Niekoľko právnických postrehov z návštevy na RÚVZ Bratislava

19.10.2011 20:10

Ing. Marián Fillo

 

Právnické paradoxy

       Včera (utorok 18.X.2011) som bol na RÚVZ Bratislava s jednou paňou, ktorá má dieťa narodené v poslednom štvrťroku 2009. Bola to zaujímavá situácia, lebo dieťa bolo zaočkované 1x Infanrix Hexa a 1x Prevenar. Potom už nič. Zanedlho bude mať 2 roky. Termín pre 2. očkovanie hexavakcíny a Prevenaru bol v prvom polroku 2010, kedy ešte neboli vo vyhláške stanovené horné časové hranice na toto očkovanie. Termín pre 3. očkovanie hexavakcíny a Prevenaru bol však až v druhom polroku 2010, kedy už horné časové hranice stanovené boli. Vtip je v tom, že RÚVZ nemôže stíhať rodičov za 2. dávku, tak ich stíha len za 3. dávku.

       Pritom z logiky očkovania vyplýva, že 3. dávka nemôže byť bez 2. dávky, ale to si pani právnička Mgr. Marianna Škulová nechcela dať vysvetliť. Podľa nej môžu za 3. dávku pokutovať aj keď nebola podaná 2. dávka. Toto je veľmi otázne a je to dobrý priestor pre poriadnu hádku, keďže právne normy sú v tomto ohľade značne nejasné. Dotyčná pani totiž vlastne neodmietla očkovanie proti záškrtu, tetanu, detskej obrne, čiernemu kašľu, hemofilom B, hepatitíde B a pneumokokom úplne, ale len čiastočne. Je alebo nie je to priestupok? Môže alebo nemôže dostať pokutu za odmietnutie 3. dávky, keď dieťa nemá ani 2. dávku, ktorá je nevyhnutným predpokladom 3. dávky, pričom za odmietnutie 2. dávky pokutovaná byť nemôže?

       Ďalším vtipným poznatkom je, že za tejto situácie, keby mamička dala akože 3. dávku, ale nedala 2. dávku, tak by RÚVZ bol po právnej stránke spokojný. Pravda, MUDr. Jarmila Pertináčová by s tým po stránke zdravotnej nesúhlasila, ale RÚVZ nemá nijaké páky vyžiadať si v tomto prípade obe dávky, môže požadovať len jednu. Takže papierovo by dieťa bolo zaočkované 1. a 3. dávkou, ale 2. dávkou nie. :-)

       Pomerne potešilo aj vyjadrenie Dr. Pertináčovej, že keď má dieťa už skoro 2 roky, tak by to už neriešila hexavakcínou, ale len Infanrix Polio (detská obrna, záškrt, tetanus, čierny kašeľ), lebo hemofily už pre dvojročné deti zvyčajne nepredstavujú problém. O nákazlivej žltačke typu B nebola veľmi reč (Dr. Pertináčová asi dobre vie, že s takým nezmyslom, ako je očkovanie bábätiek proti pohlavne prenosnej chorobe, by u nás nepochodila) a o pneumokokoch napadlo ani slovo. Takže na RÚVZ Bratislava sa dá dohodnúť určitá zľava z povinného očkovania. :-)

       Zaujímavé bolo aj vyjadrenie Dr. Pertináčovej, že maximálny časový rozostup medzi 2. a 3. dávkou hexavakcíny môže byť 3 až 5 rokov. To vlastne znamená, že by bolo aj z hľadiska epidemiológov pomerne schodné 3. dávku úplne vynechať a pokračovať až regulérnym preočkovaním v 6. roku života - obzvlášť ak prvá a druhá dávka boli výraznejšie posunuté.

 

Poučenie o očkovaní

       Nadhodili sme aj smutný fakt, že lekárka pred očkovaním spomínanú mamičku nijak nepoučila o očkovaní, možných nežiaducich účinkoch atď. Na to nám pani právnička povedala, že to predsa lekárka podľa zákona musí. To my samozrejme veľmi dobre vieme, že musí, ale predsa to mnohí lekári nerobia. Tak sme dostali odporúčanie sťažovať sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Pani právnička nám potvrdila našu domnienku, neraz popieranú obhajcami povinného očkovania, že aj v prípade povinného očkovania si musí lekár vyžiadať so zákrokom informovaný súhlas, čiže musí najprv informovať, dať dostatok času na slobodné rozhodnutie atď. podľa § 6 Zákona č. 576/2004 Z.z.

       V prípade, že lekár nedodrží tento postup, rovnako tak v prípade, že nevyšetrí dieťa bezprostredne pred očkovaním, alebo keď neposudzuje zdravotné kontraindikácie podľa príbalového letáku, je to dôvod na podanie podnetu na ÚDZS. Rovnako tak je dôvodom na podanie podnetu na ÚDZS, aj keď lekár nepredloží v písomnej forme príbalový leták vakcíny bez vyzvania a pred očkovaním, čo mu prikazuje Zákon č. 545/2006 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v § 25 ods. 11. To, že príbalové letáky sú na internete, nie je dobrovu výhovorkou, lebo v menovanom paragrafe sa píše o písomnej informácii, nie o akejkoľvek informácii a už vôbec nie o elektronickej informácii.

