Najčítanejšie články v januári 2015

01.02.2015 12:43
 1. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 2. Leukémia po očkovaní vakcínou Infanrix Hexa od GlaxoSmithKline (GSK)
 3. Očkovanie preukázateľne spôsobuje náhle úmrtia dojčiat. Úrady to vedeli už vyše 2 roky, ale nechali deti zomierať naďalej
 4. MUDr. Marta Špániková: „Dať priestor odporcom očkovania v časopise Dieťa bolo nesprávne a nešťastné rozhodnutie“ + odpoveď MUDr. Ludmily Elekovej
 5. Návrh na výmenu členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu
 6. Účinnosť vynaložených nákladov na plošné očkovanie proti pneumokokovým invazívnym infekciám očkovacou látkou Prevenar
 7. Odpoveď ministra zdravotníctva na Návrh na výmenu členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu
 8. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 9. Odpoveď ÚVZ SR na Žiadosť o zaslanie zápisníc z rokovaní PSPI o povinnom očkovaní proti pneumokokom
 10. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 11. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky)1. část
 12. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 13. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky)2. část
 14.  Ohliadnutie za rokom 2014 v oblasti (ne)očkovania 
 15. Epileptické záchvaty po očkovaní vakcínami Infanrix Hexa (výrobca: GlaxoSmithKline) a Prevenar (výrobca: Pfizer)
 16. Ten, čo vám v diskusii odpíše, že očkovanie je bezpečné, účinné a nespôsobuje autizmus, nemusí byť človek — môže to byť robot!
 17. VI. SK vakci-kongres: „My epidemiológovia by sme sa mali tešiť, že prichádza náš čas…“
 18. GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“
 19. Kde sú aké očkovania povinné
 20. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 21. Ak Váš lekár trvá na tom, že očkovanie je bezpečné, dajte mu podpísať tento formulár
 22. Dagmar Cvečková — Marketing a PR při uvádění nové vakcíny proti rotavirům na trh
 23. O besede s Dr. Liptákom, Dr. Mikasom a Ing. Vranskou v Bratislave-Lamači 2.V.2011
 24. Drahí rodičia, klamú vás?
 25. Čo ma zaujalo na programe VI. slovenského vakcinologického kongresu
 26. Rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou: Očkovanie — Rodičia by mali klásť otázky a trvať na odpovediach (Dieťa 3/2013)
 27.  Rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou  (Meduňka 6/2014)
 28. Vyjadrenie z 6.III.2014 pre východoslovenský denník Korzár, ktoré nakoniec nebolo zverejnené
 29. „Kolektívna imunita“ — pomýlená veda a zlyhania plošného očkovania
 30. Tisková zpráva LLP a Rozalia: Novela k povinnému očkování — navrhujeme zrušení sankcí a zavedení odpovědnosti státu za nežádoucí účinky