Nepodpisujte detskému lekárovi nič do zdravotného záznamu, ak nechcete byť nemilo prekvapení

16.11.2011 19:33

Ing. Marián Fillo

 

       Bol som s jedným mojim dobrým známym a tiež pravidelným podporovateľom mojej (dalo by sa povedať, že odbojovej) činnosti na RÚVZ (Regionálnom úrade verejného zdravotníctva), keďže odmietol povinné očkovanie. Keďže ho lekárka udala, hoci sa dohodli na niečom inom, prešiel do protiútoku a podal na ňu podnet na ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), lebo ho neinformovala pred očkovaním o účele, povahe, následkoch a rizikách očkovania, čo jej ukladá Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v § 6. On totiž podal predtým na RÚVZ tzv. samoudanie, v ktorom ohlásil RÚVZ, že odmieta povinné očkovanie svojho dieťaťa a kópiu doniesol aj detskej lekárke, aby bola v kľude a nič nehlásila, lebo načo, keď už o tom RÚVZ vie? No ale lekárka ho aj tak udala.

       Tak sme boli na RÚVZ, prebehlo tzv. objasňovanie priestupku, hoci sa podľa nás nemohlo jednať o priestupok, keďže lekárka nepostupovala podľa predpisov a nesplnila si svoje povinnosti, t.j. postup povinného očkovania, stanovený Výhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z. v § 13. Však logicky - ak chceme povedať, že rodič spáchal priestupok, tak najprv predsa musí byť postup lekárky bezchybný, inak to celé nedáva zmysel, lebo rodič sa predsa môže dožadovať dodržiavania litery zákona (resp. vyhlášky) a protestovať proti jej nedodržiavaniu tým, že kým nebude zo strany lekárky zákon naplnený, nebude jednoducho súhlasiť s ďalšími krokmi lekárky. Tým ale nepácha priestupok, len sa dožaduje dodržiavania zákona zo strany lekárky.

       V tom však pointa nebola. Problém bol v tom, že spomínaný dobrý známy neobdržal od lekárky absolútne nijaké (ani ústne, ani písomné) poučenie o zdravotnej starostlivosti, ktoré je nevyhnutným predpokladom poskytnutia zdravotnej starostlivosti (s tromi výnimkami, pričom povinné očkovanie nespadá pod ani jednu z nich). No a právnička na RÚVZ mu ukázala kópiu zo zdravotného záznamu, kde stálo "Odmietame očkovanie nášho dieťaťa" (alebo niečo v tom duchu, nespomínam si presne), a bolo to podpísané obomi rodičmi. Títo rodičia svojim podpisom chceli len potvrdiť, že naozaj odmietajú očkovanie a nič viac. Nemilé prekvapenie však bolo, že právnička to považovala za podpis pod celým odstavcom, čo bol pred touto vetou a v rámci toho odstavca bol aj odtlačok pečiatky so znením (približne) "Boli sme poučení o zdravotnej starostlivosti podľa Zákona č. 576/2004 Z.z. § 6" resp. niečo v tom duchu. Túto pečiatku si pri podpisovaní buď nevšimli, alebo tam v čase podpisu ani nebola - na to si už títo rodičia nespomínajú. Rozhodne však nesúhlasia s tou vetou, neboli vôbec poučení a ani omylom to nechceli podpísať.

       Ak tú pečiatku lekárka doplnila dodatočne, tak bola zrejme príliš hlúpa, keďže ju nedoplnila k prvému očkovaniu (v 3. mesiaci života), ktoré dieťa spomínaných rodičov absolvovalo, ale len k druhému očkovaniu, ktoré neabsolvovalo. Lekárka teda nemá nijaký doklad o tom, že poučila rodičov pri prvej dávke hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokom, čiže má stále na krku porušenie zákona. Problém však je, že právnička z RÚVZ trvá na tom, že rodičia podpísali aj že sú poučení, hoci lekárkou poučení nikdy neboli - ani prvýkrát ani druhýkrát.

