Najčítanejšie články v septembri 2011

01.10.2011 14:07
 1. Ad: Žasnem nad hlúposťou a aroganciou "odborníkov"
 2. Vakcína Silgard/Gardasil proti HPV je kontaminovaná geneticky zmanipulovanou DNA, ktorá pretrváva v krvi človeka
 3. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 4. Štúdia TOKEN: trojnásobne vyššie riziko úmrtia po zaočkovaní hexavakcínou
 5. Z údajov prof. Dluholuckého a z EPISu vyplýva, že očkovanie proti osýpkam, príušniciam a ružienke je vyše 30x nebezpečnejšie než samotné choroby
 6. Vynikajúce zdravie neočkovaných detí
 7. Gény NIE SÚ hlavnou príčinou autizmu
 8. Čo obsahuje Infanrix Hexa na Slovensku a čo v Austrálii?
 9. Ako vyhrať ľubovoľnú hádku o očkovaní
 10. Vynálezca vakcín firmy Merck, Dr. Maurice Hilleman, pripustil prítomnosť SV40, HIV a rakovinotvorných vírusov v očkovacích látkach
 11. Nezodpovedané otázky o bezpečnosti očkovania bábätiek
 12. Prečo je hliník vo vakcínach?
 13. Odhalenie: tajné väzby očkovacieho priemyslu a armády na Výskumný ústav lekársky v USA (Institute of Medicine)
 14. Neutíšiteľný plač, apatia a paralýza po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar 13
 15. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 16. Očkovanie je nebezpečné, tvrdí vláda
 17. Tajné sterilizačné prísady v očkovacích látkach
 18. Výskumný ústav lekársky v USA (Institute of Medicine) pripúšťa, že očkovanie spôsobuje osýpky, kŕče, anafylaxiu a ďalšie zdravotné problémy
 19. Plošné očkovanie dojčiat proti pneumokokom sa nám draho nevypláca, vyplýva z údajov VšZP
 20. Federálna vláda USA vyplatila odškodné 83 rodinám za autizmus spôsobený očkovaním
 21. Nefarmaceutická kontrola prenosných ochorení
 22. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 2. časť
 23. Triky RKI: Aké nebezpečné je očkovanie bábätiek v skutočnosti?
 24. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 25. 1.725 úmrtí v klinických skúškach liekov (vrátane vakcíny proti HPV) v Indii za posledné 4 roky
 26. Európsky imunizačný týždeň - farmaceutická reklama prezlečená za osvetu - 1. časť
 27. Trápne výhovorky prof. Dluholuckého ako obhajoba pavedeckej vakcinológie
 28. Ako na RÚVZ - časť 1.
 29. Pneumokoky a očkovanie proti nim
 30. Ad: Institute of Medicine pripúšťa, že očkovanie spôsobuje osýpky, kŕče, anafylaxiu a ďalšie zdravotné problémy