Najčítanejšie články v klasni/júli 2016

25.12.2016 20:20
 1. Spoveď detskej lekárky, ktorá dostala od RÚVZ Levice pokutu 7.000 € za to, že poctivo dodržiavala platné zákony Slovenskej republiky
 2. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 3. Zdravotní stav neočkovaných dětí
 4. Skoncovať s povinným očkovaním, alebo áno? (Ad: „Očkovať, alebo áno“) — 1. časť
 5. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 6. Rodičov nútia podpísať obviňujúce formuláre o odmietnutí očkovania, v ktorých títo majú pripustiť, že neočkovanie ohrozuje zdravie ich dieťaťa
 7. Preslov ekologického filantropa
 8. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 9. Dočkáme sa odškodnenia?
 10. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 11. Odpoveď producenta filmu „Vaxxed“ („Zaočkovaní“) tým, ktorí majú pochybnosti o tomto filme
 12. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 13. Proč se NEočkovat proti chřipce
 14. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 15. Kde sú aké očkovania povinné
 16. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 17. Ekzém, vysoké horúčky, pobyt v nemocnici a neurologické následky po očkovaní vakcínami Infanrix Hexa (výrobca: GlaxoSmithKline) a Prevenar 13 (výrobca: Pfizer)
 18. Máme nové logo, Google+ stránku i stránku na FaceBooku
 19. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 20. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 21. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 22. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 23. Výhrada svedomia v kontexte používania vakcín pochádzajúcich z potratených ľudských plodov
 24. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 25. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 26. Úrad verejného zdravotníctva má zásadný problém s počtami (ad: „Očkovať alebo neočkovať? Lekárka predpovedá plnú čakáreň detí s osýpkami“)
 27. Robert De Niro hovorí: Vakcíny spôsobujú autizmus (sk titulky)
 28. Bórax (Dekahydrát tetraboritanu sodného)