Najčítanejšie články v srpni/auguste 2017

29.09.2017 14:26
 1. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 2. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 3. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 4. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 5. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 6. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 7. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 8. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 9. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy49. Príbeh Alessandry ● Príbeh Hilary
 10. Čo možno neviete o očkovaní46. časť (Vitalita 4/2017)
 11. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 12. Mýty a fakty o očkovaní psov
 13. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 14. Vyjadrenie sa Ing. Mariána Filla k Vyjadreniu žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. zo stredy 12.VII.2017 k Odvolaniu žalovaného Ing. Mariána Filla z piatka 23.VI.2017 voči Nariadeniu neodkladného opatrenia Okresným súdom Žilina
 15. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 16. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 17. Kde sú aké očkovania povinné
 18. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 19. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 20. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy50. Prírodná a prirodzená starostlivosť o deti
 21. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 22. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 23. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku
 24. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 25. Autizmus po očkovaní MMR
 26. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 27. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 28. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 29. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy51. Chiropraxia a zdravotná starostlivosť
 30. Žiadosť o informácie o očkovaní, adresovaná pediatrovi, ktorú adresát odmietol prijať