Najčítanejšie články v decembri 2011

01.01.2012 14:16
 1. Hromadná pripomienka k novelizácii očkovacej Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 2. Ako mi nedovolili zúčastniť sa vakcinologického kongresu
 3. ÚVZ SR/RÚVZ klamú, až sa hory zelenajú (Ad: eštébácka novela očkovacej vyhlášky MZ SR)
 4. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 5. Môže orálny sex naozaj spôsobiť rakovinu?
 6. Vážne zažívacie problémy po očkovaní Rotarix, hypotónia, zápaly priedušiek a močových ciest po očkovaní Infanrix Hexa a Prevenar
 7. Odpoveď RÚVZ Nitra na niekoľko otázok k MMR vakcíne a očkovaniu všeobecne
 8. Vedci vyvinuli nový kmeň vírusu vtáčej chrípky H5N1, ktorý môže zabiť milióny ľudí
 9. Rakovina (neuroblastóm) po očkovaní BCG (TBC) a Infanrix Hexa
 10. Blahoprajné pohľadnice k narodeniu bábätka s očkovacím kalendárom
 11. Ad: Odmietnete dať zaočkovať dieťa? Budete na zozname
 12. Očkovanie a alternatívy k očkovaniu u detí
 13. Rizika očkování z pohledu tradiční čínské medicíny
 14. Vyhlásenie účastníkov konania k priestupkovému konaniu na RÚVZ Trnava
 15. Nový zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach zbavuje výrobcov vakcín a očkujúcich lekárov niektorých povinností
 16. Zdravotní stav neočkovaných dětí
 17. Čo možno neviete o očkovaní - 3. časť (Vitalita 11/2011)
 18. Výstraha: očkovanie proti čiernemu kašľu má na svedomí polovicu odškodnených úmrtí a ťažkých poškodení zdravia, spôsobených očkovaním
 19. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 3. časť
 20. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 21. Lekárska mafia používa finančné páky na donútenie chudobných rodín k očkovaniu detí
 22. Žena z Melbourne, zmrzačená Silgardom/Gardasilom, vedie hromadnú žalobu proti firme Merck (MSD) - výrobcovi tejto vakcíny
 23. Reakcia MUDr. Ludmily Elekovej na článok RNDr. Mareka Petráša: "Hlinitá sůl jako adjuvans ve vakcínách"
 24. Skryté riziká silne propagovaného očkovania proti sezónnej chrípke
 25. Štúdia: Hliníková adjuvans ve vakcínách - jsou bezpečná?
 26. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 2. časť
 27. Podivné vyrážky po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar 13 a klasický alibizmus ŠÚKL
 28. Ad: Hromadná pripomienka k novele očkovacej vyhlášky MZ SR
 29. Ako na RÚVZ - časť 1.
 30. Očkovaním vytvorené protilátky môžu súvisieť so vznikom leukémie