Novela očkovacieho Zákona č. 355/2007 Z.z. vychytáva viaceré nedostatky, na ktoré už dlho upozorňujeme

08.12.2012 07:20

Ing. Marián FILLO

 

ilustračný obrázok - paragraf       V piatok 23.XI.2012 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie novely Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý bol doposiaľ len vo veľmi hrubých rysoch základom pre povinné očkovanie. Detaily povinného očkovania (vrátane vymedzenia, proti ktorým chorobám sa povinne očkuje) boli doposiaľ uvedené len vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) č. 585/2008 Z.z., čo však bolo viacnásobne protiústavné. Vlastne ešte stále je, lebo novela Zákona č. 355/2007 Z.z. zatiaľ nebola schválená.

       Novela vychytáva nasledovné chyby (rozpory s Ústavou SR či inými zákonmi), na ktoré sme opakovane upozorňovali, čím MZ SR de facto priznáva, že sme celý čas mali pravdu a že všetky doposiaľ udelené pokuty za odmietnutie povinného očkovania boli udelené v rozpore s Ústavou SR:

 

1. Povinnosť povinného očkovania nebola vymedzená zákonom

       Podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR:

"Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd."

       Povinnému očkovaniu však doposiaľ neboli stanovené medze v žiadnom zákone, bolo vymedzené len vo vyhláške MZ SR, čo bolo (a ešte stále je) protiústavné. MZ SR nám teda dáva za pravdu ohľadne protiústavnosti súčasnej právnej úpravy povinného očkovania, keď v novele Zákona č. 355/2007 Z.z. navrhuje v § 51 pridať nový odsek:

„Fyzické osoby, ktoré dosiahli určený vek, sú povinné podrobiť sa povinnému očkovaniu proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu a ružienke vyplývajúcemu z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.“

 

2. Udávanie neočkujúcich rodičov nebolo ako povinnosť lekárov ustanovené zákonom

       Podľa toho istého ustanovenia Ústavy SR by mala byť údajná povinnosť lekárov udávať Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) neočkujúcich rodičov ustanovená zákonom, čo nebola. Bola teda protiústavná a keďže Ústava SR má vyššiu právnu silu než vyhláška MZ SR, lekári sa mali po správnosti riadiť Ústavou SR a nie protiústavnou vyhláškou MZ SR. Aj tento nedostatok navrhovaná novela Zákona č. 355/2007 Z.z. vychytáva:

V § 52 odseku 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje o výkone očkovania, nežiaduce účinky po očkovaní a výsledky vykonaných vyšetrení v súvislosti s nežiaducim účinkom u očkovanej osoby, každé odmietnutie povinného očkovania alebo nedostavenie sa na povinné očkovanie, ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázetaľným spôsobom a v rozsahu, ktorý je uvedený v prílohe č. 8a.“.

       Tým sa zároveň (čo je dobré) dáva do súladu s Ústavou SR aj povinnosť lekárov hlásiť nežiaduce účinky očkovania, ktorá doposiaľ bola ustanovená taktiež iba vo vyhláške MZ SR. Tragédiou však je, že stále nijak nevymedzuje pojem "nežiaduci účinok po očkovaní", a tak môžu lekári naďalej ignorovať túto povinnosť konštatovaním, že podľa nich nejde o nežiaduci účinok po očkovaní, ale o náhodu, ktorá s očkovaním nijak nesúvisí, prípadne o nežiaduci účinok iného medikamentu alebo o (samozrejme že vrodenú a nie očkovaním vyvolanú) alergiu na niečo v potrave.

 

3. Nebolo zákonom stanovené, ktoré osobné údaje smie lekár poskytovať RÚVZ bez súhlasu dotknutých osôb

       Lekári doposiaľ porušovali (a stále porušujú) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, ak hlásili RÚVZ osobné údaje neočkujúcich rodičov. Podľa tohto zákona totiž musí byť zákonom vymedzené, ktoré údaje smú byť bez vedomia a/alebo súhlasu dotknutej osoby za akým účelom odovzdané tretej osobe (v tomto prípade RÚVZ). To doposiaľ nebolo. U udávania neočkujúcich nebol rozsah osobných údajov stanovený vôbec nikde (ani len vo vyhláške), tzn. lekár mohol túto svoju protiústavnú povinnosť splniť jednoduchým konštatovaním "Dňa .... rodičia odmietli povinné očkovanie." bez akýchkoľvek ďalších údajov.

