje štátny ústav v spolupráci s organizáciou pacientov.
 7. Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na lieky podávané pacientovi v zdravotníckom zariadení a na prírodné liečivé vody.
 8. Ak liek nie je určený na vydanie pacientovi alebo ide o liek podľa § 20 ods. 2 písm. b), alebo o liek na ojedinelé ochorenie, ministerstvo zdravotníctva môže povoliť výnimku z uvádzania údajov v písomnej informácii pre používateľov lieku podľa odseku 1 v štátnom jazyku a údajov podľa odseku 6 vo formátoch vhodných pre nevidiacich a slabozrakých alebo v písme pre nevidiacich (Braillovo písmo).
 9. Písomná informácia pre používateľov tradičných rastlinných liekov musí obsahovať informáciu o tom, že tradičný rastlinný liek je určený na indikácie založené výhradne na jeho dlhodobom používaní.
 10. Písomná informácia pre používateľov imunobiologického lieku musí obsahovať informáciu o prítomnosti chemických látok zaradených medzi karcinogény, mutagény a látky toxické pre nervový systém, najmä ortuti (prítomnej vo forme jej zlúčeniny – thiomersalu), hliníka (prítomného vo forme jeho zlúčenín) a formaldehydu (a jeho zlúčenín), a o ich kvantitatívnom obsahu v jednej dávke liekovej formy vrátane údajov o prítomnosti a o kvantitatívnom obsahu látok použitých na inaktiváciu pôvodcu a povolené limity týchto látok na kilogram hmotnosti človeka a deň. Ďalej musí obsahovať informáciu o prítomnosti geneticky modifikovanej látky.
 11. Ak sa imunobiologický liek podáva pacientovi v zdravotníckom zariadení, písomnú informáciu pre používateľov poskytne pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi bez vyzvania ošetrujúci lekár ešte pred podaním imunobiologického lieku.
§ 62
Písomná informácia pre používateľa humánneho lieku
 1. Písomná informácia pre používateľa humánneho lieku musí byť vypracovaná v súlade so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku, musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať údaje a informácie v tomto poradí:
  1. identifikačné údaje, a to
   1. názov humánneho lieku, liekovú formu, silu lieku, cestu podania humánneho lieku; ak existuje vo viacerých liekových formách alebo v rôznej sile lieku, aj údaje o každej liekovej forme alebo sile lieku, a ak je to potrebné, aj to, či je humánny liek určený pre dojčatá, deti alebo pre dospelých,
   2. farmakoterapeutickú skupinu alebo druh terapeutického účinku vyjadrený textom, ktorý pacient ľahko pochopí,
  2. terapeutické indikácie,
  3. informácie potrebné vedieť pred použitím humánneho lieku, a to
   1. kontraindikácie,
   2. primerané preventívne opatrenia, ktoré je potrebné dodržať pri užívaní humánneho lieku,
   3. interakcie s inými humánnymi liekmi a iné interakcie, ktoré môžu ovplyvniť pôsobenie humánneho lieku,
   4. osobitné upozornenia, ktoré musia
    1. zohľadňovať špecifickú situáciu určitých kategórií používateľov,
    2. obsahovať údaje o možných vplyvoch liečby na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje,
    3. obsahovať zoznam pomocných látok, ktorých poznanie je dôležité na účelné a bezpečné použitie humánneho lieku,
   5. osobitné varovania,
   6. opatrenia, ktoré musí prijať používateľ rádioaktívneho lieku a pacient počas prípravy rádioaktívneho lieku a podávania rádioaktívneho lieku,
   7. osobitné opatrenia na zneškodňovanie zvyšného obsahu a obalu rádioaktívneho lieku,
  4. poučenie o správnom používaníhumánneholieku,najmä
   1. dávkovanie,
   2. spôsob podávania, a ak je to potrebné, aj cestu podávania,
   3. frekvenciu podávania, ak je to potrebné, s určením vhodného času, kedy sa humánny liek môže alebo musí podávať,
  5. poučenie o správnom používaní humánneho lieku, ak je to potrebné, má obsahovať aj
   1. dĺžku trvania liečby humánnym liekom, ak je potrebné ju obmedziť,
   2. postup pri predávkovaní,
   3. postup, ak sa vynechá jedna dávka alebo viac dávok,
