MUDr. Marta Špániková: „Dať priestor odporcom očkovania v časopise Dieťa bolo nesprávne a nešťastné rozhodnutie“ + odpoveď MUDr. Ludmily Elekovej

27.01.2015 17:06

       Téma očkovania rozdeľuje našu spoločnosť a my chceme dať priestor na vyjadrenie všetkým stranám zaoberajúcim sa touto problematikou, ako sme už načrtli aj v Slove na úvod v marcovom čísle časopisu. V marcovom Dieťati vám ponúkame rozhovor s doktorkou Ludmilou Elekovou, praktickou lekárkou pre dospelých, ktorá sa od roku 2007 venuje len alternatívnej liečbe. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo najmä presvedčenie, že konvenčná medicína pacientov neuzdravuje, len príznaky ochorení potláča, a tak konzervuje ich primárnu patológiu, ktorá sa naďalej prehlbuje a zhoršuje. Doktorka Eleková je nielen v Čechách, ale aj na Slovensku známa svojím negatívnym postojom k očkovaniu.

       Takto uvádzame v marcovom čísle Dieťaťa rozhovor s pani doktorkou Elekovou.

       O zodpovedanie rovnakých otázok, ktoré sme položili pani doktorke Elekovej, sme požiadali aj predsedníčku Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti doc. MUDr. Zuzanu Krištúfkovú, PhD., s plánom uverejnenia v Dieťati č. 5.

       Do redakcie sme dostali e-mail od pediatričky MUDr. Marty Špánikovej a nakoľko v ňom vyjadruje vážne výhrady voči rozhovoru, považovali sme za potrebné požiadať pani doktorku Elekovú o reakciu. Oba príspevky uvádzame v ďalšom texte. Vaše čitateľské príspevky môžete v prípade záujmu pridávať aj vy. Ďakujeme vám za všetky vaše názory a skúsenosti.

Ing. Renáta Krausová,
šéfredaktorka časopisu Dieťa

 

MUDr. Marta Špániková: „Dať priestor odporcom očkovania v časopise Dieťa bolo nesprávne a nešťastné rozhodnutie.“

       Vážená pani šéfredaktorka,

       neviete si predstaviť moje zdesenie, keď som si v tomto mnou tak dobre vnímanom časopise prečítala v jeho treťom tohtoročnom čísle rozhovor Vás a dr. Elekovej. Nebudem vyvracať nepresné, zavádzajúce a nemedicínske názory pani doktorky, viem, že to spraví niekto povolanejší, viem tiež, že dostane priestor v časopise.

MUDr. Marta Špániková       Musím sa však ako lekár prvého kontaktu, ktorý denne komunikuje s mamičkami a rieši aj ich problémy s očkovaním, zdroje, z ktorých rôzne informácie čerpajú, ozvať. Predpokladám, že ste rozhovor spravili a uviedli v snahe dať priestor aj odporcom očkovania vo vašom časopise. Bolo to nesprávne a nešťastné rozhodnutie. Neverím, že rozhovor a jeho uverejnenie schválili uvedení členovia redakčnej rady.

       Tu nejde o to, že na očkovanie sú rôzne názory. Tieto názory môžu mať jedinci ako súkromné osoby. Ide o to, že očkovanie a celá veda vakcinológia, ktorá sa ním zaoberá, má svoje princípy, výstupy, ktorými sa odborníci zaoberajú, pracujú s očkovaním ako s každou inou liečebnou metódou a vakcinológia ako veda sa podľa princípov vedeckého bádania rozvíja. Preto dochádza k zmene vakcín, zmene očkovacieho kalendára, niektoré očkovania sa rušia, iné pridávajú. Každej takejto zmene predchádza výskum, zhodnotenie skutočností, diskusia odborníkov.

       Tak ako v každom vednom odbore sú názory rôzne a výsledok je vždy daný zhodou na určitých princípoch. Všetci, ktorí uvedú v tomto prípade očkovanie do praxe — od vedcov, cez distibútorov až po lekárov, aplikujúcich očkovacie látky, — berú za očkovanie zodpovednosť. Uvedená pani doktorka nie je žiadnou zložkou takéhoto tímu, nelieči choré deti, neočkuje, nemá za žiadnu oblasť súvisiacu s očkovaním zodpovednosť (vyzutie sa zo zodpovednosti je hneď v úvode knihy prof. Struneckej, s ktorou spolupracuje). Je to jednoducho odporkyňa očkovania, tak ako mnohí laici zo stránok, ktoré uvádzate ako zdroje na záver rozhovoru. Ich názory sú sektárske, nezakladajú sa na žiadnych výskumoch, už aj vyvrátené názory neberú do úvahy a stále nimi strašia verejnosť!

