Najčítanejšie články v sečeni/januári 2016

01.02.2016 02:09
 1. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 2. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 3. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 4. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 5. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 6. Žiadosť o informácie o očkovaní, adresovaná pediatrovi, ktorú adresát odmietol prijať
 7. Ročný chlapec zomrel po očkovaní proti osýpkam, príušniciam, ružienke, ovčím kiahňam, žltačke typu A a chrípke
 8. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 9. ASIA syndróm — autoimunitné a zápalové procesy vyvolané adjuvanciami (Dieťa 10/2013)
 10. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 11. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 12. Kde sú aké očkovania povinné
 13. Meningokoky a očkovanie proti nim
 14. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 15. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 16. Proč se NEočkovat proti chřipce
 17. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 18. Prežíva baktéria, ktorá spôsobuje tetanus, v pôde niekoľko desiatok rokov a dostáva sa do pôdy z výkalov koní a kráv?
 19. Kresťanský očkovací teror? Snem Kresťansko-demokratickej únie požaduje zavedenie zákonnej očkovacej povinnosti v Nemecku
 20. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 21. Pomôžte, prosím, s predvolebným prieskumom postojov kandidátov na poslancov NR SR k povinnému očkovaniu a alternatívnej medicíne
 22. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 23. ŠÚKL nariadil stiahnutie výrobnej dávky hexavakcíny Infanrix Hexa kvôli mikrobiálnej kontaminácii
 24. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 29. Príbeh zdravotnej sestry
 25. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 26. Vyjadrenia kandidátov na poslancov NR SR k nášmu dotazníku ohľadne povinného očkovania a alternatívnej medicíny
 27. Ako na RÚVZ - časť 1.
 28. Slovníček prenosných ochorení
 29. Slovenský preklad knihy Dr. Wakefielda dokončený
 30. Obežník ohľadne nežiaducich účinkov vakcíny Infanrix Polio; Stránku SEVS OckovanieInfo.sk platí zrejme GSK; Nová stránka o očkovaní na obzore?