Najčítanejšie články v júli 2012

01.08.2012 09:30
 1. Poplašné správy o hroziacich epidémiách osýpok na Slovensku sú zrejme dielom PR agentúry, pracujúcej pre GlaxoSmithKline
 2. Kedy udrie ďalšia „pandémia“? Nútené očkovanie v Poľsku
 3. Anonymné reakcie na anonymný dotazník prof. Dluholuckého, adresovaný slovenským detským lekárom
 4. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 0. Úvod
 5. POTVRDENÉ: Regresívny autizmus nie je genetického pôvodu!
 6. Očkované deti majú až 5x viac chorôb než deti neočkované
 7. Firma Merck (MSD) vyše 10 rokov vedome falšovala výsledky testov účinnosti vakcíny proti príušniciam (mumpsu), tvrdia dvaja virológovia z tejto firmy
 8. Mýty a fakty o očkovaní psov
 9. Prečo je očkované dieťa oveľa skôr bacilonosičom než dieťa neočkované?
 10. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 1. Ako sme sa zaľúbili do myšlienky očkovania
 11. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 3. Prirodzená imunita voči tetanu — aké to prekvapenie!
 12. Očkovanie prehráva boj s baktériami na celej čiare (Ad: Očkovanie zvádza vyrovnaný boj s baktériami každý deň)
 13. Ako RÚVZ Bratislava tlačí pediatrom právnické kaleráby do hlavy
 14. Otvorený list vo veci umelých potratov pri výrobe, vývoji a výskume vakcín, adresovaný katolíckemu bioetikovi ThLic. Jánovi Víglašovi
 15. Reportáž z prednášky prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH — 1. časť
 16. Reportáž z prednášky prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH — 2. časť
 17. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 18. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 2. Záhada konského séra
 19. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 6. Očkovanie ako Trójsky kôň
 20. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 4. Dvojitý štandard vedeckého výskumu
 21. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 22. Čo možno neviete o očkovaní - 10. časť (Vitalita 6/2012)
 23. Katastrofálne výsledky inšpekcie FDA vo výrobnom závode výrobcu vakcín Sanofi Pasteur
 24. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 25. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 5. Pravá podstata imunologickej pamäte
 26. Podivné vyrážky po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar 13 a klasický alibizmus ŠÚKL
 27. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 7. Vyhýbavá definícia bezpečnosti očkovania
 28. Dejiny nám ukazujú, že detskú obrnu vyvolalo pôsobenie pesticídov a že vymizla vďaka obmedzeniu používania pesticídu DDT
 29. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 9. Očkovací paradox
 30. Zdravotné sestry neveria očkovaniu, výskumníci ich preto vôbec nerešpektujú

 


Vypracovanie a zverejnenie tohto zoznamu (vrátane kontroly odkazov) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.