   4. riziko z náhleho prerušenia podávania humánneho lieku,
   5. odporúčanie konzultovať s lekárom alebo s lekárnikom problémy s používaním humánneho lieku,
  6. opis nežiaducich účinkov, ktoré môžu vzniknúť pri používaní humánneho lieku, a ak je to potrebné, aj opatrenia, ako postupovať pri výskyte nežiaduceho účinku; poučenie pacienta, aby oznámil ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi každý nežiaduci účinok, ktorý nie je uvedený v písomnej informácii pre používateľa humánneho lieku,
  7. odkaz na dátum exspirácie humánneho lieku, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a vnútornom obale s
   1. výstrahou nepoužívať humánny liek po uplynutí uvedeného dátumu,
   2. upozornením na podmienky a spôsob uchovávania,
   3. upozornením na niektoré viditeľné znaky znehodnotenia,
  8. kvalitatívne zloženie humánneho lieku s uvedením liečiv a pomocných látok so slovenskými názvami a kvantitatívne zloženie s uvedením množstva liečiv v medzinárodných jednotkách SI sústavy,
  9. veľkosť balenia s uvedením množstva humánneho lieku v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo kusových jednotkách,
  10. meno a priezvisko, obchodné meno a adresu bydliska držiteľa registrácie, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo, právnu formu držiteľa registrácie, ak ide o právnickú osobu,
  11. meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu výrobcu humánneho lieku,
  12. ak je humánny liek registrovaný aj v iných členských štátoch postupom, ktorý je uvedený v § 57 a 58 s rôznymi názvami, uvedú sa aj názvy humánneho lieku schválené v týchto členských štátoch,
  13. dátum poslednej revízie písomnej informácie pre používateľa humánneho lieku.
 2. Písomná informácia pre používateľa humánneho lieku musí byť čitateľná, jasná a zrozumiteľná; v jej texte sa zohľadňujú aj výsledky konzultácií s cieľovou skupinou pacientov. Ako výsledky konzultácií možno použiť aj výsledky konzultácií uskutočnených v členských štátoch.
 3. Držiteľ registrácie humánneho lieku musí zabezpečiť, aby písomná informácia pre používateľa humánneho lieku bola na požiadanie organizácií pacientov dostupná aj vo formátoch vhodných pre nevidiacich a slabozrakých. Ak vhodným formátom písomnej informácie pre používateľa humánneho lieku je písmo pre nevidiacich (Braillovo písmo), písomnú informáciu pre používateľa humánneho lieku schvaľuje štátny ústav v spolupráci s organizáciou pacientov.
 4. Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na lieky podávané pacientovi v zdravotníckom zariadení počas ústavnej zdravotnej starostlivosti.
 5. Písomná informácia pre používateľa humánneho lieku môže obsahovať znaky alebo obrázkové znaky na vysvetlenie niektorých informácií.
 6. Písomná informácia pre používateľa humánneho lieku môže obsahovať údaje a informácie uvedené v odsekoch 1 až 3 okrem štátneho jazyka aj v iných jazykoch, ak sa v nej uvádzajú rovnaké údaje a informácie.
 7. Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na humánne lieky, ktoré nepodliehajú registrácii.
 8. Písomná informácia pre používateľa humánneho lieku musí
  1. byť vložená do vonkajšieho obalu humánneho lieku, na ktorý sa výlučne vzťahuje,
  2. obsahovať výrazy, ktoré sú zrozumiteľné pre širokú verejnosť.
 9. Ak humánny liek nie je určený na vydanie pacientovi alebo ide o humánny liek podľa § 46 ods. 2 písm. b), alebo o humánny liek na ojedinelé ochorenie, ministerstvo zdravotníctva môže povoliť výnimku z uvádzania údajov v písomnej informácii pre používateľa humánneho lieku v štátnom jazyku a údajov podľa odseku 3 vo formátoch vhodných pre nevidiacich a slabozrakých alebo v písme pre nevidiacich (Braillovo písmo).
 10. Písomná informácia pre používateľa tradičného rastlinného lieku musí obsahovať informáciu o tom, že tradičný rastlinný liek je určený na indikácie overené len jeho dlhodobým používaním.

