Jsou vakcíny „proti rakovině děložního čípku“ účinné a bezpečné? Nejnovější publikace o HPV vakcínách

09.11.2012 00:55

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

 

       Problematikou nedostatečné účinnosti HPV vakcín, které proklamují záruku ochrany před rakovinou děložního čípku, se zabývám v Době jedové, v Době jedové 2 i ve Varovných signálech očkování. To proto, že považuji za mimořádně důležité upozornit matky dospívajících dívek a mladé ženy na možné nežádoucí účinky (NÚ) jak vakcíny Silgard, tak vakcíny Cervarix. Tam čtenáři najdou i bližší vysvětlení zkratek a některých pojmů z tohoto článku.

       Neustále opakuji (a již mi dávají za pravdu i někteří významní vakcinologové), že účinnost tohoto očkování proti uvedené nemoci dosud nikdo na světě neprokázal. V mých dvou posledních knížkách také vysvětluji a dokládám na číslech získaných ve velkých mezinárodních studiích, jak diskutabilní a klamné je prohlašování 80–100 % účinnosti očkování proti předrakovinovým lézím. K těmto závěrům se došlo hodnocením velmi malých souborů a kromě toho se hodnotil výskyt histologických změn tzv. CIN2, se kterými se naprostá většina žen dokáže v průběhu dvou let vypořádat i bez očkování.

       Moje argumenty podepřené čísly, odkazy na publikace v odborném tisku a čísla z amerického elektronického systému hlášení NÚ vakcín VAERS označují někteří zastánci a propagátoři HPV vakcín v ČR za "smyšlené" nebo "konspirační teorie". Existují však publikace předlicenčních i postlicenčních studií a především svědectví rodičů a postižených dívek. Kromě toho se objevují publikace s názory odborníků, kteří provedli velmi kvalifikované analýzy, jaké jsem já v našich populárně-vědeckých knížkách pouze naznačila.

 

Změny v americkém očkovacím kalendáři

       V současné době se v USA rozšířily indikace pro podávání quadrivalentní HPV vakcíny (Gardasil, v EU Silgard) a to pro muže ve věku 9–26 let k prevenci genitálních bradavic, pro obě pohlaví ve věku 9–26 let pak k zajištění prevence rakoviny konečníku. Doporučení FDA, CDC a dalších zdravotnických institucí je provázeno prohlášením, že tato vakcína je bezpečná, dobře snášená a vysoce imunogenní.

 

Nové poznatky výrobců a FDA

       FDA se v tomto prohlášení odvolává na publikaci z 1. října 2012 v časopise Archives of Pediatric and Adolescent Medicine. Nicola Klein (Klein et al. 2012) se svými 13 spoluautory provedla retrospektivní (zpětnou) studii, ve které společně zhodnotili lékařské záznamy souboru 189 629 pacientek z Kalifornie, které dostaly alespoň jednu dávku HPV vakcíny v období od dubna 2006 do května 2008. V tomto souboru bylo pouze 44 001 pacientek, které dostaly všechny tři dávky. I toto číslo je vypovídající. Proč asi svolilo k opakování dalších dávek pouze 23 % očkovaných první dávkou?

       Uvedenou studii sponzoroval výrobce HPV vakcíny Merck & Co Inc. Dva autoři byli přímo jeho zaměstnanci, jiní obdrželi granty a nebo pracovali jako konzultanti této firmy. Musíme si však uvědomit, že podobné studie jsou velmi drahé a že výrobce má i povinnost svoje vakcíny sledovat v postlicenčním období.

       V souladu s dřívějšími proklamacemi výrobce však uvádějí autoři i v této studii, že pokud se vyskytly nějaké NÚ, neměly žádný vztah k vakcíně a došlo pouze k tomu, že se u očkovaných dívek projevily zdravotní problémy, do té doby skryté. Tímto způsobem hodnotí i 14 úmrtí v souboru sledovaných dívek a jakoukoliv souvislost s vakcínou popírají.
       Alespoň něco však tato studie přiznala. Uvedla, že po očkování HPV vakcínou se vyskytuje vyšší počet synkop – mdlob, které však autoři této studie mohli brát v úvahu pouze tehdy, pokud musely dívky v důsledku mdloby navštívit pohotovost a jejich ošetření bylo v záznamech těchto ambulancí. Přesto jich bylo tolik, že musí být veřejně deklarovány. Další NÚ, který tato studie přiznává, je infekce kůže přetrvávající až 14 dnů po očkování.

