Najčítanejšie články v ľuteni/februári 2017

29.09.2017 11:26
 1. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 2. Fašisticko-nacistická väčšina v NR SR odmietla čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania
 3. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 4. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 5. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 6. Když dítě nejí… (Meduňka 8/2014)
 7. Očkovaní šíria čierny kašeľ o 17% dlhšie než neočkovaní (Ad: „Kotlebovci v logike očkovania a prečo deti patria do blata“)
 8. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 9. Kde sú aké očkovania povinné
 10. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 11. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí2. časť
 12. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 13. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 14. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 15. Dokumentárny film „Zaočkovaní: od zatĺkania ku katastrofe“ („VAXXED: from cover-up to catastrophe“) / 2016 / slovenské titulky
 16. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 17. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí3. časť
 18. Povinné očkovanie za Slovenského štátu — pod hrozbou pokuty až väzenia!
 19. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 20. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 21. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 22. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 23. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 24. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 25. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 26. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí7. časť
 27. Spoveď detskej lekárky, ktorá dostala od RÚVZ Levice pokutu 7.000 € za to, že poctivo dodržiavala platné zákony Slovenskej republiky
 28. Autizmus po očkovaní MMR
 29. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí6. časť
 30. 5 rokov povinného očkovania proti pneumokokom na Slovensku