       RÚVZ vraj počká na rozhodnutie ÚDZS a nerozhodne skôr, tzn. kým ÚDZS podnet nevyšetrí, pokutu nedostanete. Lekár je pritom povinný ÚDZS dokázať, že pacient (resp. zákonný zástupca = rodič) bol poučený v súlade s menovanými zákonmi. To znamená, že musí mať váš podpis, že ste o tom a tom boli poučení. Ak nijaký taký podpis od vás lekár nemá, je v peknej kaši a vy ste nespáchali žiaden priestupok, a teda ani pokutu dostať nemôžete.

       Týmto ťahom sa dá pekne natiahnuť čas a možno vďaka tomu nejeden priestupok prepadne, lebo premlčacia lehota 2 roky vyprší skôr, než stihne nadobudnúť platnosť rozhodnutie o pokute. Zároveň to bude mať dobrý výchovný efekt na tých lekárov, ktorí stále úplne ignorujú zákon, čo tu platí už pomaly 7 rokov. Čo sa týka podpisu, že ste boli poučení, odporúčam podpisovať výlučne také papiere, kde je presne vymenované, o čom všetkom Vás lekár poučil, nie nejaké paušálne "Bol som poučený o očkovaní proti tomu a tomu" a pod. Podpisom pod podrobne vymenovaným obsahom poučenia ste totiž chránení v prípade, že Vás lekár nepoučí o všetkom napr. nie o rizikách očkovania. To mu potom môžete vytknúť v podnete na ÚDZS. Odporúčam Vám preštudovať si pred dostavením sa na očkovanie príbalový leták príslušnej vakcíny (viď očkovací kalendár) a v prípade, že lekár nevymenuje všetky možné nežiaduce účinky aspoň v rozsahu uvedenom v príbalovom letáku, odmietnuť podpísať doklad o poučení.

 

Hlásenie nežiaducich účinkov očkovania

       Ďalším dôležitým poznatkom je, že keď lekár odmieta hlásiť nežiaduci účinok očkovania (ktorý môže byť kontraindikáciou ďalšieho očkovania), môžete tento nežiaduci účinok hlásiť nielen na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý sa zvyčajne zdráha zaznamenať vašu skúsenosť s očkovaním ako nežiaduci účinok očkovania a zvaľuje to na všeličo iné (viď tu a tu), ale aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Vám príslušný RÚVZ si podľa okresu, v ktorom sídli váš detský lekár, nájdete tu. Keď nahlásite nežiaduci účinok (napr. 5 hodín trvajúci neutíšiteľný plač po hexavakcíne) na RÚVZ, ste tým krytí pre prípad, že by lekár odmietol nežiaduci účinok nielen hlásiť RÚVZ a ŠÚKL, ale aj vôbec zapísať do zdravotného záznamu, a následne vám nútil ďalšiu dávku očkovania (napr. hexavakcíny). A to sa, žiaľ, deje na Slovensku až priveľmi často - je to skôr pravidlo než výnimka.

       S tým súvisí aj dôrazná výstraha pred očkovaním dvomi vakcínami v jeden deň. V takom prípade totiž výrobca jednej vakcíny bude zvaľovať vinu na výrobcu druhej vakcíny a opačne. Preto si aj medzi očkovaním hexavakcínou a očkovaním proti pneumokokom (ktoré je zvyčajne vykonávané počas jednej návštevy detského lekára) treba dopriať najmenej dva týždne času, ideálne aspoň mesiac - ak teda vôbec ste ochotní podstúpiť riziká očkovania týmito vakcínami. Niekoľko-týždňovým časovým rozostupom predídete alibizmu výrobcov vakcín.

 

Právnici za dobrovoľnosť očkovania?

       Pozoruhodné bolo vyjadrenie pani právničky, že by bola veľmi rada, keby bolo očkovanie dobrovoľné, lebo by sa tým zbavila množstva nepríjemnej práce. Ukazovala nám peknú kôpku šanónov so spismi o odmietačoch povinného očkovania, ktoré má v skrini. Na záver sme si svorne ponadávali na žalostné pomery v slovenskom zdravotníctve, kedy napr. lekár na pacienta ani nepozrie, len ťuká do počítača a vytlačí recept - bez hlbšej snahy vypočuť si, čo pacienta trápi, a pochopiť jeho situáciu.

       Len ľutujem, že som pani právničke neponúkol na podpis Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní. Snáď nabudúce nezabudnem, ak si ma teda ešte niekto zavolá, aby som s ním šiel na RÚVZ Bratislava. To by bolo ozaj veselé, keby táto sympatická mladá pani právnička našu petíciu podpísala. :-)

 


Napísanie tohto článku trvalo autorovi približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.