       NÚ HPV vakcíny jsou tedy podle výrobce pouze mdloby v den očkování a infekce kůže prvních 14 dnů po očkování. I to je však víc, než přiznával výrobce a FDA doposud. Minimálně o těchto NÚ má tedy lékař povinnost informovat před očkováním.

       Naproti tomu se objevily publikace, které podporují potřebu důkladného přehodnocení vážných zdravotních rizik, která jsou spojená s HPV vakcínami a přehodnocení jejich účinnosti.

 

Změny v mozcích dívek, které zemřely po očkování HPV vakcínou

       Dr. Lucija Tomljenovicová a profesor Chris Shaw v Kanadě prováděli histologický rozbor vzorků z mozků dívek, které zemřely po očkování HPV vakcínou (Tomljenovic & Shaw 2012). Jejich detailní a vysoce kvalifikovaný rozbor ukazuje, že v mozcích dívek došlo k autoimunitním poruchám cév. Pokud nejsou tyto změny včas diagnostikovány, nastává smrt. Na probíhající autoimunitní cerebrální vaskulitidu mohou ukazovat některé symptomy, které dívky po očkování hlásí, avšak nevěnuje se jim pozornost ve spojení s touto poruchou. Jsou to zejména intenzivní a přetrvávající migrény, záchvaty, mdloby, třes, abnormality v pohyblivosti, psychotické symptomy a výpadky paměti.

       Lékaři by si měli být tudíž vědomi, že v některých případech může očkování HPV vakcínou spustit fatální autoimunitní onemocnění.

       Tabulka z práce Tomljenovic & Shaw, 2012. Počet symptomů se vztahem k cerebrální vaskulitidě hlášených v systému VAERS po očkování HPV vakcínou od dubna 2006 do září 2012. Procento vyjadřuje podíl uvedených symptomů na celkovém počtu hlášených NÚ.

Synkopa 3127 14,2 %
Závratě 3012 13,7 %
Migrény a bolesti hlavy 2385 10,9 %
Nevolnost 2147 9,8 %
Únava 1100 5,0 %
Záchvaty křečí 923 4,2 %
Třes 531 2,4 %
Úzkost, psychotické symptomy 256 1,2 %
Postižení paměti a poznávání 164 0,8 %
Cerebrální vaskulitida 5 0,02 %

 

Co ukazuje VAERS?

       Zatímco je mnohými kritiky spolehlivost systému VAERS zpochybňována, jinými je zase uváděna jako příklad hodný následování (viz např. prof. MUDr. Jan Janda, Doba jedová 2). Informovaným odborníkům v USA je všeobecně známé, že systém VAERS zahrnuje pouze 1–10 % z veškerých NÚ. A i když mohou zastánci a propagátoři očkování HPV vakcínami podíl vyskytujících se případů zlehčovat, přesto zahrnují tisíce a stovky mladých dívek, ovlivňují jejich zdraví a životy a bezprostředně se dotýkají jejich rodičů a blízkých.

       Zajímavé je i srovnání počtu NÚ po očkování Gardasilem s NÚ všech ostatních vakcín hlášených do systému VAERS v období červen 2006–září 2012 z území USA, jak ho provedli Tomljenovicová a Shaw (2012). NÚ po Gardasilu tvoří 61 % ze všech vážných hlášených NÚ po veškerých očkováních žen do 30 let. Počty úmrtí rovněž představují 62 %. NÚ život ohrožující po Gardasilu představují 65 % a počty trvalé neschopnosti tvoří 82 % všech hlášených případů NÚ.

       Stejně tak ukazují čísla, že celkový počet NÚ po vakcíně Cervarix je ve Spojeném království (UK) až 104× vyšší než u všech ostatních vakcín z anglického očkovacího kalendáře dohromady!

       V Austrálii zaznamenali v roce 2008 rekordní roční výskyt NÚ v poměru 7,3/100 000 očkovaných. Bylo to o 85 % více než v roce 2003 a tento nárůst jde na vrub očkování 12–26 letých dívek a žen HPV vakcínami.

