Najčítanejšie články v auguste 2014

20.11.2014 11:33
 1. Verejný ochranca práv (ombudsman): Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná
 2. Nálepka na auto, ktorú si vyrobil náš čitateľ
 3. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 2. část
 4. Americký úrad pre kontrolu liečiv napomenul firmu GlaxoSmithKline kvôli pretrvávajúcej bakteriálnej kontaminácii pri výrobe jej vakcín
 5. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 1. část
 6. Čo možno neviete o očkovaní — 31. časť (Vitalita 4/2014)
 7. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 8. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 9. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 10. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 11. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 12. Kto sú tí tak-zvaní „Lovci šarlatánov“?
 13. Informátor: Americký úrad verejného zdravotníctva úmyselne zatajoval údaje o významnom podiele očkovania MMR vakcínou na vzniku autizmu
 14. Zverejnený e-mail od informátora z amerického úradu verejného zdravotníctva odhaľuje kriminálne zatajovanie údajov o MMR vakcíne a autizme počas uplynulých 12 rokov
 15. Tato studie odhaluje, že děti ve vakcínách dostávají toxické množství hliníku, které způsobuje neurologické poškození a autismus
 16. Pár laických otázek pro SÚKL ohledně očkování
 17. Černý kašel vrací úder
 18. Jak zůstat zdravá navzdory vašemu gynekologovi? (Meduňka 1/2014, 2/2014 a 3/2014)
 19. Smrť po očkovaní MMR
 20. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 21. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 22. Ad: Slováci očkovaniu stále veria
 23. Hitovka od Amy Parker: „Rodičia ma odmietli očkovať. Takto vyzeralo moje detstvo“ — rozobratá na kúsočky
 24. Ad: Kampane proti očkovaniu: Pokúšame sa páchať „samovraždu“ z hlúposti
 25. Proč se NEočkovat proti chřipce
 26. Čo obsahuje Infanrix Hexa na Slovensku a čo v Austrálii?
 27. Tucna's blog: Stránka, ktorá obhajuje nekalé praktiky farmaceutických firiem, súvisiace s očkovaním
 28. Kde sú aké očkovania povinné
 29. Poslanec amerického parlamentu: „Incestný vzťah“ amerického úradu verejného zdravotníctva s výrobcami vakcín by mal byť dôkladne prešetrený
 30. Očkovanie, autizmus, ignorancia