       Všimnite si modrou farbou označený odsek. V oboch zákonoch je prakticky totožný, avšak v starom zákone nasledujú dva ďalšie odseky významné z hľadiska očkovania, ktoré už v novom zákone nie sú. Čo táto zmena (vypustenie, či škrtnutie, ak chcete) prináša?

 1. Od 1.XII.2011 nemusí výrobca vakcíny v príbalovom letáku uvádzať informáciu o prítomnosti chemických látok zaradených medzi karcinogény, mutagény a látky toxické pre nervový systém, najmä ortuti (prítomnej vo forme jej zlúčeniny – thiomersalu), hliníka (prítomného vo forme jeho zlúčenín) a formaldehydu (a jeho zlúčenín), a o ich kvantitatívnom obsahu v jednej dávke liekovej formy vrátane údajov o prítomnosti a o kvantitatívnom obsahu látok použitých na inaktiváciu pôvodcu a povolené limity týchto látok na kilogram hmotnosti človeka a deň, ani informáciu o prítomnosti geneticky modifikovanej látky.
 2. Od 1.XII.2011 očkujúci lekár nemusí BEZ VYZVANIA predložiť očkovanej osobe príbalový leták vakcíny PRED očkovaním. Tzn. keď si očkovaná osoba príbalový leták žiada, je povinný ho poskytnúť, avšak povinnosť vzniká až výzvou očkovanej osoby (resp. jej zákonného zástupcu).
   

       Takže očkovacej mašinérii sa od 1.XII.2011 bude opäť o niečo ľahšie dýchať a občan v čoraz silnejšej farmaceutickej diktatúre na Slovensku, tváriacej sa ako demokracia, má opäť o niečo menej práv.

       Za zmienku stojí aj nový § 60 ods. 4:

"Držiteľ registrácie imunobiologického humánneho lieku môže požiadať ministerstvo zdravotníctva o povolenie očkovacej kampane;"

       Takže po novom už očkovacie kampane nemusí usporadúvať len ÚVZ SR, jednotlivé RÚVZ či nejaké profesné organizácie lekárov, ale môže ich usporiadať aj priamo výrobca vakcíny. Načo sa babrať s maskovaním za nejakú zdravotnícku organizáciu, všakže?

       Skvelá práca, pro-vakcinačná lobby, skvelá práca, pán minister zdravotníctva!!! Týmto štýlom nebude dlho trvať a budeme tu mať dokonalú farmakokraciu.

 


Napísanie a grafická úprava tohto článku zabrali autorovi 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Nový zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach zbavuje výrobcov vakcín a očkujúcich lekárov niektorých povinností

Výrobca lieku

Olga Ujhelyiova Pauer | 07.10.2016

Musí písomná informácia pre používateľa lieku obsahovať výrobcu lieku, čo znamená firmu ktorá liek vyrába napr. v cudzine? MUsí byť na obale uvedená táto firma, aby užívateľ vedel, že sa jedná o originál lieku a nie o plagiát?
Ďakujem

Bod 10 z § 25 stareho zakona nezmizol, bol "len" presunuty z PIL do SPC

bronsen | 01.01.2012

bod 10 z § 25 stareho zakona nezmizol v novom zakone nadobro, bol "len" presunuty z PIL (pribalovy letak) do SPC (suhrn charakteristickych vlastnosti) - pozri nizsie. takze kym laickej verejnosti budu pristupne SPC, tak budeme mat moznost sa s tym oboznamit uplne legalne, aj ked troska komplikovanejsie, nez precitanim si pribaloveho letaku

362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych pomockach (novy)
§ 63 Súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku
ods. (1)
Súhrn charakteristických vlastností humánneho
lieku musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať údaje a informácie v tomto poradí:
písm. (f) farmaceutické údaje
bod 1:
zoznam pomocných látok; pri imunobiologickom
humánnom lieku aj údaj o prítomnosti chemických látok zaradených medzi karcinogény, mutagény a látok toxických pre nervový systém, najmä zlúčeniny ortuti, hliníka a formaldehydu, a o ich kvantitatívnom obsahu v jednej dávke liekovej formy

Re:Bod 10 z § 25 stareho zakona nezmizol, bol "len" presunuty z PIL do SPC

Ing. Marián FILLO | 21.08.2012

Áno, ale v PIL to už nie je a zároveň ani lekár už nemá povinnosť predložiť bez vyzvania pred očkovaním príbalový leták.