       Tomljenovičová a Shaw jsou tak v současné době výraznými představiteli nezávislých badatelů, kteří odvážně a na základě vědeckých měření a analýz upozorňují na NÚ HPV vakcín a varují před tím, že předpoklad jejich prevence onemocnění dnešních dívek ve věku 45 a více let, je stále založen pouze na spekulacích a předpokladech, které se ukazují jako mylné.

 

Jaké jsou NÚ HPV vakcín?

       Výčet NÚ pozorovaných v různých zemích po zavedení očkování silně přesahuje uváděné synkopy a kožní záněty. Je také stále zřetelnější, že předlicenční studie nevěnovaly sledování NÚ patřičnou pozornost nebo je nespojovaly s vakcínou (viz Varovné signály očkování).

       Seznam vážných NÚ HPV vakcín zahrnuje:

 • autoimunitní nemoci (např. cerebrální vaskulitidu)
 • poruchy nervového systému včetně roztroušené sklerózy (RS)
 • akutní encefalomyelitis
 • syndrom opso-klonu-myo-klonu
 • brachiální neuritidu
 • ztrátu zraku
 • pankreatitidu
 • anafylaxe
 • tachykardie
 • úmrtí.

       Jsem si plně vědoma toho, že tento výčet onemocnění a poruch, které se u dívek a žen objevily ve stovce zemí, kde bylo očkování HPV vakcínami v uplynulých letech velmi rychle zavedeno, vyvolá mnoho kritických a nesouhlasných reakcí. Avšak v publikacích Tomljenovicové a spol. může každý zájemce nalézt odkazy na dokumentaci a databáze každého z uvedených NÚ v odborné literatuře. Jde tedy o tolik požadovanou evidence-based medicine, tedy medicínu založenou na důkazech. Věřím, že našim čtenářům již nebude znít důvěryhodně ujišťování odborníků o bezpečnosti vakcín s odkazy na miliony aplikovaných dávek a zlehčování těch "jednotlivých případů", kdy došlo k vážnému poškození zdraví dospívajících dívek. Varovné signály očkování rovněž uvádějí tabulku s mým výčtem poměru NÚ a výskytu CIN2. Je zřejmé, že počet NÚ vysoce převyšuje výskyt CIN2 u sledovaných souborů žen v uvedených studiích.

Typ dysplázie Počet/10 000 žen Studie Počet NÚ/10 000 žen
CIN1 HPV 16 155 PATRICIA 752
CIN1 HPV 18 66 FUTURE I 179
VIN1 HPV 16 11 Harper et al. 414
VIN1 HPV 18 3 ISLALAB 245

 

Účinnost očkování HPV vakcínami

       Tomljenovicová a Shaw ve svých publikacích na mnoha místech ukazují na rozboru čísel získaných a uváděných ve velkých předlicenčních i postlicenčních studiích, jakým způsobem se došlo k proklamacím o 80–100% účinnosti. Tato čísla uvádíme i v našich knížkách, protože každý zodpovědný badatel si musí tohoto metodického podvodu všimnout. Vzhledem k velmi nízkému výskytu např. léze CIN2 HPV16/18 v počtu 3 případů u souboru 212 neočkovaných a žádného případu u skupiny 219 očkovaných žen, se hovoří o 100% účinnosti a přitom vakcína nemá ve skutečnosti žádný statisticky průkazný účinek! Také v našich knížkách ukazujeme tabulky, kde se vyskytly pouze 4 případy CIN 2 ve skupině 7745 neočkovaných versus žádný případ ve skupině 7782 očkovaných. Uvědomujeme si, že tato čísla ukazují, že musíme naočkovat sedm tisíc dívek, abychom zabránili výskytu CIN 2 u čtyř ohrožených? Při znalosti těchto čísel se potom doslovně stydím, když mě v rozhlasovém vysílání osloví věhlasný vakcinolog s výzvou – ale 80% účinnosti vakcín proti vzniku CIN 2 snad paní profesorka věří? Nevěří a souhlasit nemůže protože čísla hovoří jasně. Lucija Tomljenovic a Chris Shaw tento specifický rys hodnocení účinnosti HPV vakcín rovněž odhalují ve svých publikacích. Zdá se, že se blýská na lepší časy, protože jejich práce jsou již některými odbornými časopisy přijímány a publikovány.