       Jednoznačné poučenie, ktoré z tejto nemilej skúsenosti vyplýva, je: NIKDY NEPODPISUJTE NIČ DO ZDRAVOTNÉHO ZÁZNAMU, pretože nemôžete vedieť, čo ešte prikvitne pred Váš podpis. Ak vôbec niečo chcete podpísať, tak výlučne na Vami vyrobený dokument, ktorého kópiu si necháte popísať lekárkou a uschováte si ju doma, čím spoľahlivo predídete prípadným doplnkom zo strany lekárky pred Váš podpis.

       Odhliadnuc od toho - v skutočnosti nemáte vôbec povinnosť nič podpisovať. Podľa ods. 3 § 13 Vyhlášky č. 585/2008 Z.z. má lekár povinnosť len zapísať do zdravotného záznamu dôvod nevykonania povinného očkovania:

"Záznam o očkovaní v zdravotnej dokumentácii obsahuje dátum očkovania, názov a poradie dávky očkovacej látky, výrobcu, šaržu, dávku, spôsob aplikácie a meno lekára, ktorý očkovanie vykonal. Do zdravotnej dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo a nežiaduce účinky, ak sa u očkovanej osoby vyskytli. Nežiaduce účinky oznamuje lekár Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a regionálnemu úradu na tlačivách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4."

       Toto je jediné miesto v platných právnych predpisoch, ktoré (okrajovo ale predsa) určuje formu odmietnutia povinného očkovania, a o podpisoch rodičov tu absolútne nie je reč. Lekár má teda zapísať len niečo v zmysle:

"Dňa 24.XII.2011 nebolo vykonané povinné očkovanie 1. dávkou vakcíny Priorix (výrobca: GlaxoSmithKline) z dôvodu odmietnutia rodičmi dieťaťa.

MUDr. Očkomil Pichľavý"

a tým to pre lekára hasne. Nič viac už vo veci odmietania očkovania robiť nemusí a ani by nemal, ak nechce riskovať žalobu za sprístupnenie dôverných medicínskych informácií neoprávnenej osobe. Totiž v Zákone č. 576/2004 Z.z. sa v § 24 a § 25 píše, komu všetkému je lekár povinný sprístupniť celú zdravotnú dokumentáciu alebo jej časť, ale RÚVZ tam vôbec nefiguruje.

 


Napísanie tohto článku zabralo autorovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Nepodpisujte detskému lekárovi nič do zdravotného záznamu, ak nechcete byť nemilo prekvapení

podpisy akýchkoľvek listín

Magdaléna | 17.11.2011

Treba dodať, že je potrebná vždy obozretnosť pri podpisovaní čohokoľvek. Nikdy nepodpisujte bianco listiny, čiže listiny, ktoré sú nevyplnené alebo vyplnené sčasti. Podľa formy listín, ak tieto obsahujú napr. kolónky, nikdy ich nenechávajte prázdne, treba ich prečiarknuť, rovnako ako šikmou čiarou preznačiť prázdne plochy (zabránite tým evtl. zneužitiu a dodatočnému text. doplneniu)

Umiestňujte podpis vždy tesne pod záverečný text. Listiny kde je medzi miestom na podpis a posledným riadkom textu väčšia prázdna medzera, sú automaticky podozrivé (možno doplniť ľubovolný text dodatočne. Ak je v texte, predlohe listiny niečo s čím nesúhlasíte, v takom prípade nepodpisujte vôbec, prípadne si dohodnite, že text bude upravený.

Nezabudnite na dátum. Pamätajte, že sa stali prípady kedy boli prepísané i dátumy a čísla. A to skorumpovanými úradníkmi! Preto je najlepšie písať dátum (deň, mesiac) slovami a nie číslami, ku číslam v texte je vhodné dať do zátvorky číslo písané slovom).

V záujme bezpečnosti a zamedzenia zneužitia listín, je ale najjednoduchší postup:

vyžiadajte si vždy originálny rovnopis, kópiu, opatrenú originál podpismi a pečiatkami, teda ktorá je formou aj obsahom identická s listinou, ktorá ostáva druhej strane.

Pridať nový príspevok