       Musím znova zopakovať, týmto článkom ste dali ďalší podklad na znepokojenie mamičiek, (keďže vyšiel v uznávanom časopise, iste si myslia, že na tom bude niečo pravdy aj tie, ktoré doteraz názory odporcov očkovania ignorovali). Keďže článok už vyšiel, ani následné články vyvracajúce názory dr. Elekovej nezmiernia to, čo už mohol vyvolať, najmä, ak ho niekto čítal náhodne bez kontextu s ďalšími číslami časopisu.

       Dať priestor pluralite názorov nie je vždy pozitívna stránka práce novinára. Niektoré názory sú od začiatku nesprávne, falošné, zavádzajúce a vymyslené, práve takým, ste dali v rozhovore s dr. Elekovou priestor! Bude sa to len ťažko vyvracať na každej úrovni komunikácie, či už s mamičkami v ambulancii alebo uverejnením ďalších príspevkov.

       Prajem Vám vo Vašej práci ešte veľa úspechov a už nikdy podobný prešľap.

MUDr. Marta Špániková

 

Odpoveď MUDr. Ludmily Elekovej

       Vážená redakce,

       v březnovém (sk: marcovom — pozn.red.) čísle jste uveřejnili můj článek upozorňující na rizika a nevyjasněné otázky kolem očkování. Jak jsem se dozvěděla, článek se setkal s nelibou reakcí lékařů zastávajících oficiální názory na očkování. MUDr. Marta Špániková v mailu redaktorce Ing. Renátě Krausové uvedla o mé osobě a mých názorech, že jsou nepřesné, zavádějící, nemedicínské, že nejsem součástí žádného vakcinologického vědeckého týmu, že neléčím nemocné děti, neočkuji a nemám odpovědnost za žádnou oblast související s očkováním.

MUDr. Ludmila Eleková       Za své pacienty nesu stejnou odpovědnost jako každý jiný lékař. Očkuji občas také, toho, kdo na tom trvá, nelze se tomu zcela vyhnout. Provádění nějaké činnosti (očkování) neznamená automaticky odbornost.

       Paní doktorka píše: „Nebudem vyvracať nepresné, zavádzajúce a nemedicínske názory pani doktorky, viem, že to spraví niekto povolanejší.“

       Jsem jen obyčejný pěšák medicíny, žádný účastník vědeckého vakcinologického týmu, nepřednáším na vakcinologických kongresech jako ona — proč tedy potřebuje někoho povolanějšího? Měla by být schopná mé údajně nesprávné a nevědecké argumenty hladce vyvrátit. Neumí to nebo jí nestojím za to?

       Paní doktorka píše, že se vakcinologie rozvíjí podle principů vědeckého bádání. Dovolím si upozornit, že zdroje pro svá tvrzení jsem brala se stejných zdrojů jako paní doktorka, z databáze PubMed, z recenzovaných renomovaných časopisů. Z oficiálních statistik různých států, z materiálů WHO, FDA, CDC apod. Jsou snad tyto zdroje nevědecké? Budete mít možnost posoudit sami.

       Dále uvádí, že všichni, kdo se účastní procesu zavádění očkování do praxe, za to nesou odpovědnost. To prostě není pravda. Odpovědnost nenese nikdo. Neexistuje systém odškodnění poškozených dětí, nikdo nebude trestán za schválení, zavedení nebo aplikaci vakcíny, která někoho poškodila. Ani výrobce, ani schvalující úředník, ani ministr, ani hlavní hygienik, ani hlavní vakcinolog, ani pediatr, který vakcínu aplikoval. Prostě a jednoduše nikdo.

       Je-li vakcinologie vědecká, jak lékař pozná, že jsou potíže dítěte způsobené očkováním? Podle čeho se rozhodne, jaká provede vyšetření? Jaká jsou diagnostická kritéria? Jak vědí, kolik je nežádoucích účinků a jakých, když je oficiálně zjištěno, že se hlásí pouze méně než 1% nežádoucích reakcí?

       Nyní následují zdroje k mým „nesprávným, falešným, zavádějícím a vymyšleným“ názorům. Ano, souhlasím s dr. Špánikovou, že je bude „těžké vyvracet na každé úrovni komunikace.“ Z jednoduchého důvodu: jsou pravdivé a vědecky podložené.

 

Zdroje

● Popis různých typů postvakcinačního poškození a kauzální léčby:

 
● Výskyt nemocí, proti kterým se povinně očkuje:


● Léčitelnost těchto nemocí:

  • Lydall W: Raising a Vaccine Free Child, 2009
  • jakákoli homeopatická literatura. Homeopatie úspěšně léčila infekce v době, kdy předchůdci dnešních konvenčních lékařů pouštěli žilou. Ale lze i běžná antibiotika.

 

● Encefalitický pláč je symptom postižení nervového systému:

  • Menkes JH, Kinsbourne M: Workshop on neurologic complications of pertussis and pertussis vaccination, Neuropediatrics, 1990, 21(4):171–176
    Obsahuje jednu důležitou informaci: symptomy postvakcinační reakce nejsou specifické, proto je časová souvislost zásadně důležitá pro určení diagnózy. Je skutečně vědecké, když pediatři bez znalosti patofyziologie této reakce prohlásí rovnou v ordinaci, že to je normální, nebo že to nesouvisí? Vědecké by bylo hlásit všechny reakce po očkování, aby bylo možné vypozorovat souvislosti. Když se neobvyklé reakce rovnou zamítnou, protože se s tím lékař nikdy nesetkal a nezapadá mu to do škatulek, jak se zjistí nové nežádoucí účinky? 

