Návrh na výmenu členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu

23.01.2011 14:42

       Vážený pán minister zdravotníctva!

 

       My, dolupodpísaní občania SR, týmto navrhujeme, aby na základe zisteného konfliktu záujmov boli vymenení členovia Pracovnej skupiny pre imunizáciu, a to prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. ako aj MUDr. Ingrid Urbančíková.

       Odôvodnenie: Definícia konfliktu záujmov (https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_interest): "Konflikt záujmov nastáva, keď je jedinec alebo organizácia zapojený/á do viacerých záujmov, pričom jeden z nich BY MOHOL skorumpovať motiváciu pre čin v prospech iného záujmu. ... Prítomnosť konfliktu záujmov nezávisí od toho, či je skutočne zneužívaný. Preto možno konflikt záujmov odhaliť a dobrovoľne zneškodniť pred tým, ako nastane akákoľvek korupcia."

       Spomínaní dvaja členovia PSPI v zmysle tejto definície majú konflikt záujmov, a to od začiatku ich pôsobenia pre stránku Sprievodca očkovaním ako autori a odborní konzultanti článkov. Sprievodca očkovaním je projekt farmaceutickej firmy Pfizer a Pfizer je výrobcom vakcín Prevenar a Prevenar 13. Prof. Dluholucký pre Transparency International potvrdil aj to, že pre fy Pfizer pracuje za riadne zdanený honorár: https://www.transparency.sk/pozor-na-skryte-konflikty-zaujmov-lekarov/

       Očkovanie proti pneumokokom bolo zaradené do povinného plošného očkovania za pôsobenia týchto dvoch menovaných členov PSPI, a to práve vakcínou Prevenar, výrobkom fy Pfizer.

       Na túto skutočnosť, že dvaja členovia PSPI majú konflikt záujmov, upozorňuje aj riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš: https://ekonomika.sme.sk/c/5720898/povolovanie-liekov-sa-zmeni-zakonom.html

       Na základe doplňujúceho stanoviska k našej Žiadosti o preskúmanie konfliktov záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu, kde nám bolo prisľúbené, že v prípade zisteného konfliktu záujmov budú predmetní členovia PSPI nahradení, vám navrhujeme, aby ste vo veci konali a členov so zisteným konfliktom záujmov (prinajmenšom teda prof. Dluholuckého a MUDr. Urbančíkovú) nahradili.

 

       Za konštruktívny prístup k nášmu návrhu vopred ďakujú

Eva JUHÁROVÁ
Ing. Marián FILLO
Iveta PETRÁŠOVÁ
Róbert HORVÁTH
Ing. Ladislav JUHÁR
Zuzana BÖHMEOVÁ
Mgr. Marek LICHTNER

 


 

Súvisiace články: