Najčítanejšie články vo februári 2012

01.03.2012 15:04
 1. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 2. Názory niektorých kandidátov za stranu „Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti“ na (ne)povinné očkovanie
 3. On-line brain-storming: Pomôžte pri tvorbe odvolania proti rozhodnutiu RÚVZ Trnava
 4. Komplikácie po očkovaní proti tuberkulóze, vykonanom napriek silnej novorodeneckej žltačke
 5. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 6. Podarený kreslený vtip o povinnom očkovaní na Slovensku
 7. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 8. Ktorí poslanci NR SR hlasovali ZA a ktorí PROTI zníženiu pokuty za odmietnutie povinného očkovania
 9. Bábätko zomrelo po prvom očkovaní Prevenar + Infanrix Hexa + Rotarix
 10. Hypotonický syndróm, epilepsia a mentálna retardácia po očkovaní
 11. Odpoveď MUDr. Daniela Švorca (SaS) na otázky k povinnému očkovaniu
 12. Návrat nacistického zdravotníctva?
 13.  GlaxoSmithKline použil předčasně narozené děti jako pokusné králíky ve zmanipulovaných testech vakcín
 14. Stručne a britko: typický prístup (nielen) slovenských detských lekárov k očkovaniu
 15. Odpoveď kandidátky na poslankyňu za stranu „Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti“ na otázky k právnej stránke očkovania
 16. Hromadná pripomienka k novelizácii očkovacej Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 17. Odpoveď MUDr. Petra Kalista (SaS) na otázky k povinnému očkovaniu
 18. Atopická dermatitída po očkovaní proti tuberkulóze, zhoršenie po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar
 19. Ministerstvo zdravotníctva chcelo, aby sa lekári zmenili na udavačov
 20. Poškodenia zdravia, spôsobené očkovaním: Kam sa podel súcit?
 21. Názor Komunistickej strany Slovenska na (ne)povinné očkovanie
 22. Čo robiť, keď ste nedopatrením podpísali nevhodne formulovaný nesúhlas s očkovaním?
 23. Argumenty proti povinnému očkovaniu, adresované RÚVZ Trnava
 24. O niekoľko mesiacov vyjde kniha „Doba jedová 2“
 25. Formaldehyd ve vakcínách: ovlivňuje DNA?
 26. Kde sú aké očkovania povinné
 27. Veľká Británia: Lekári hrozia štrajkom; Iní lekári chcú z nás všetkých urobiť pokusných králikov
 28. Poučenie, ktoré Vám dá podpísať RÚVZ Nitra, Trnava i Dunajská Streda
 29. Tlačivo na udávanie rodičov, odmietajúcich povinné očkovanie, ktoré dáva pediatrom vypisovať RÚVZ Dunajská Streda
 30. Neurologické poruchy po očkovaní Rotarix + Infanrix Hexa + Prevenar