Najčítanejšie články v auguste 2012

01.09.2012 15:30
 1. Katastrofálne výsledky inšpekcie FDA vo výrobnom závode výrobcu vakcín Sanofi Pasteur
 2. Ak Váš lekár trvá na tom, že očkovanie je bezpečné, dajte mu podpísať tento formulár
 3. Ako výrobcovia vakcín i potravín utajujú prítomnosť glutamanu sodného vo svojich výrobkoch
 4. Ako sa RÚVZ Levice nevysporiadal s námietkami odmietačov povinného očkovania a napriek tomu udelil pokutu
 5. Štúdia: Epidémiu čierneho kašľa spôsobili očkované deti
 6. Ak Váš lekár nevie odpovedať na tieto štyri otázky, neočkujte!
 7. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 0. Úvod
 8. Nová choroba z očkovania
 9. Očkování: co lékaři vědí a co ne
 10. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 11. Prichádza nová technológia, ktorá vám „pomôže“ rozhodnúť sa zaočkovať
 12. Vedecké dôkazy o súvislosti očkovania s autizmom
 13. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 14. Nedeľná chvíľka poézie... o očkovaní
 15. Ad: Informácia o možných rizikách očkovania a antivakcinačných aktivitách
 16. Čo možno neviete o očkovaní - 11. časť (Vitalita 7/2012)
 17. Teploty, kŕče a fľaky na pokožke po Infanrix Hexa + Prevenar
 18. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 19. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 20. Reportáž z prednášky prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH — 3. časť
 21. Podivné vyrážky po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar 13 a klasický alibizmus ŠÚKL
 22. 24 rokov v kóme kvôli pochybeniu lekárov — Rekordné odškodnenie vo výške 1,8 mil. €
 23. Štúdia: Očkovacia politika a kódex Spoločného výboru pre očkovanie a imunizáciu: sú v rozpore?
 24. Malý epidemiologický slovník
 25. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 3. Prirodzená imunita voči tetanu — aké to prekvapenie!
 26. Očkovanie proti HPV — aktuálny stav vecí
 27. Reportáž z prednášky prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH — 4. časť
 28. Autizmus: rýchle porovnanie očkovaných s neočkovanými
 29. Ako na RÚVZ - časť 1.
 30. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 13. Prečo je homeopatia lepšia než Paralen®

 


Vytvorenie tohto prehľadu zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.