 

Závěr

       Od zavedení HPV vakcín jsou jejich výrobci kritizováni za agresivní kampaň, která vytváří strach. Šíří nepravdivé informace o rakovině děložního čípku jako druhé příčině úmrtí žen na onkologické onemocnění, používají slogan typu: o jednu méně z těch, které zemřou, a snaží se dosáhnout toho, aby HPV vakcíny byly povinné pro adolescenty obou pohlaví. Za nimi nezůstávají pozadu ani naši kreativní tvůrci reklam (viz odstrašující obrázek 1). Hlasy těch, kteří kritizují rychlost při schválení nedostatečně ověřených vakcín však stále sílí.

       Mnoho otázek totiž stále zůstává nezodpovězených. Stále se totiž neví:

 • jak dlouho se udrží imunita po očkování ?
 • jak se budou chovat kmeny HPV, které nejsou obsažené ve vakcíně (je jich kolem dvou desítek). Nepovede očkování proti HPV 16 a 18 ke zvýšení infekce ostatními kmeny? Některá pozorování tuto možnost spíš podporují.
 • jak bude HPV vakcína působit u žen, které již jsou infikovány?
 • nebude se zvyšovat pravděpodobnost NÚ?
   

       Způsob rychlého udělení licence HPV vakcínám v USA, jejich podávání dívkám ve školách často i bez souhlasu rodičů, zavedení povinného plošného očkování dívek v některých státech USA , úvahy o plošném povinném očkování adolescentů obou pohlaví ve všech státech USA, popírání vážných NÚ, to všechno jsou ukázky toho, jakým způsobem v současné době ovládá farmaceutický průmysl americké zdravotnictví.

       Doufejme, že se u nás najdou lékaři ochotní prostudovat i odbornou literaturu, která přináší vážné varování v souvislosti s HPV vakcínami, kteří dokážou akceptovat existenci vážných NÚ a pochopit, že cesta pravidelné gynekologické péče a screeningu je účinnější, levnější a bezpečnější způsob prevence pro současnou generaci dívek před nemocí, kterou je reklamy a sdělovací prostředky straší – rakovinou děložního čípku. Do hry vstupuje celá řada dalších vlivů jako je nedostatečná hygiena a výživa v rozvojových zemích, chronické záněty pohlavních orgánů, způsob výživy z hlediska jejího složení, užívání léků, kouření, sexuální promiskuita, užívání antikoncepce, což vše otevírá možnost a potřebu nejenom edukace mladých dívek, ale i přijetí zodpovědnosti za svoje zdraví. Injekce s příslibem, že toto vše vyřeší, pochopitelně neexistuje. Varování před NÚ jak Silgardu, tak Cervarixu je na místě už i proto, abyste nebyly mezi těmi matkami a mladými ženami, které říkají: Kdybych to věděla, nikdy bych svoji dceru očkovat nedala, nebo nikdy bych se očkovat nedala...

       Vakcíny HPV nebyly testovány u dětí pod 15 let.

       Jejich podávání dětem mladším než 15 roků je veliký veřejný experiment.

Diane Harperová

 

Nejnovější literatura

 • Tomljenovic L, Shaw CA. 2011. Human papilloma virus (HPV) vaccine policy and evidence based medicine: Are they at odds? Ann Med. Dec.22
 • Tomljenovic L, Shaw CA. 2012. Death after quadrivalent human papillomavirus (HPV) vaccination: Causal or coincidental? Pharmaceut Reg Affairs 2012, S12-001 Open Access
 • Klein NP, et al. 2012. Safety of Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine Administered Routinely to Females. Arch Pediatr Adolesc Med: 1-9.
 • Tomljenovic L, Shaw CA. 2012. No autoimmune safety signal after vaccination with quadrivalent HPV vaccine Gardasil? J Intern Med 272: 514-515.
 • Tomljenovic L, Shaw CA. 2012a. Too Fast or Not Too Fast: The FDA's Approval of Merck's HPV Vaccine Gardasil. J Law Med Ethics 40: 673-681.
 • Tomljenovic L, Shaw CA. 2012b. Who profits from uncritical acceptance of biased estimates of vaccine efficacy and safety? Am J Public Health 102: e13-14.
 • Tomljenovic L, Shaw CA. 2012d. Mandatory HPV vaccination. JAMA 307:254; author reply 254-255.
 • Tomljenovic L, Shaw CA, Spinosa JP. 2012. Human Papillomavirus (HPV) Vaccines as an Option for Preventing Cervical Malignancies: (How) Effective and Safe? Curr Pharm Des.2013, v tisku

