Najčítanejšie články v máji 2012

03.06.2012 08:46
 1. Na základe čoho bolo u nás zavedené povinné očkovanie proti pneumokokom?
 2. Čo možno neviete o očkovaní - 8. časť (Vitalita 4/2012)
 3. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 4. TV Markíza sa chystá v stredu 2.V.2012 o 17:25 odvysielať reportáž o úmrtí Maroška z Oravy do 3 dní po očkovaní
 5. Pozrite si na internete reportáž o úmrtí bábätka 3 dni po povinnom očkovaní
 6. Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke + jej odvolanie sa proti pokute
 7. Záväzné stanovisko ÚOOÚ k bonzovaniu neočkujúcich rodičov
 8. Když vakcíny neúčinkují, doktoři přejmenují nemoci
 9. Súd v Rimini (Taliansko) rozhodol, že autizmus u dieťaťa bol spôsobený očkovaním. Ministerstvo má zaplatiť odškodné
 10. TV TA3 v sobotu 14.IV.2012 neodvysielala reportáž o očkovaní, nazvanú „Obchod so strachom“
 11. TV JOJ 7.V.2012 informovala o Záväznom stanovisku Úradu na ochranu osobných údajov k bonzovaniu neočkujúcich rodičov pediatrami
 12. Kniha „Varovné signály očkování“ od prof. Struneckej je vo fáze záverečných korektúr
 13. Oplatí sa plošné očkovanie proti pneumokokom? - anketa
 14. Lymfadenopatia, hnisavý zápal stredného ucha, anémia a hypogamaglobulinémia po prvej dávke Infanrix Hexa
 15. Práve skončil Európsky debilizačný týždeň 2012
 16. Zápal mozgových blán po očkovaní MMR vakcínou Priorix
 17. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 18. WHO straší nárastom výskytu detskej obrny, ktorý však v skutočnosti klesá (Ad: Hrozí návrat zákernej choroby: Zomiera aj polovica nakazených!)
 19. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 20. Jak je to vlastně s očkováním? (úryvek z knihy „Seznámení s novou medicínou - Rakovina a jiná onemocnění ve světle objevů Dr.med. Ryke Geerd Hamera“)
 21. Ako na RÚVZ - časť 1.
 22. Štúdia: Opice dostali autizmu podobné príznaky po očkovaní MMR a ďalšími vakcínami
 23. Čo obsahuje Infanrix Hexa na Slovensku a čo v Austrálii?
 24. Rozhovor o (ne)očkovaní pre www.Cez-okno.net
 25. Čo možno neviete o očkovaní - 1. časť (Vitalita 9/2011)
 26. Štúdia: pneumokokový zápal mozgových blán vo Francúzsku pred a po zavedení očkovania proti pneumokokom
 27. Dnes (sobota 21.IV.2012) začína Európsky debilizačný týždeň (Ad: Európsky imunizačný týždeň v roku 2012)
 28. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 29. Podivné vyrážky po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar 13 a klasický alibizmus ŠÚKL
 30. Čo možno neviete o očkovaní - 7. časť (Vitalita 3/2012)

 


Zostavenie tohto prehľadu zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 40 minút.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.