Pravda vs. lož

Leon | 03.12.2011

Novela toho, čo má byť akože "zákon" nie je nič nové, to len na Slovensku „loutky“, oblečené do úlohy zákono-darcov, pos-r-ancov a lekárov s verejne známou diagnózou „bez chrbtovej kosti a charakteru“ nechali zmaterializovať svoje judášske chúťky a s porušením Hippokratovej prísahy a základných ľudských práv na život a slobodnej voľby v rozhodovaní pripravujú kroky, ktoré postupne vedú k okliešteniu slobodnej voľby jednotlivca pod nátlakom a zastrašovaním a vydieraním spolkov okolo lobbystických skupín, vytŕčajúcich svoje chápadlá cez zdravotníctvo a iné sféry v spoločnosti. Je za tým možné vidieť istú inteligentnú nečistú silu, ktorá plánuje v predstihu generácií a ovplyvňuje konanie ľudí... avšak len tých, ktorí sa jej podvolia, každý vo svojom svedomí má možnosť poznať, KOMU vlastne slúži...

Farmaceutické firmy v rozvojových zemích testují na lidech, minimálně 1730 Indů zemřelo
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/250793-firmy-si-z-rozvojovych-zemi-udelaly-laborator-na-testovani-leku-zemrelo-1730-indu.html

Známy článok - Bill Gates priznal: Vakcíny majú znížiť populáciu!
"Dnešní svět čítá 6,8 miliard lidí. Spěje k devíti miliardám. Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým vakcínám, zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná o deset nebo patnáct procent," řekl Gates.
Čítajte viac na: https://dolezite.sk/_Britska_vlada_a_Bill_Gates_daruji_miliardy_na_vakciny__195.html#ixzz1fQXzNN6X

„ Multimiliardář a zakládající šéf Microsoftu Bill Gates otevřeně přiznal, že vakcíny a současná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl to na setkání elitní organizace TED“
Čítajte viac na:
https://www.magnificat.sk/2011/01/bill-gates-priznal-vakciny-maju-znizit-populaciu/

Videozáznam:
https://dotsub.com/view/b0283182-4c24-4b1b-bef8-202996e68afe

Ďaľšie špekulácie Billa Gatesa s populáciou
„Bill Gates propaguje plán na použitie bezdrôtovej technológie, ktorá bude aplikovaná na každého novorodenca na planéte.“
Čítajte viac na:
https://www.magnificat.sk/2011/01/dalsie-spekulacie-billa-gatesa-s-populaciou/

Posledná veta v texte znie - :
...Tieto nápady by mali obsahovať využitie GPS prístrojov zabudovaných do mobilných telefónov, prostredníctvom ktorých by bolo možné fyzicky zastihnúť rodičov, ktorí neprinesú dieťa na očkovanie.

Je z toho vidieť prepojenie veľkých firiem, kde už celkom okato prebiehajú obchody s farmaceutickými spoločnosťami a s firmami, ktoré vyvíjajú GPS a mobilné technológie.
Na dolárovej bankovke je nápis – In god we trust, je vidieť akému „bohu“ slúžia -

Skúste si k tomu pozrieť film Potomci lidí, v hlavnej úlohe Clive Owen (Kráľ Artuš):

Planeta Země, rok 2027. Už devatenáct let se nenarodilo jediné dítě. Svět podléhá beznaději a anarchii a po čím dál zoufalejších pokusech o nalezení a odstranění příčiny neplodnosti lidstva už jen čeká na zázrak...

- zdroj : https://www.csfd.cz/film/42954-potomci-lidi/
K stiahnutiu na https://www.ulozto.cz/hledej/?q=potomci+lidi

Je to možno známy výrok:
...Zabi jedného alebo dvoch ľudí a si vrah.
Zabi ich milióny a si dobyvateľ..
Odkedy je človek človekom, stále sa navzájom vyvražďuje pre nejaký dôvod alebo bezdôvodne.
Konanie vrahov vieme obmedziť zákonom. Vieme ich potrestať.
Kto však potrestá dobyvateľov, ak vlády, ľudia schvaľujúci zákony sú podporovaný peniazmi od dobyvateľov...?

Napriek všetkej skepse okolo toho, Božie mlyny však stále "melú" pre každého spravodlivo...