       Teraz MZ SR dáva do súladu túto (po novom už zákonnú) povinnosť do súladu so Zákonom na ochranu osobných údajov, čím de facto priznáva, že doteraz to bolo protizákonné, a teda všetky pokuty, vymáhané na základe udania lekára boli protizákonné, takže pokutu mal dostať leda tak udávajúci lekár (porušujúci Zákon o ochrane osobných údajov) a nie neočkujúci rodič:

V § 52 odsek 5 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i) poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na účel prejednania priestupku67) osobné údaje fyzickej osoby, ktorá sa nepodrobila povinnému očkovaniu alebo nariadenému očkovaniu vyplývajúcemu z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a osobné údaje zákonných zástupcov fyzickej osoby, ktorá sa nepodrobila povinnému očkovaniu alebo nariadenému očkovaniu, vyplývajúcemu z všeobecne záväzných právnych predpisov, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, informáciu o tom kedy a proti ktorým ochoreniam bolo očkovanie odmietnuté a informáciu o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa s ohľadom na dočasné a trvalé kontraindikácie očkovania,

j) ... [netýka sa očkovania]“

       Síce ešte stále je udávanie protizákonné, ale nečakajte, že s tým na Úrade na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) uspejete. Ten sa totiž dohodol s Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), že tieto priestupky nebude pokutovať, takže všetky Vaše sťažnosti na protizákonné udavačstvo bude ÚOOÚ ignorovať, resp. zmetie ich zo stola.

 

Nové prílohy - vzory udavačských tlačív

       Aby to MZ SR svojim podriadeným ešte viac uľahčilo (a zamedzilo prípadným porušeniam zákona z ich strany), doplnilo do Zákona č. 355/2007 Z.z. aj Prílohu č. 8a, ktorá obsahuje:

"VZORY HLÁSENIA ODMIETNUTIA POVINNÉHO OČKOVANIA, HLÁSENIA ÚDAJOV O VÝKONE OČKOVANIA, HLÁSENIA NEŽIADUCEHO ÚČINKU PO OČKOVANÍ, HLÁSENIA VÝSLEDKOV VYKONANÝCH VYŠETRENÍ V SÚVISLOSTI S NEŽIADUCIM ÚČINKOM U OČKOVANEJ OSOBY"

       Vzor udavačského tlačiva je pomerne rozsiahly, tak ho sem nebudem kopírovať, pozrite sa sami v  originále .

 

Záverom

       Na závery či dokonca rozvíjanie nových stratégií je ešte priskoro, pretože zákon ešte neprešiel parlamentom, nie je podpísaný prezidentom a už vôbec nevyšiel v Zbierke zákonov. Jeho konečná podoba teda ešte nie je známa. Keď sa tak stane, môžeme sa zamyslieť nad tým, aké diery zostali a ako by sa dali využiť. V túto chvíľu to nielenže nemá zmysel, ale bolo by to vyslovene kontraproduktívne, pretože by prehnane iniciatívni poslanci mohli do zákona zapracovať záplaty na to, čo odhalíme. Nechajme teda nový zákon vyjsť v Zbierke zákonov a o jeho dierach sa bavme až potom.

       Nerobím si ilúzie, že pri vláde jednej strany, ktorá navyše komplet celá hlasovala proti zníženiu pokuty za odmietnutie povinného očkovania (až na štyroch, čo sa zdržali hlasovania), by sa podarilo presadiť poslaneckými návrhmi zrušenie povinného očkovania ako takého. Samozrejme, že si to síce prajem, potešilo by ma to a aj zázraky sa dejú, ale buďme realisti, nech potom nie sme zbytočne sklamaní a nepríjemne prekvapení. Snahy o zlepšenie situácie stroskotali aj za čias, keď vo vláde bola jediná strana, čo má v programe zrušenie povinného očkovania, takže sotva možno niečo podobné očakávať od strany, ktorá to v programe nemá.