 

Ukázka kreativity českých tvůrců reklam na HPV vakcínu

reklama na očkování „proti rakovině děložního čípku“

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Jsou vakcíny „proti rakovině děložního čípku“ účinné a bezpečné? Nejnovější publikace o HPV vakcínách

Očkování

Ellen Vojtěchová | 06.02.2020

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na očkování proti rakovině děložního čípku. Mám 13ti letou dceru a dětská doktorka nás uhání že teď je to hrazené - zdarma. V rodině jsme tuto diagnozu máme, tak očkování zvažujeme, ale po přečtení různých článků opravdu nevím.

Re:Očkování

Č.R. | 27.02.2020

Dobrý den, ze svých zkušeností radím - nedávejte dceru očkovat. Já jsem tlaku podlehla, nechala jsem dceru naočkovat Silgardem před 9 lety, bylo jí 15 let. Do očkování zdravá holka, po očkování šlo celé její zdraví do kopru ... Srazilo jí to imunitu, má silné bolesti kloubů (kolikrát neudrží tužku v ruce), silnou bolestivou a nepravidelnou menstruaci, problémy s dechem, dělají se jí modřiny i když o něco jen lehce zavadí, migrény, únava a závratě jsou takřka na denním pořádku. Antibiotika dostává i 6x do roka, protože má pořád nějaké záněty, mimo jiné prodělala i zánět mozkových blan. Protože imunita prostě není .... A teď aktuálně má nález na čípku ... Čekáme na výsledky biopsie, pak se uvidí, jak vážný nález je. S jistotou už víme, že je napadena virem, před kterým ji mělo očkování chránit!!! Je jí 24 let, má stálého partnera, na gynekologické prohlídky dochází pravidelně. Ostatní její problémy si doktoři přehazují mezi sebou jako horký brambor, nikdo se nechce zabývat tím, že by to mohl být následek po HPV očkování... Ale nikdo také není schopný zjistit, co jí vlastně je. Takže tak. Druhou dceru jsem i přes nátlak její ošetřující dětské lékařky očkovat nenechala...Přispělo k tomu také to, že mi moje známá pediatrička řekla, že ani ona své dítě očkovat nenechala a nenechá.... Jak pomoct té očkované, to netuším.... Nikdo mi nevěří, říkají, že to je nesmysl, dcera se mi ztrácí před očima a já si jen vyčítám, že jsem tomu tlaku tehdy podlehla....

viry HPV

Sandra | 21.01.2015

Dobrý den, paní doktorko,
chtěla bych se poradit je mi 27 let a cca před 7 lety jsem byla na zákroku s čípkem, protože jsme měla vysoké hodnoty HPV viru a hrozila podle doktora rakovina, provedl kličku a od té doby chodím pravidelně na kontroly. Tehdy mi řekl, že očkování je pro mě už zbytečné.
Poslední 2 roky mám nového gynekologa a hodnoty se opět zhoršují. Doktor mi řekl ať zvážím možnost očkování, že nevadí že jsem zahájila pohlavní život a že tato vakcína u mně sníží možnost rakoviny o 60-70%. Trochu si nevím rady, na jednu stranu mám strach z rakoviny a na druhou očkování nechci ani náhodou!!!!! Myslíte, že by v mohli pomoci homeopatika? Velice děkuji za Váš názor.

fuj reklamám

Monika | 21.03.2014

ti co vymysleli ten obrázek na reklamu ,by měli jít sedět !!! že se nestyděj !!

