Návrh na prerušenie súdneho konania, pokým o ústavnosti povinného očkovania nerozhodne Ústavný súd

09.07.2013 18:46

[TITUL(Y)] MENO PRIEZVISKO [TITUL(Y)], POŠTOVÁ_ADRESA, TELEFÓNNE_ČÍSLO, E-MAIL


 

Krajský súd v MESTE
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO

 

V MESTE/OBCI dňa DD.MM.RRRR

 

       Vec: Návrh na prerušenie súdneho konania č. SPISOVÁ_ZNAČKA

 

       Predmetom vyššie uvedeného súdneho konania je posúdenie zákonnosti uloženia sankcie za nesplnenie si povinnosti podľa § 56 ods. 1 písm. k) v spojení s § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z.z.

       Poukazujem súdu na skutočnosť, že na Ústavnom súde SR je pod sp. zn. Rvp 16530/2013 vedené konanie podľa článku 125 Ústavy SR o súlad ustanovení § 51 ods. 1 písm. d), § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a ustanovenia § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. s Ústavou SR.

       Podľa § 109 ods. 1 písm. b) veta prvá zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok): „Súd konanie preruší, ak rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riešiť.“

       Prerušenie konania podľa citovaného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku je tzv. obligatórnym prerušením konania (viď Marek Števček, Svetlana Ficová a kol.: Občiansky súdny poriadok — Komentár — I. diel, 2. vydanie, C. H. Beck, Praha, 2012, str. 390). Súd je povinný prerušiť konanie vždy, ak jeho rozhodnutie závisí od inej právnej otázky, ktorej vyriešenie nie je v jeho právomoci.

       Som toho názoru, že od konečného rozhodnutia Ústavného súdu v konaní, vedenom pod sp. zn. Rvp 16530/2013, priamo závisí konečné rozhodnutie v tomto konaní. Súlad dotknutých ustanovení s Ústavou SR je kľúčová právna otázka (vzhľadom na to, že mi na základe nich bola uložená sankcia), pretože ak Ústavný súd vysloví nesúlad týchto ustanovení s Ústavou SR, tak rozhodnutie správneho orgánu, napadnuté touto žalobou, musí byť bez ďalšieho zrušené pre jeho rozpor s Ústavou SR.

       Z toho dôvodu navrhujem, aby súd prerušil tunajšie konanie podľa § 109 ods. 1 písm. b) veta prvá Občianskeho súdneho poriadku až do právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu SR v konaní sp. zn. Rvp 16530/2013.

 

       S pozdravom

PODPIS
[TITUL(Y)] MENO PRIEZVISKO [TITUL(Y)]
ULICA ČÍSLO_ORIENTAČNÉ resp. OBEC ČÍSLO_POPISNÉ
PSČ NÁZOV_POŠTY

 


logo advokátskej kancelárie Bizoň & Partners s.r.o.Srdečne ďakujeme JUDr. Jurajovi Bizoňovi z advokátskej kancelárie Bizoň & Partners s.r.o. za láskavé poskytnutie tohto vzoru Návrhu na prerušenie súdneho konania k zverejneniu na stránke www.slobodaVockovani.sk.

Zverejnenie (grafická úprava + odkazy na právne predpisy) tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk takmer 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.