Najčítanejšie články v septembri 2012

01.10.2012 00:39
 1. Ukazuje sa, že očkovanie proti pneumokokom v skutočnosti zvyšuje výskyt bakteriálnych infekcií, proti ktorým by malo chrániť
 2. Špinavé triky: Bill Gates spustí ohováračskú kampaň proti odporcom očkovania
 3. Biblická podpora pre odmietnutie očkovania Vašich detí
 4. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 5. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 6. Čo možno neviete o očkovaní - 12. časť (Vitalita 8/2012)
 7. ÚVZ SR ako reklamná agentúra pre Pfizer a GSK: teraz aj oficiálne
 8. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 9. Smrť po očkovaní MMR
 10. Leukémia po MMR očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke (Priorix) a proti pneumokokom (Prevenar)
 11. Potvrdené: Očkovacia kampaň proti detskej obrne v Indii v roku 2011 spôsobila 47.500 ochrnutí z očkovania
 12. Očkovanie počas prerezávania zúbkov? Pekne blbý nápad!
 13. Očkovanie detí - právo alebo povinnosť?
 14. Jedovaté vakcíny? Stredisko pre biológiu chronických ochorení poslalo list FDA a CDC o fragmentoch cudzej DNA v Gardasile/Silgarde a MMR vakcíne
 15. Podivné vyrážky po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar 13 a klasický alibizmus ŠÚKL
 16. Islam, očkovanie a zdravie
 17. Nakoľko zodpovedá povinné očkovanie proti pneumokokom aktuálnej epidemiologickej situácii?
 18. Namiesto v Boha veríme v očkovanie? (Ad: Dr. Paul Offit o alternatívnych očkovacích kalendároch a výnimkách z očkovania)
 19. Neverte novej „štúdii“ o Gardasile/Silgarde
 20. Užitočné alebo škodlivé? Spor ohľadne očkovania rozdeľuje sudcov a pediatrov
 21. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 0. Úvod
 22. Podľa švédskej štúdie môžu lieky proti alergii (i vakcíny) s obsahom hliníka spôsobiť novú alergiu
 23. Očkovanie proti osýpkam pravdepodobne zapríčinilo smrť štyroch dojčiat v Nepále, tvrdia úrady
 24. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 25. Ak Váš lekár nevie odpovedať na tieto štyri otázky, neočkujte!
 26. Nový nátlak na očkovanie budúcich mamičiek
 27. Rozhovor Catheriny Frompovich s imunologičkou Dr. Taťjanou Obuchanyč — 1. časť
 28. 95% amerických rodičov obetuje svoje malé deti očkovaciemu priemyslu
 29. Úrad na ochranu osobných údajov nechráni osobné údaje ale záujmy vakci-biznisu
 30. Objavte omladzujúce a detoxikačné schopnosti kremeňa