dvojí metr

MUDr.Ludmila Eleková | 11.11.2012

Znáte historii léku Vioxx? Stejný výrobce jako Gardasil/silgard, firma Merck. Lék vioxx byl protizánětlivým lékem, vylepšený ibuprofen, který neměl tolik dráždit žaludek. Používal se na potlačení bolestí u lidí s revmatickými bolestmi. Byl nadšeně předepisován mnoha lékaři a stejně nadšeně užíván pacienty. jenže pak se začala objevovat úmrtí na cévní příhody. Udělali studii, docela velkou, několikaletou a zjistili, že lidé, kteří užívali dlouhodobě Vioxx měli během několika let o cca 20% vyšší úmrtnost na infarkty a mozkové příhody než lidi, kteří ho neužívali. Došlo k žalobám, odškodnění a lék by stažen z trhu.
Pamatujte, 20% během několika let, přičemž je jasné, že cévní příhody mají x dalších přispívajících faktorů, např. nadváhu, kouření, diabetes apod. Nikdo ale neřekl, že ti lidi by stejně umřeli, že se jen náhodně projevily nemoci, které v nich doutnaly. Nebo že umřeli na infarkt, protože byli tlustí nebo měli cukrovku, že to byla jen shoda okolností, že zrovna brali Vioxx.
Gardasil: dívky houfně omdlévají a zjevně nejde o placebo efekt, prootže míra mdlob je po této vakcíně mnohem vyšší než po jiných. Dívky během svého života dostaly x vakcín a kdyby měly sklon omdlévat, vědělo by se to. Takže něco v tét vakcíně má akutní účinek na mozek, vegetativní nervstvo a podobné systémy v těle, které regulují krevní tlak, puls, svalový tonus a vědomí.
Dívky umírají nebo onemconí podivnými nemocemi postihující nervový systém, propukají u nich autoimunní nemoci.
viz např. https://www.naturalnews.com/034635_schoolgirls_mystery_illness_New_York.html
V jedné škole dostalo najednou několik dívek Tourettův syndrom. Musí mít jednotnou externí příčinu a nabízí se Gardasil.
Dal si někdo práci a porovnal výskyt těchto stavů u mladých dívek které dostaly HPV vakcínu a neočkovaných? Kolik jich bude muset umřít nebo být zmrzačených na doživotí, než se uzná, že to je už trochu moc a vakcína se stáhne? Když Vioxxu stačilo zvýšení rizika úmrtí o 20% během několika let? Já mám pocit, že ten rozdíl (úmrtí, nervové a imunitní nemoci) musí být už víc než 100% v neprospěch očkovaných, ale stále to zjevně není dost. Naopak se hledjaí další odbytiště.
Máslo na hlavě má výrobce, FDA, CDC, všechny vlády a vysoce postavení lékaři, kteří vakcínu schválili a propagují. Všichni by měli nést trestní a finanční odpovědnost.
Existuje jediný typ studie, která by měla být s touto vakcínou provedena a to je porovnání celkového zdraví a úmrtnosti očkovaných a neočkovaných. Porovnat počet obětí vakcíny s počtem obětí rakoviny děložního čípku. A když ty čísla nevyjdou ve prospěch vakcíny, měla by zmizet z povrchu zemského a oběti by měly být odškodněné.
Případ Gardasilu je obludným příkladem úchylnosti současného fungování zdravotnictví. Je ukázkou naprostého úpadku morálky, lidských hodnot a zdravého rozumu, ukázkou vítězství peněz nad všemi základními morálními hodnotami. Jak může někdo žít s vědomím toho, co touto vakcínou způsobil?

Průšvih

Marku | 09.11.2012

Dala jsem dceru před rokem očkovat Silgardem. Po třetí dávce již rok tvrají bolesti hlavy, břicha, průjmy (autoimunitníí Crohnova choroba). Stačí??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re:Průšvih

alena | 12.11.2012

hroznééé :-( a ako ste dopadli pri nahlasovani NÚ? je pripad Vsej dcerky aj oficialne zaznamenany ako NÚ, ktory sposobila tato vakcina? dufam,ze ano...pretoze pripadov ako Vas je vela,ale do statistik sa akosi zahadne nedostanu vsetky...

reklama

Mária | 09.11.2012

tá reklama fakt nemá chybu.Keby propagovali skor sexuálnu zdržanlivosť a nestriedanie partnerov jak ponožky urobili by lepšie.Vakcínu na zdravý rozum by mali vynájsť

Re:reklama

stara mama | 09.11.2012

Dnes okolo 11,05 " úžasná reklama " na rádiu Slovensko VRAJ:
OCKOVANIE PROTI CHRIPKE VAS MOZE OCHRANIT PRED INFARKTOM
HAHAHA !!!! Myslím si, že naozaj ANO, pretože ho nebudete mať kedy dostat !!!
Nasi nevedomí známi po očkovaní na chrípku, dostali takú chrípku, akú ešte v živote nemali, také následky !!!