+ Vďaka Vám, pán Fillo, za Vašu pomoc a podporu... +

Re:Pravda vs. lož

Ing. Marián FILLO | 03.12.2011

Som si rastúceho tlaku farmaceutických molochov a nimi ovládaných USA, UK a EÚ veľmi dobre vedomý, ale utešuje ma pri tom dejepisné poznanie, že nijaká ríša a nijaká diktatúra netrvá večne.

Sledujem vytváranie ostrovčekov "pozitívnej deviácie", a úprimne ma teší, že čoraz viac ľuďom dochádza, čo sa tu vlastne deje. A som veľmi rád, keď k tomuto procesu prebúdzania vedomia môžem aj ja svojou troškou prispieť.

Pravidlo

jan | 02.12.2011

Navrhujem, aby si každý občan prečítal knižku Nežiaduci účinok - smrť od autora Virapena. Všetko odhalil, napr. aj to, že minimálne pol roka my, teda štát "musel" kúpiť za milióny korún tieto "lieky", (Tamiflu), ktoré ale takmer všetky exspirovali a museli byť likvidované ako nebezpečný odpad. Dvojnásobné náklady - na nákup a likvidáciu. Bola to nednárodná "akcia" na vystrašenie ľudí, aby nekupovali bravčové mäso, Kto mal straty je jasné z reklamy - nekupujte mäso vyrobené, dovezené....
Na Slovensku poľnohospodárstvo živorí, polia, ktoré pretým dávali potrebnú úrodu, ležia ladom a my musíme kupovať potraviny po záruke, umelé, konzerovavané látkami, ktoré pri dlhodobej konzumácii vyvolajú rôzne ochorenia. Je to plazivá nákaza.
Ešte krátko: aj podľa tzv "európskej legislatívy" je výrobca povinný informovať o všetkých zložkách lieku a o dôsledkoch vyplývajúcich z užívania liekov. Aká je ale skutočnosť? Aj na Slovensko sa dovážajú lieky s "novými molekulami", ktoré nie sú dostatočne farmakologicky preverené. Nežiaduce účinky sa overujú dodatočne aj na slovenských pracoviskách, lebo sú u nás vysoko kvalifikovaní odborníci a svoju prácu vykonávajú smiešne lacno. Tá istá činnosť by bola v "rozvinutej demokracii" najmenej 5-krát drahšia. Tak prečo si nezarobiť na poddajných Slovákoch? Skúšaní Slováci užívajú dostatočne nepreverené lieky a poskytujú vierohodné informácie za lacné alebo žiadne peniaze.
Čo sa týka vakcín, sú známe len neoverené alebo nepotvrditeľné informácie o poškodení zdravia detí, očkovaných vakcínami (cukrovka v detskom veku) vyrobenými v súčasnosti výlučne mimo Slovenska a Česka. Za tzv "totality" bol rozkvet výskumu a vývoja aj keď v skromných podmienkach, ale dosiahli sa svetové výsledky! Napr. v prípade potreby boli vo veľmi krátkom čase vyrobené očkovacie látky perfektnej kvality. Výskumný ústav sér a očkovacích látok v ČR dnes je okrajový, Imuna v Šarišských Michaľanoch, ktorá zásobovala celé ekonomické združenie RVHP a vyvážala aj mimo a rovnaký výrobca v Prahe, má dnes okrajový výrobný program. Prečo? Lebo nikto nepotrebuje konkurenciu v nejakom "zapadákove".
A náš "minister" skôr miništruje podľa pokynov a je totálne ovládaný súkromnými finančnými skupinami, ktoré vazalsky pochovávajú všetko, čo ešte ako-tak u nás funguje. Hanba! Odíď okamžite a nemúť vodu!

Re:Pravidlo

Ing. Marián Fillo | 03.12.2011

Naozaj by som netvrdil, že očkovacie látky zo Sevapharmy či Imuny boli "perfektnej kvality".

