Najčítanejšie články v marci 2011

01.04.2011 09:20
 1. Čo už nejaký Ing. môže vedieť o chorobách?
 2. Otvorený list predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej (2.)
 3. Očkovanie ako prostriedok na zníženie počtu obyvateľov
 4. Ad: MUDr. Peter Lipták o relácii Reflex na TV Markíza z 22.II.2011
 5. Žiadosť o poskytnutie doplňujúcich informácií adresovaná prof. MUDr. Svetozárovi Dluholuckému, CSc.
 6. ŠÚKL netestuje, či je vo vakcíne ortuť
 7. Ad: relácia Fokus 25.II.2011 na STV2
 8. Ad: relácia Reflex 22.II.2011 na TV Markíza
 9. Ad: Čo už nejaký Ing. môže vedieť o chorobách?
 10. Regres vo vývoji po očkovaní Infanrix Hexa + Priorix + Prevenar
 11. Odpoveď ministra zdravotníctva na prvý otvorený list predsedníčke vlády
 12. MUDr. Peter Lipták o relácii Fokus na STV2 z 25.II.2011
 13. MUDr. Peter Lipták o relácii Reflex na TV Markíza z 22.II.2011
 14. Neurologické problémy po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar
 15. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania žiada o bezodkladné zastavenie povinného očkovania dojčiat proti pneumokokom a tuberkulóze
 16. Ako na RÚVZ - časť 1.
 17. Očkovanie: spoznajte celý príbeh (lekári, zdravotné sestry a vedci o ochrane Vás a Vašich detí)
 18. Otvorený list predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej (3.)
 19. Povinné očkovanie proti tuberkulóze bude (možno) aj na Slovensku zrušené od 1.I.2012
 20. Neutíšiteľný plač a strata rečových schopností po Infanrixe Hexa
 21. Gardasil/Silgard - Smrtiaca vakcína vnucovaná miliónom mladých chlapcov a dievčat po celom svete
 22. Manipulátor kričí: "Chyťte manipulátora!" (Ad: MUDr. Zuzana Krištúfková - "Prečo nediskutujem?")
 23. O povinnom očkovaní proti pneumokokom opäť rozhodovali ľudia platení výrobcom pneumokokovej vakcíny
 24. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 25. Mýty o očkovaní - rozpory medzi lekárskou vedou a očkovacou politikou
 26. Zákony, vyhlášky a ďalšie právne normy v SR, týkajúce sa očkovania
 27. Ako na RÚVZ - časť 2.
 28. Otvorený list ministrovi zdravotníctva kvôli jeho nekonaniu vo veci konfliktov záujmov členov PSPI
 29. Právo na zhotovenie si zvukového záznamu priestupkového konania
 30. Žiadosť o poskytnutie doplňujúcich informácií adresovaná MUDr. Petrovi Liptákovi