Najčítanejšie články v januári 2011

01.02.2011 07:22
 1. 10 dobrých dôvodov pre odmietnutie očkovania
 2. MUDr. Marta Špániková o sloboda-v-ockovani.sk: Nezmohla sa na žiadny vecný argument, len na samé osobné výpady
 3. Očkovacie ohliadnutie sa za rokom 2010
 4. Kde sú aké očkovania povinné
 5. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 6. Očkovanie proti pneumokokom - BOMBA kšeft!
 7. Sprievodca očkovaním: Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi... a namiesto odpovede dostanete osobné výpady, zahmlievanie a uhýbanie pôvodnej otázke
 8. Prečo India zastavila očkovanie proti HPV?
 9. Ako detoxikovať od hliníka?
 10. Verejný ochranca práv (ombudsman): Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná
 11. Odpoveď ÚVZ SR na Žiadosť o preskúmanie konfliktu záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu
 12. Generalizovaný ekzém a alergia na mlieko po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar
 13. Ad: MUDr. Marta Špániková o sloboda-v-ockovani.sk
 14. Gardasil/Silgard - pravda sa ukrýva v sérii podvodov
 15. Slovenské úrady zrejme vôbec netušia, aké ekonomické škody spôsobuje očkovanie proti tuberkulóze, keďže to vôbec nesledujú
 16. Zápal stredného ucha po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar
 17. Bill Gates: Mobilná zdravotná technológia pomôže zachrániť životy, zabráni preľudňovaniu
 18. Na ÚVZ SR konflikt záujmov pri skúmaní konfliktu záujmov
 19. Ad: Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR
 20. Nová masívna mediálna kampaň proti Dr. Andrewovi Wakefieldovi
 21. II. slovenský vakcinologický kongres 13.-15.I.2011 na Štrbskom Plese - Príhovor
 22. Dve tretiny prípadov čierneho kašľa sú proti čiernemu kašľu očkované osoby
 23. Nečakané vážne problémy po očkovaní proti kliešťovej encefalitíde
 24. Matka obete Gardasilu sa stáva aktivistkou v oblasti zdravia
 25. Hovorme o vakcinácii verejne a otvorene
 26. ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach
 27. Ako na RÚVZ - časť 1.
 28. Cukrovka z očkovania proti tetanu, záškrtu a detskej obrne
 29. Ad: Očkování je právem dítěte
 30. Zákony, vyhlášky a ďalšie právne normy v SR, týkajúce sa očkovania