 

● Údajné vymýcení nemocí očkováním, oficiální statistiky, které medikům ani lékařům na vakcinologických školeních nikdo neukáže:

  • https://www.genesgreenbook.com/content/proof-vaccines-didnt-save-us
    Všimněte si cca 3x vyšší úmrtnosti na spálu (sk: šarlach, en: scarlet fever — pozn. red.) než na záškrt v 19. století. Všimněte si totožného úbytku tuberkulózy v různých zemích bez ohledu, zdali se v nich očkovalo nebo ne. Všimněte si současného snížení úmrtnosti na různé nemoci a kurdějí (sk: skorbut — pozn. red.). Opravdu, tohle se na medicíně neučí, i pro mě byly tyto statistiky překvapením. 


● Současné studie o vlivu hygieny na nemocnost a tedy i úmrtnost, mýdlová studie z Karáčí (Pakistan):

 
● Zvýšení úmrtnosti dětí po očkování: 


● Skutečný účinek vakcín na celkovou imunitu, tj. snížení obranyschopnosti proti infekcím a zvýšení rizika alergií a autoimunity:

 

● Dále celé loňské únorové číslo recenzovaného impaktovaného časopisu Lupus bylo věnováno ASIA — autoimunitnímu syndromu indukovanému adjuvancii. Paní doktorka to jistě zná, protože podrobná znalost účinku hliníkových adjuvans na imunitu, podložená vědeckými studiemi, je součástí její práce jako odbornice na očkování. Obsah tohoto čísla jsem poslala do redakce, bude-li paní doktorka chtít, je jí k dispozici.

● Dále k autoimunitě z očkování:


● Vliv vakcín na nervový systém: studie na zvířatech ukazují vážné narušení vývoje po jediné dětské vakcíně aplikované mláďatům makaků, epidemiologické studie ukazují souvislost mezi očkováním a výskytem autismu — čím víc se očkuje, tím víc autismu:

 

● Porovnání zdraví očkovaných a neočkovaných dětí:

 

● Vakcíny se porovnávají jedna s druhou (stejně špatnou) nebo s roztokem adjuvans, nikdy se neporovnávají se skutečným placebem, tedy nejsou zkoušeny podle standardů medicíny založené na důkazech:

 

● Očkování nezabrání přenašečství: přiznávají sami výrobci v příbalových letácích.

 

● Zvýšení počtu antigenů/vakcín podaných najednou zvýší riziko vážných nežádoucích reakcí:


● Povolené množství hliníku ve vakcíně vysoce překračuje jiné normy. FDA stanovila maximální množství hliníku v infúzních roztocích pro kojence na 5 μg/kg váhy a den. Norma byla stanovena na základě výsledků studie nežádoucích účinků hliníku na nervový vývoj dětí:

 

● Každý novorozenec se rodí s toxickou zátěží:

 

● Protilátky z očkování tak docela nechrání:

 

● Výrobci podle legislativy EU nemusejí uvádět zbytkové látky z výroby a neuvádějí je. Mám to písemně od firmy GlaxoSmithKline. Porovnejte si sami obsah např. australského a českého (slovenského) příbalového letáku k Infanrixu hexa.

 

● Nikdy předem nevíte, kterou vakcínou překročíte práh tolerance organismu:

 

● MMR vakcína má u starších očkovanců vyšší riziko postižení kloubů:

 

● Autismus údajně nastupuje typicky v době očkování? Viděla jsem děti s rozvojem autistických symptomů po první dávce Infanrixu Hexa nebo Prevenaru ve věku několika měsíců — ztráta očního kontaktu, přestaly se usmívat, broukat, používat ručičky. Ke změně došlo často doslova přes noc. Naopak jsem viděla děti starší než je „typický“ věk. Studie podporující kauzální souvislost očkování s autismem viz výše.

 

● Jiné země odškodňují autismus z očkování, ale u nás je to jen náhoda: nedávné rozhodnutí kalifornského soudu, dítě dostalo téměř milión dolarů za autismus způsobený MMR vakcínou, celkem bylo takových případů 83:

 

       Tolik k údajné nevědeckosti mých názorů. Nejsou to pouze moje názory, ale názory nebo zjištění autorů uvedených studií a článků. Všimněte si, že jsem citovala mj. Lancet, JAMA, Vaccine, Pediatrics a jiné časopisy, ve kterých články procházejí nezávislým posouzením (peer review). Všechny tyto časopisy jsou zdrojem informací i pro MUDr. Špánikovou a pediatry. Jsou dostupné na internetu.

MUDr. Ludmila Eleková