NÁZOR: Etický rozmer povinného očkovania

21.05.2013 10:43

       [...]

       Odhliadnuc od vágneho a logike odporujúceho pojmu verejné zdravie, na základe dlhoročného vedeckého výskumu mnohých vedcov v oblasti medicíny (najmä v posledných troch desaťročiach či už v Európe, na americkom kontinente alebo v Ázii) sa objavujú a čoraz častejšie publikujú závažné, vedeckými metódami overené fakty, ktoré poukazujú nielen na nespoľahlivosť a neúčinnosť niektorých všeobecne rozšírených a plošne aplikovaných vakcín, ale dokonca aj na závažné negatívne účinky týchto vakcín na ľudský život a zdravie najmä detských pacientov (ktorí reálne ani pacientmi nie sú, lebo netrpia žiadnou chorobou, proti ktorej sú očkované) alebo dospelých pacientov. V oblasti medicíny a najmä bioetiky sa začínajú viesť veľmi ostré, ale niekedy predsa len otvorené odborné diskusie o morálnych dilemách, ktoré logicky vyplývajú z faktov, predložených širokej odbornej ale i laickej verejnosti. Fundamentálnym východiskom týchto diskusii by mala byť úprimná otvorenosť každého účastníka voči objektívnej pravde a cieľom týchto diskusií má byť prirodzene to, čo je podstatou a hlbokým zmyslom medicíny a lekára: Salus aegrotis suprema lex esto.

       [...]

       V tejto deklarácii sa reflexia dotýka závažného etického problému, akým je legálnosť výroby, distribúcie a používania niektorých očkovacích látok, ktorých výroba je spojená s umelými potratmi či používaním HeLa bunkových kultúr. Týka sa to vakcín, obsahujúcich živé vírusy, ktoré boli pripravené z ľudských bunkových línií, pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov, použitých ako zdroj týchto buniek. Najznámejšia, možno aj najdôležitejšia, vzhľadom na to, že je používaná na celosvetovej úrovni, je vakcína proti ružienke (rubeole), ale i ďalšie vakcíny, keďže sa v praxi aplikujú mnohé kombinované (viac-zložkové) vakcíny, kde často (prinajmenšom) jedna zo zložiek je vyrobená vďaka použitiu umelo potratených ľudských plodov.

 

       Viac na stránke postoy.sk.