Najčítanejšie články v júni 2012

01.07.2012 14:02
 1. Čo je sebeckejšie: neočkovať, a či nútiť neočkujúcich do povinného očkovania?
 2. Bill Gates, vakcíny a ultrazvuk - čo majú spoločné? (úryvok z knihy „Co nesmíte vědět“)
 3. Smutná bodka za jedným priestupkovým konaním na RÚVZ Trnava
 4. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 5. Na základe čoho bolo u nás zavedené povinné očkovanie proti pneumokokom?
 6. Donald Trump verejne spojil očkovanie s autizmom
 7. Dotazník o očkovaní, ktorý detským lekárom rozposlal prof. Dluholucký
 8. Kde sú aké očkovania povinné
 9. Ukazuje sa, že očkovanie proti pneumokokom v skutočnosti zvyšuje výskyt bakteriálnych infekcií, proti ktorým by malo chrániť
 10. Trestné oznámenie ohľadne šírenia poplašnej správy MUDr. Petrom Liptákom a jeho (ne)riešenie
 11. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 12. Dr. Oz verejne propaguje očkovanie po tom, čo priznal, že svoje vlastné deti nedal očkovať všetkými odporúčanými vakcínami
 13. Dr. Paul Offit bol hospitalizovaný vo Filadelfskej nemocnici po očkovaní 100.000 vakcínami
 14. Vedecké dôkazy o súvislosti očkovania s autizmom
 15. Štúdia: Deti spia lepšie, keď sú nadrogované a očkované popoludní
 16. Spojenectvo s Hello Kitty - ďalší zúfalý pokus o oživenie stagnujúceho predaja Silgardu/Gardasilu?
 17. Průvodce pro rodiče, jak jednat s lékařem, propagujícím očkování
 18. Maďarsko: Neočkujúci rodičia sa ukrývajú
 19. Reportáž z prednášky prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH — 1. časť
 20. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 21. Anketa: Kto a prečo zaradil očkovanie proti pneumokokom medzi povinné očkovania?
 22. Ad: Očkovanie detí chráni aj starších ľudí
 23. Silgard/Gardasil může způsobovat rakovinu
 24. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 25. Smrť po očkovaní MMR
 26. Očkovacie šialenstvo: Nová vakcína proti príušniciam, pestovaná na psích bunkách, je spojená s alergiami na psov
 27. Kniha „Varovné signály očkování“ je v tlači. Ďalšie knihy na obzore...
 28. Olympijské očkovací šílenství: sportovci jsou pobízeni, aby se nechali očkovat
 29. 1 dítě z 88: Co způsobuje vzestup výskytu autismu? Spousta věcí – jen ne vakcíny!
 30. Očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B ničí pečeň, ktorú by malo chrániť

 


Zostavenie tohto zoznamu zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk vyše 30 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.