Najčítanejšie články v klasni/júli 2017

29.09.2017 14:10
 1. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 2. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 3. Tlačová správa: Talianska národná demonštrácia za slobodu v očkovaní / Pesaro / 8.VII.2017
 4. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 5. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 6. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 7. Uznesenie Okresného súdu Žilina v spore žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD. proti žalovanému Ing. Mariánovi Fillovi o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia
 8. Odvolanie sa voči Nariadeniu neodkladného opatrenia v spore prof. MUDr. Vladimír OLEÁR CSc. vs. Ing. Marián FILLO
 9. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 10. Mýty a fakty o očkovaní psov
 11. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 12. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 13. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 14. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 15. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 16. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 17. Kde sú aké očkovania povinné
 18. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 19. Čo možno neviete o očkovaní12. časť (Vitalita 8/2012)
 20. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 21. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 22. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 23. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 24. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 25. O priebehu kliešťovej encefalitídy u detí
 26. Fašisticko-nacistická väčšina v NR SR odmietla čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania
 27. Autizmus po očkovaní MMR
 28. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 29. Očkovanie a možnosti prevencie v homeopatii
 30. Vysoké horúčky po očkovaní proti kliešťovej encefalitíde, ochrnutie po MMR vakcíne