 


Napísanie tohto článku zabralo autorovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Novela očkovacieho Zákona č. 355/2007 Z.z. vychytáva viaceré nedostatky, na ktoré už dlho upozorňujeme

neziaduce ucinky

Maja | 10.03.2013

Ako prinutim lekara, aby nahlasil neziaduce ucinky (pripadne udalosti), ktore nastali po ockovani, ked on len mavne rukou a povie, ze to, co sa stalo URCITE nema nic spolocne s ockovanim? Konkretne moj 3-rocny syn ma atopicky ekzem (aj to si kozna lekarka nie je uplne ista, ci je alebo nie je to a.e.), ktory sa mu aj objavil po ockovani a aj nasledne po kazdom dalsom zhorsil. Ma aj nejake mensie problemy neurologickeho charakteru.

,,,

zuzka | 01.03.2013

Marian a co bod k? k) oznámiť každé odmietnutie povinného očkovania alebo nedostavenie sa na povinné očkovanie, ak očkovanou osobou má byť maloleté dieťa, hlásené regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (písmeno b)), aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska maloletého dieťaťa.“.

Novela je už v NR SR

Marek | 01.03.2013

viď
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fcpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=407

v článku sa nespomína povinnosť hlásiť neočkovanie aj úradu sociálnych vecí. Čo je ďalšia negatívna vec pre slobodne neočkujúcich rodičov.

z dôvodovej správy k bodu 53
Dopĺňa sa povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych zamestnancov oznamovať príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny každé odmietnutie povinného očkovania maloletého dieťaťa alebo nedostavenie sa na povinné očkovanie, ktoré hlásili regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Dôvodom je prepájanie opatrení zdravotníckeho a sociálneho systému na zabezpečenie ochrany života a zdravia detí a sústreďovanie informácií indikujúcich možné rizikové miesta v starostlivosti o maloleté dieťa.

z návrhu zákona v bode 53, sa dopĺňa písmeno k
k) oznámiť každé odmietnutie povinného očkovania alebo nedostavenie sa na povinné očkovanie, ak očkovanou osobou má byť maloleté dieťa, hlásené regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (písmeno b)), aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska maloletého dieťaťa.“.

K bodu 2

Ladislav Melisko | 11.12.2012

To je presne to, co si vy radi zamienate - neziaduci ucinok sposobeny ockovanim a ten, ktory vznikne po ockovani (casova naslednost). Viem, ze na tejto stranke sa to prezentuje ako to iste (co samozrejme nie je), ale pre uplnost - podla tejto novely ma lekar hlasit kazdy neziaduci ucinok, ktory sa objavi PO ockovani (aj ked ockovanim nemusel byt sposobeny). Rozumeno? Citajte poriadne, Fillo.

Re:K bodu 2

Anuška | 13.12.2012

Ladislav Melisko,

nežiadúci účinok nie je izolovaný jav. Nežiadúci účinok sa vždy vzťahuje k mechanizmu pôsobenia konkrétneho liečiva, resp. vakcíny a (rovnako ako aj žiadúci / chcený / očakávaný účinok) sa teda môže prejaviť jedine PO aplikácii toho-ktorého liečiva, resp. vakcíny.
Ak dôjde v čase po očkovaní k poškodeniu zdravia, ktoré nie je spôsobené očkovaním, tento jav sa nazýva nežiadúca udalosť, nie nežiadúci účinok. Rozumeno? :)

Re:K bodu 2

Ing. Marián FILLO | 02.01.2013

Vážený pán Meliško,

nežiaduci účinok po očkovaní alebo nežiaduci účinok očkovania, to je koniec koncov jedno, pretože oboje implikuje príčinnú súvislosť, keďže ide o ÚČINOK. Tým dostáva pediater do rúk moc, na ktorú v skutočnosti nie je vôbec kvalifikovaný, t.j. moc posudzovať príčinnú súvislosť očkovania so zhoršením zdravia (nežiaducou udalosťou, ako píše Anuška), ktoré nastalo časovo po očkovaní. Zákon nijak neupravuje pravidlá posudzovania príčinnej súvislosti, nijaké tabuľky (ako majú v Česku), čo sa má hlásiť, ak to nastane po očkovaní, nič, čo by akokoľvek obmedzovalo svojvôľu pediatra vyhlásiť, že "toto určite nie je z očkovania a preto to nebudem hlásiť". A to je tragédia, na tom trvám.

