Najčítanejšie články v decembri 2014

01.01.2015 13:51
 1. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 2. Drahí rodičia, klamú vás?
 3. Návrh na výmenu členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu
 4. Ak Váš lekár trvá na tom, že očkovanie je bezpečné, dajte mu podpísať tento formulár
 5. Rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou (Meduňka 6/2014)
 6. Smrť po očkovaní MMR
 7. Účinnosť vynaložených nákladov na plošné očkovanie proti pneumokokovým invazívnym infekciám očkovacou látkou Prevenar
 8. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 9. Predbežné stanovisko k rozhodnutiu Ústavného súdu SR vo veci povinného očkovania
 10. Odpoveď ministra zdravotníctva na Návrh na výmenu členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu
 11. Odvolanie sa voči pokute od RÚVZ PP, udelenej matke neočkovaného dieťaťa za to, že nesúhlasila s očkovaním, pokým nedostane dostatočné údaje o bezpečnosti použitých vakcín
 12. Verejný ochranca práv (ombudsman): Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná
 13. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky)1. část
 14. Niečo k demagógiám českej vakci-celebrity (Ad: Víte, která očkování jsou důležitá?)
 15. Sebeláska je začátkem skutečné lásky (Meduňka 7/2014)
 16. Prečo je očkovanie proti chrípke najväčším lekárskym podvodom v dejinách ľudstva?
 17. Odpoveď ÚVZ SR na Žiadosť o zaslanie zápisníc z rokovaní PSPI o povinnom očkovaní proti pneumokokom
 18. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 19. Autizmus po 3. dávke vakcín Infanrix Hexa + Prevenar
 20. „Odborníčka“ na očkovanie MUDr. Ingrid Urbančíková popiera informácie uvedené na stránke Európskej liekovej agentúry
 21. Studie ukazuje, že toto neuvěřitelně jednoduché opatření snižuje výskyt dvou nejčastějších dětských nemocí o více než 50%!
 22. Rozhovor s Dr. Andrewom J. Wakefieldom / Slobodný vysielač / 17.XII.20143. časť
 23. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 24. Pár laických otázek pro SÚKL ohledně očkování
 25. Úrad verejného zdravotníctva SR svojím rozhodnutím protiprávne upiera rodičom právo na informácie o očkovacích látkach, ako aj právo na výber alternatívnych vakcín
 26. O besede s Dr. Liptákom, Dr. Mikasom a Ing. Vranskou v Bratislave-Lamači 2.V.2011
 27. Ďalší podvod lekárskej mašinérie skončil únosom a úmrtím dieťaťa, poškodeného očkovaním
 28. Očkovanie proti chrípke zabilo v Taliansku už 13 ľudí. Počet obetí stúpa
 29. Rozhovor s Dr. Andrewom J. Wakefieldom / Slobodný vysielač / 17.XII.20141. časť
 30. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky)2. část