Najčítanejšie články v novembri 2012

16.12.2012 23:17
 1. Čo malo vyjsť a nevyšlo v Slovenke k prípadu úmrtia bábätka po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 2. Proč se NEočkovat proti chřipce
 3. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku
 4. Pár (seba)kritických poznámok do vlastných radov
 5. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 6. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 7. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 8. Očkovanie dieťaťa — naša slobodná voľba?
 9. Vodcovia 4 slovenských odborných lekárskych spoločností spoľahlivo dokázali, že sú úslužnými poskokmi očkovacieho priemyslu
 10. Čo možno neviete o očkovaní - obsah seriálu článkov z časopisu Vitalita
 11. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 2. Očkovacia výstraha: Dôvod pre opatrnosť pred očkovaním
 12. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 4. Dylanov príbeh
 13. Konvenční versus celostní (holistická) léčba (Meduňka 10/2012)
 14. Jsou vakcíny „proti rakovině děložního čípku“ účinné a bezpečné? Nejnovější publikace o HPV vakcínách
 15. Vyšla kniha „Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov“ + jej slovenský predslov
 16. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 1. Úvod
 17. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 18. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 6. Vedeli ste, že ...?
 19. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 3. Obsah a účinky vakcín
 20. MUDr. Ludmila Eleková o chrípke a očkovaní v Českej televízii a ďalšie videá
 21. Čo možno neviete o očkovaní - 14. časť (Vitalita 10/2012)
 22. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 5. Vyvrátenie mýtov o očkovaní
 23. Príušnice chránia pred rakovinou vaječníkov. Očkovanie proti nim vás okráda o túto ochranu
 24. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 25. ŠÚKL nariadil stiahnutie výrobnej dávky hexavakcíny Infanrix Hexa kvôli mikrobiálnej kontaminácii
 26. Kanaďanka tvrdí, že očkovanie proti chrípke jej spôsobilo ochrnutie, kvôli ktorému nemôže pracovať
 27. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 0. Predslov
 28. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 7. Andyho príbeh
 29. Dôvody epidémie záškrtu v nástupníckych štátoch po rozpade Sovietskeho zväzu (úryvok z knihy „Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov“)
 30. Tetanus a očkovanie proti tetanu

 


Zostavenie tohto prehľadu zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 30 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.