Ministerstvo zdravotníctva SR odmieta zverejniť analýzu, na základe ktorej zaviedlo povinné očkovanie proti pneumokokom

19.04.2011 09:12

       Na základe "vysvetlenia" ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Uhliarika, ktorým tento odpovedá na "Otvorený list predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej" a v ktorom sa uvádza ako podklad pre zavedenie povinného očkovania proti pneumokokom "farmakoekonomická analýza očkovania proti pneumokokom na Slovensku vypracovaná spoločnosťou Fourth Hurdle Consulting Limited" si jedna čitateľka našich stránok túto analýzu od MZ SR vyžiadala na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Dátum a čas: štvrtok, 24.III.2011 20:43

Komu: office@health.gov.sk

Predmet: Žiadosť o poskytnutie informácií na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Dobrý deň,

 

týmto Vás žiadam na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o zaslanie "farmakoekonomickej analýzy očkovania proti pneumokokom na Slovensku, ktorú vypracovala spoločnosť Fourth Hurdle Consulting Limited", ktorú zmienil minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik vo svojej odpovedi (datovanej 1.III.2011) na otvorený list Ing. Kristíny Lipovskej, adresovaný predsedníčke vlády prof. PhDr. Ivete Radičovej, PhD., zo dňa 30.I.2011:
https://www.slobodavockovani.sk/news/odpoved-ministra-zdravotnictva-na-prvy-otvoreny-list-predsednicke-vlady/

 

Prosím o zaslanie uvedenej analýzy v elektronickej forme e-mailom na moju e-mailovú adresu: meno.priezvisko@poskytovatel-internetu.sk

 

Vopred ďakuje

Meno Priezvisko
Ulica Číslo
PSČ Mesto/Obec

 

       Odpoveď ministerstva zdravotníctva je vskutku pozoruhodná:

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


 

Bratislava 14.IV.2011

Číslo: Z20237/2011-KM

 

R O Z H O D N U T I E

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako vecne príslušný orgán podľa § 18 ods. 2 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 46 a 47 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

 

n e v y h o v u j e

 

žiadosti žiadateľky pani Meno Priezvisko, Ulica Číslo, PSČ Mesto/Obec o poskytnutie informácie zo dňa 25.III.2011 a to: "zaslanie "farmakoekonomickej analýzy očkovania proti pneumokokom na Slovensku, ktorú vypracovala spoločnosť Fourth Hurdle Consulting Limited", ktorú zmienil minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik vo svojej odpovedi (datovanej 1.III.2011) na otvorený list Ing. Kristíny Lipovskej, adresovaný predsedníčke vlády prof. PhDr. Ivete Radičovej, PhD., zo dňa 30.I.2011:
https://www.slobodavockovani.sk/news/odpoved-ministra-zdravotnictva-na-prvy-otvoreny-list-predsednicke-vlady/"

 

Odôvodnenie:

       Pani Meno Priezvisko, Ulica Číslo, PSČ Mesto/Obec požiadala o poskytnutie informácie e-mailom dňa 25.III.2011 a to: "zaslanie "farmakoekonomickej analýzy očkovania proti pneumokokom na Slovensku, ktorú vypracovala spoločnosť Fourth Hurdle Consulting Limited", ktorú zmienil minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik vo svojej odpovedi (datovanej 1.III.2011) na otvorený list Ing. Kristíny Lipovskej, adresovaný predsedníčke vlády prof. PhDr. Ivete Radičovej, PhD., zo dňa 30.I.2011:
https://www.slobodavockovani.sk/news/odpoved-ministra-zdravotnictva-na-prvy-otvoreny-list-predsednicke-vlady/"

       Ministerstvo zdravotníctva ju zaevidovalo pod číslom Z16376-2011-KM. Dňa 5.IV.2011 poslalo žiadateľke e-mailom oznámenie o predĺžení termínu odpovede na žiadosť podľa § 17 ods. 2 písm. a) Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Dôvodom predĺženia bolo získanie požadovaného dokumentu z iného zdroja. Vzhľadom na to, že Farmakoekonomickú analýzu očkovania proti pneumokokom na Slovensku vypracovala pre spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z. spoločnosť Fourth Hurdle Consulting Limited, Ministerstvo zdravotníctva SR požiadalo spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava o udelenie súhlasu so sprístupnením (zverejnením) tohto dokumentu (§ 11 ods. 1 písm. c) Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám). Vzhľadom na to, že Farmakoekonomická analýza očkovania proti pneumokokom na Slovensku obsahuje údaje a ďalšie skutočnosti, ktoré sú duševným vlastníctvom a obchodným tajomstvom spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., a ktorých ochranu v tejto súvislosti spoločnosť zabezpečuje, presadzuje a ďalej požaduje, PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, vyjadrila svoj nesúhlas so sprístupnením (zverejnením) požadovaného dokumentu.

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok podľa § 19 zákona o slobode informácií ministrovi zdravotníctva SR.

 

Ing. Dagmar Némethová
riaditeľka           
Kancelária ministra    

 

Diskusia: Ministerstvo zdravotníctva SR odmieta zverejniť analýzu, na základe ktorej zaviedlo povinné očkovanie proti pneumokokom

Duševné vlastníctvo a obchodné tajomstvo

Ema | 19.04.2011

Citujem: "Vzhľadom na to, že Farmakoekonomická analýza očkovania proti pneumokokom na Slovensku obsahuje údaje a ďalšie skutočnosti, ktoré sú duševným vlastníctvom a obchodným tajomstvom spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.,"...atď., zrejme to duševné vlastníctvo je prínos pre pacienta a obchodné tajomstvo sú náklady a prínos pre farmaceutickú firmu PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.. Odpoveď ministra zdravotníctva je len úbohá výhovorka.

drzost

Stefan | 19.04.2011

Je najvyssi cas na vymenu ministra zdravotnictva.
Ocividne presadzuje vlastne zaujmy a s odbornostou to vobec nesuvisi.
Dalsi, kto si prisiel nahrabat, ale ako odbornik je uplna nula.

<< 1 | 2

Pridať nový príspevok