Najčítanejšie články v októbri 2011

01.11.2011 19:21
 1. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 2. Prečo sa v Česku tak veľa píše o kliešťoch a na Slovensku skoro nič? (Ad: Focus Agency jde s Baxterem proti chřipce)
 3. Ako sa vyrábajú vakcíny: opičie obličky, materiál z miechy, zvierací hnis a ďalšie chuťovky
 4. Zamyšlení nad povinným očkováním
 5. Vysoké teploty a regres vo vývoji po 2. dávke Infanrix Hexa + Synflorix
 6. 5 vecí, ktoré naozaj treba vedieť o očkovaní proti HPV
 7. Ako na RÚVZ - časť 1.
 8. Ad: Je pravda, čo sa píše v materiáloch o prekročení hliníku vo vakcínach?
 9. Ani potomkom zdravotníkov sa nežiaduce účinky očkovania nevyhýbajú
 10. Čo možno neviete o očkovaní - 1. časť (Vitalita 9/2011)
 11. Ad: Reakcia prof. Dluholuckého na reportáž z XVII. vakcinačného dňa SR
 12. Technika octu a kysličníka uhličitého, používaná vo vidieckych oblastiach, pomáha predchádzať rakovine krčka maternice
 13. Vynikajúce zdravie neočkovaných detí
 14. Očkovací kalendár na rok 2011 je 3x v rozpore s vyhláškou MZ SR
 15. Príčiny autizmu
 16. Ako vyhrať ľubovoľnú hádku o očkovaní
 17. Reportáž z XVII. vakcinačného dňa SR v Žiline 8.X.2011 - 1. časť
 18. Vyhnite sa očkovaniu proti chrípke, dajte si miesto toho vitamín D
 19. Čo obsahuje Infanrix Hexa na Slovensku a čo v Austrálii?
 20. Triky RKI: Aké nebezpečné je očkovanie bábätiek v skutočnosti?
 21. Reportáž z XVII. vakcinačného dňa SR v Žiline 8.X.2011 - 2. časť
 22. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 2. časť
 23. Reakcia prof. Dluholuckého na reportáž z XVII. vakcinačného dňa SR
 24. Niekoľko právnických postrehov z návštevy na RÚVZ Bratislava
 25. Vysoké horúčky po očkovaní proti kliešťovej encefalitíde, ochrnutie po MMR vakcíne
 26. Šokujúca štúdia odhaľuje, že očkovanie proti chrípke zabraňuje chrípke len u 1,5% dospelých (nie 60%, ako sa oficiálne tvrdí)
 27. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 28. Odhalenie: Zákony štátu Illinois (USA) finančne pokutujú štátne školy, v ktorých zaočkovanosť klesne pod 90%
 29. Reportáž z XVII. vakcinačného dňa SR v Žiline 8.X.2011 - 3. časť
 30. Tajné sterilizačné prísady v očkovacích látkach