Najčítanejšie články v sečeni/januári 2018

10.02.2018 14:15
 1. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 2. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 3. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 4. Podrobné informácie o prípade tetanu v okrese Michalovce na jeseň 2017 — DOPLNENÉ
 5. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 6. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 7. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 8. Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde: nekontrolovaný pokus na ľuďoch
 9. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 10. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 11. Pár poznámok k prípadu tetanu v okrese Michalovce na jeseň 2017
 12. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 13. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 14. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 15. Čo možno neviete o očkovaní50. a 51. časť (Vitalita 11 a 12/2017)
 16. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 17. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku — AKTUALIZOVANÉ
 18. Autizmus po očkovaní MMR
 19. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 20. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 21. Obsah seriálu článkov MUDr. Ludmily Elekovej v časopise Meduňka
 22. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 23. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix) — 2x DOPLNENÉ
 24. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 25. Meningokoky a očkovanie proti nim — DOPLNENÉ
 26. Mýty a fakty o očkovaní psov
 27. Dokumentárny film „Vpichovanie hliníka“ („Injecting Aluminum“) o niektorých rizikách hliníka vo vakcínach / 90 minút / 2017 / slovenské titulky
 28. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 29. Kde sú aké očkovania povinné — 12x AKTUALIZOVANÉ
 30. Uznesenie Okresného súdu Žilina o náhrade trov konania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia žalovaným Ing. Mariánom Fillom žalobcovi prof. MUDr. Vladimírovi Oleárovi CSc. vo výške 340,36 €

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.