V histórii je veľa prípadov, kedy niečo bolo považované najprv len za časovnú následnosť a príčinná súvislosť bola potvrdená až s odstupom niekoľkých rokov. Viď napr. infarkty po Vioxxe alebo najnovšie po Avandii.

Preto je nesmierne dôležité, aby boli evidované VŠETKY ZHORŠENIA ZDRAVIA (nežiaduce udalosti) PO OČKOVANÍ (ako sú vo VAERS), hoci sa hlásiacemu lekárovi nemusia javiť ako súvisiace s očkovaním. Len vďaka poctivému evidovaniu všetkých nežiaducich udalostí v časovej následnosti po očkovaní je možné čo najrýchlejšie odhadiť skutočné nežiaduce účinky očkovania.

Ľudia s takým prístupom, aký je dnes pravidlom ako medzi slovenskými pediatrami (s niekoľko málo výnimkami), rovnako tak aj na ŠÚKL, (R)ÚVZ, ÚDZS či na samotnom MZ SR, však také niečo reálne znemožňujú. A preto máme menej než 1% hlásenosť skutočných nežiaducich účinkov očkovania (nehovoriac o nežiaducich udalostiach po očkovaní) a úplne mylnú oficiálnu predstavu o (ne)bezpečnosti očkovania. Pokiaľ budú ľudia s takýmto kontraproduktívnym postojom stále pri koryte a zákon im bude ponechávať voľnú ruku v posudzovaní príčinnej súvislosti (tzn. v posudzovaní, čo (ne)budú hlásiť), bude očkovanie čoraz väčšou katastrofou - na vlastnú škodu očkovania ako takého, pretože čoraz menej radových občanov sa nenechá opíjať rožkom a radikálny vakci-optimistický postoj v štátnych úradoch (ako aj u drvivej väčšiny pediatrov) bude viesť (vlastne už teraz vedie) k extremizácii na druhej strane spektra, presnejšie: k pribúdaniu radikálnych odporcov očkovania.

Hoci nie som zástancom extrémizmu (dokonca mi už bolo viackrát zo strany niektorých odporcov očkovania vyčítané, že nie som dosť radikálny), je nakoniec celkom dobre možné, že tento extrémistický pštrosí postoj vakcinacistov povedie ku konečnému riešeniu vakcinačnej otázky (tzn. k definitívnemu skoncovaniu s povinným plošným očkovaním) oveľa rýchlejšie než naše opakovane zlyhávajúce snahy o nadviazanie konštruktívneho dialógu so zástancami očkovania.

Nuž ale kto chce kam, pomôžme mu tam!

klamú nás, tak môžeme klamať aj my

Rajka | 09.12.2012

Nevyjednávať s lekárom, ale dohodnúť sa so sestričkou, nech ,,akože zaočkuje", ale vystrekne to mimo.(Sestričky sklamala vláda aj lekári, keď dali na ÚS podnet na zrušenie zákona o zvýšení ich platov.)Kto dokáže, že to nepichla?

..

Helena | 09.12.2012

Toto by trebalo posunut dalej, toto nie je normalne, je to obmedzovanie ludskych prav..

Demokracia je podvod!

filip | 08.12.2012

Dúfam,že po tejto úprave zase zopár jedincov pochopí,koho záujmy obhajujú takzvaní volení zástupcovia a aký podvod zastupiteľská demokracia vlastne je.
Tých pár desiatok "poslancov" si nadnárodné koncerny vždy kúpia za 30 strieborných.

Záznamy: 1 - 9 zo 9

Pridať nový príspevok