Najčítanejšie články v mrazeni/decembri 2016

01.01.2017 19:45
 1. Očkování proti chřipce vede k 5,5-násobnému zvýšení výskytu infekcí dýchacích cest
 2. Pět mocných psychologických triků, které váš lékař používá, aby naočkoval vaše dítě
 3. Prečo stále očkujeme? 25 otázok od bývalého zástancu očkovania
 4. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 5. Očkovanie — mravná povinnosť?
 6. Wikipedia šíri zavádzajúce údaje o filme VAXXED: from Cover-up to Catastrophe (Zaočkovaní: od zatĺkania ku katastrofe)
 7. Už sa sypú
 8. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy48. Homeopatia
 9. Demencia už zasahuje aj 40-nikov, keďže ortuť z vakcín spôsobuje pomalé degeneratívne poškodenie mozgu
 10. Potravinové alergie a mléko (Meduňka 4/2013)
 11. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 12. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 13. Spoveď detskej lekárky, ktorá dostala od RÚVZ Levice pokutu 7.000 € za to, že poctivo dodržiavala platné zákony Slovenskej republiky
 14. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 15. Ohrozuje očkovacia látka Infanrix Hexa od GSK zdravie vášho dieťaťa?
 16. Proč se NEočkovat proti chřipce
 17. Na základe čoho bolo u nás zavedené povinné očkovanie proti pneumokokom?
 18. Dokumentárny film „Zaočkovaní: od zatĺkania ku katastrofe“ („VAXXED: from cover-up to catastrophe“) / 2016 / slovenské titulky
 19. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 20. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 21. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 22. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 23. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 24. Pneumokoky a očkovanie proti nim
 25. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 26. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 27. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 28. Otvorený list 120 talianskych lekárov: „Neočkované deti sú zdravšie“
 29. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 30. Očkovanie: mýtické dejiny