Na druhú stranu však je rozumné mať vlastné výrobné závody a nespoliehať sa na neoveriteľnú kvalitu toho, čo sa dováža. Navyše ŠÚKL vakcíny prakticky nijak nekontroluje (prinajmenšom nerobí kompletnú chemickú analýzu) a tým pádom nemáme vôbec páru, čo sa to vlastne do našich detí pichá. Na údaje výrobcu sa vôbec nedá spoliehať, keď nejestvuje overovací mechanizmus na lokálnej úrovni.

dementi?

mino | 21.11.2011

to si akoze ten ritolez smradlavej a prehnitej penty robi srandu? to vazne idu pichat nezavisle ziskuchtive ockovacie koncerny nasim detom uplne hocico? nech to nasije do svojich drbnutych deti on sam pred nami vsetkymi a potom mozno pat ludi presvedci..mna ani tak nie. formaldehyd a podobne svinstva su prudko jedovate a dokazatelne zvysuju riziko komplikacii a trvalych nasledkov po ockovani.nebudem ani rozoberat cudzi geneticky material vo vakcinach lebo sa asi naozaj naseriem do krvi. Nie je tu niekto kdo sa verejne ohradil..pripadne napisal ministrovi osobne? ak ano rad sa pridam..a nebudem sam. K jeho inteligencii len jedno..podla seba sudim teba..kedze si o nas zjavne mysli ze sme uplne blbi a taketo daco si nevieme rozlustit a precitat potom je teda podla porekadla on sam uplny debil..plne sa odvolavam na konkretnu cast zakona v ktorej sa prehlasuje ze vyrobca nemusi prezradit zlozenie svojej vakciny...toto moze schvalit a podpisat len idiot..vsak tym svinstvom mozno budu neskor ockovat jeho vnukov a aj inu vzdialenu rodinu. Myslim inak ze sa jedna o protiustavny odsek..je mozne podla nasej ustavy ze predavajuci nemusi informovat kupujuceho o obsahu balenia ktoe dostava? vsak tie vakciny si kupujeme!!!!

Re:dementi?

Ing. Marián Fillo | 27.11.2011

V takejto situácii zostáva len jedno riešenie:
v rámci pravidla predbežnej opatrnosti neočkovať vôbec, až pokým tento idiotský zákon nebude zmenený či nahradený tak, aby výrobca vakcíny musel uvádzať nielen všetko to, čo tam úmyselne pridá, ale aj všetky možné znečistenia z procesu výroby, skrátka úplné chemické zloženie, ako sa robí napr. pre minerálky.

čo ste si mysleli

irena | 13.11.2011

Prosím vás mladí ľudia a čo ste si naivne mysleli, čo ste očakávali od fašistického zriadenia ako je u nás .So slušnosťou už nepochodíte zlikvidujú nás. Všetky choroby sú dnes spôsobené nadužívaním liekov a vakcín a jedmi v potravinách. A nebojte sa oni žerú úplne niečo iné a liečia sa úplne inak .
Kapitalizmus teda fašistický ako je u nás je založený na rýchlom obehu peňazí aj ľudí na zemi.
Logicky kto chce mať musí zase len podvádzať a klamať zákazníkov lebo ospevuje tovar ktorý je predražený a na ktorom sa nabalí x ľudí a ešte je nekvalitný . Tí okradnutí zase musia zdierať a klamať ďalších aby nadobudli to o čo prišli . Sú to tie tzv. marketingové ťahy ako používajú vakcinacisti aj u nás. Je to spôsob aby bol predaný čo najväčší objem vakcín, liekov. To znamená že musia klamať a vraždiť malé deti čo by slušného človeka ani len nenapadlo až kým jeho dieťa nedostane z očkovania rakovinu alebo inú závažnú chorobu a jeho rodičia z toho ochorejú tiež takže žijú celý život v strachu o dieťa a tým pádom sú doživotní klienti týchto kreatúr v bielych plášťoch a lekární.
Z roka na rok zdvíhajú ceny liekov, pobytov v kúpeľoch, potravín, služieb , cestovného, plynu, elektriny a sťažujú a obmedzujú poberanie sociálnych príspevkov . Pričom zvýšenie platov je úplne smiešne .
Kým sa nezmení celé zriadenie a jeho podstata nespravíte vôbec nič a toho sú si veľmi dobre vedomí.
Presne, zákony džungle sú neúprosné .
Slováci dokážu fungovať len pod nadvládou iného štátu dokázali to teda za posledné roky riadne pohnojiť vo všetkom a tento bordel im len vyhovuje. Inak sa vykynožia sami medzi sebou lebo už sa nemôžu vyhovárať že na vine sú česi, nemci, maďari a pod.
Peňazí má štát takisto až až len ich prerozdeľujú nesprávni ľudia a nadeľujú tým ktorí majú veľa a potom neostáva pre obyčajných ľudí.

1 | 2 | 3 >>

Pridať nový príspevok