Návrh na prerušenie priestupkového konania, pokým o ústavnosti povinného očkovania nerozhodne Ústavný súd

23.06.2013 16:59

[TITUL(Y)] MENO PRIEZVISKO [TITUL(Y)], POŠTOVÁ_ADRESA, TELEFÓNNE_ČÍSLO, E-MAIL


 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v MESTE
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO

 

V MESTE/OBCI dňa DD.MM.RRRR

 

       Vec: Návrh na prerušenie priestupkového konania č. SPISOVÁ_ZNAČKA

 

       Predmetom vyššie uvedeného priestupkového konania je posúdenie, či som spáchal(a) priestupok nesplnením si povinnosti podľa § 56 ods. 1 písm. k) v spojení s § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z.z.

       Poukazujem správnemu orgánu na skutočnosť, že na Ústavnom súde SR je pod sp. zn. Rvp 16530/2013 vedené konanie podľa článku 125 Ústavy SR o súlad ustanovení § 51 ods. 1 písm. d), § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a ustanovenia § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. s Ústavou SR.

       Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. (Správny poriadok): „Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.“

       Prerušenie konania podľa citovaného ustanovenia Správneho poriadku je tzv. obligatórnym prerušením konania. Správny orgán je povinný prerušiť konanie vždy, ak jeho rozhodnutie závisí od inej predbežnej otázky, ktorej vyriešenie nie je v jeho právomoci.

       Som toho názoru, že od konečného rozhodnutia Ústavného súdu v konaní vedenom pod sp. zn. Rvp 16530/2013 priamo závisí konečné rozhodnutie v tomto konaní. Súlad dotknutých ustanovení s Ústavou SR je kľúčová právna otázka (vzhľadom na to, že mi na základe nich mi má byť uložená sankcia), pretože ak Ústavný súd vysloví nesúlad týchto ustanovení s Ústavou SR, tak tunajšie konanie bude bez ďalšieho zastavené.

       Z toho dôvodu navrhujem, aby správny orgán prerušil tunajšie konanie podľa § 29 ods. 1 Správneho poriadku až do právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu SR v konaní sp. zn. Rvp 16530/2013.

 

       S pozdravom

PODPIS
[TITUL(Y)] MENO PRIEZVISKO [TITUL(Y)]
ULICA ČÍSLO_ORIENTAČNÉ resp. OBEC ČÍSLO_POPISNÉ
PSČ NÁZOV_POŠTY

 


logo advokátskej kancelárie Bizoň & Partners s.r.o.Srdečne ďakujeme JUDr. Jurajovi Bizoňovi z advokátskej kancelárie Bizoň & Partners s.r.o. za láskavé poskytnutie tohto vzoru Návrhu na prerušenie priestupkového konania k zverejneniu na stránke www.slobodaVockovani.sk.

Zverejnenie (grafická úprava + odkazy na právne predpisy) tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.