Najčítanejšie články v brezni/marci 2017

29.09.2017 12:23
 1. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 2. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 3. K práve prebiehajúcej mediálnej hystérii okolo osýpok v Rumunsku a Maďarsku
 4. Když dítě nejí… (Meduňka 8/2014)
 5. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 6. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 7. Kde sú aké očkovania povinné
 8. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 9. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 10. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 11. Relácia „Ako urobiť z osýpkového komára somára?“ (prípadová štúdia „fake news“ na TV Markíza) / Slobodný vysielač / 20.III.2017
 12. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 13. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 14. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 15. Dokumentárny film „Zaočkovaní: od zatĺkania ku katastrofe“ („VAXXED: from cover-up to catastrophe“) / 2016 / slovenské titulky
 16. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 17. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 18. MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“
 19. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 20. Čo možno neviete o očkovaní13. časť (Vitalita 9/2012)
 21. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 22. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 23. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 24. Autizmus po očkovaní MMR
 25. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 26. Osýpky: neúčinnosť a nežiaduce účinky očkovania, výhody prirodzeného prekonania choroby
 27. Fašisticko-nacistická väčšina v NR SR odmietla čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania
 28. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 29. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 30. Mýty a fakty o očkovaní psov