Najčítanejšie články v decembri 2012

01.01.2013 23:30
 1. Ohrozuje očkovacia látka Infanrix Hexa od GSK zdravie vášho dieťaťa?
 2. Proč se NEočkovat proti chřipce
 3. Zatajované údaje o očkovaní — rozhovor s prof. Máriou Dorotou Majewskou
 4. Odpoveď ÚDZS na podanie Katky Tumpachovej ohľadne rakoviny z očkovania
 5. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 6. Podľa najnovších údajov očkované deti tvoria približne 90% prípadov čierneho kašľa
 7. Prognóza neboli sebevyplňující se proroctví neboli vúdú, aneb jak se proti tomu bránit a vyléčit se (Meduňka 11/2012)
 8. Stanovisko k streľbe do očkujúcich zdravotníkov v Pakistane
 9. Novela očkovacieho Zákona č. 355/2007 Z.z. vychytáva viaceré nedostatky, na ktoré už dlho upozorňujeme
 10. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku
 11. Ad: Ako spoločnosť stráca pud sebazáchovy: kampaň proti vakcínam
 12. Otázka lekárom: Ako ďalej s povinným očkovaním?
 13. 5 otázok a odpovedí pre TV Markíza k právnej stránke očkovania
 14. Petícia: Zákaz jedovatých zlúčenín hliníka vo všetkých oblastiach života
 15. BCG vakcína proti tuberkulóze spôsobila ochorenia 115 rumunských detí, z čoho 50 bolo hospitalizovaných
 16. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 17. Obľúbená rozhlasová hviezda ohlásila program na „výkup očkovacích látok“, aby tým ochránila deti od smrtonosného očkovania
 18. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 8. Demyelinizácia a encefalitída
 19. Máte obavy z geneticky modifikovaných očkovacích látek?
 20. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 21. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 9. USA sú prípadovou štúdiou dlhodobých účinkov plošného očkovania
 22. Čo možno neviete o očkovaní - 15. časť (Vitalita 11/2012)
 23. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 24. Etické aspekty vakcinácie v pediatrickej starostlivosti o dieťa vo svetle vybraných dokumentov Katolíckej cirkvi
 25. Pár (seba)kritických poznámok do vlastných radov
 26. Štúdia: Epidémia príušníc v komunitách pravoverných židov v USA - 97% chorých boli očkovaní
 27. On-line brain-storming: Pomôžte pri tvorbe odvolania proti rozhodnutiu RÚVZ Trnava
 28. Za posledné roky vzrástol v Austrálii počet rodičov, odmietajúcich očkovanie svojich detí, o 600%
 29. Dr. Diane M. Harper: Hliník možno spôsobuje dlhodobé poškodenia zdravia
 30. Čo malo vyjsť a nevyšlo v Slovenke k prípadu úmrtia bábätka po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix

 


Spracovanie tohto prehľadu zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi ak našu činnosť podporíte.