Re:Re:reklama

Helena | 09.11.2012

Ja som sa stala alergikom, čo mi aj alergologička potvrdila.

Re:Re:reklama na chřipku

MUDr.Ludmila Eleková | 12.11.2012

Tvrzení, že očkování proti chřipce snižuje riziko infarktu, je velmi zajímavé. Samozřejmě to může být zoufalý reklamní trik ke zvýšení prodeje, ale dejme tomu, že to je pravda.
Je také možné, že se očkovaný infakrtu prostě nedožije, jak uvádí stara mama.
Ale chci diskutovat možný mechanismus účinku vakcíny, který by mohl vést ke snížení infarktu. Není to totiž docela nemožné.
Vakcíny potlačují imunitu, konkrétně zánět, protiinfekční imunitu. Srdeční nemoci a infarkty jsou často způsobeny chlamydiovou infekcí. Infarkt je důsledkem zánětu tepny, nikoli cholesterolu.
Problém je, že očkování nevyléčí ten zánět, neodstraní příčinu, jen potlačí obranyschopnost organismu. Takže chlamydie je v těle dále, jen se proti ní nebráníme. Může se to dočasně projevit snížením rizika infarktu, protože nedojde k eskalaci zánětu v koronární tepně, ale myslíte, že to je způsob snížení rizika, který je celkově zdravý? Celkové snížení obranyschopnosti?
K tomu, že někteří lidi dostanou nejhorší chřipku svého života po očkování. Určitě to není infekce z vakcíny, vakcína neobshauje kompletní virus schopný vyvolat infekci. Jde spíše o eskalaci imunitní odpovědi na vakcínu, excitotoxicitu a cytokinovou bouři.
Nastavení imunity po očkování paradoxně nahrává tomu, že člověk spíš chytí chřipku nebo něco podobného a reakce jeho imunitního systému je pak patologická.

Re:Re:Re:reklama na chřipku

stara mama | 13.11.2012

ďakujem Vám p.doktorka, presne v tom zmysle, ako ste to vysvetlili som to pochopila, v globále po očkovaní=vyššia pravdepodobnosť ochoriet kvoli zníženej imunite.
Aj preto by som chcela vedieť Váš názor na očkovanie detí v 3, 5 a ďalších mesiacoch života , teraz je to u nás v rodine aktuálna téma, pretože sme odmietli očkovanie nášho vtedy 3. mesačného teraz 3,5 mesačného vnúčika, ked prehrmela tá aféra so stiahnutými vakcínami Hexa, pretože sme mali vážne obavy, keďže sme si preštudovali aj ZA aj PROTI. Pri dalsej návšteve pediatra, ktorá bude asi za 2.týždňe bude chcieť zas
očkovať. Po preštudovaní viacerých materiálov a skúseností tú popísaných, máme skor silný pocit, že neočkovať, alebo to minimálne odložiť, kým nebude starší. Nepáči sa nám, že naraz vpália do tak krehkého stvorenia tolko jedov, že mi je až z toho zle!!! A čím dalej, tým je toho viac, kedysi to tak nebolo !!!
Sme z toho všetkého riadne znechutení, kam toto všetko speje, zvlášt v prípadoch, keď sú komplikácie, tak nikto nie je za nič zodpovedný a rodič, tráp sa ako chceš a hladaj pomoc, kde len vieš.

Re:Re:Re:Re:reklama na chřipku

MUDr.Ludmila Eleková | 13.11.2012

Moje názory na to, jak očkovat relativně bezpečně píšu ve svém článku Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí, nejdete nejspíš mezi nejčtenějšími články. Rady vyplývají z účinku vakcín, specifik dětského věku apod.
Určitě tam radím očkování odložit, u malých kojenců napáchá největší škody. Své poslední dítě jsem jako kojence neočkovala, a nemohu to nikomu ani doporučit. Rozhodně ho neohrozíte na životě víc, naopak, očkované děti mají vyšší úmrtnost. Viz studie Millera o kojenecké úmrtnosti, viz zkušenost Japonska atd.

Re:Re:Re:Re:Re:reklama na chřipku

stara mama | 14.11.2012

ešte raz Vám ďakujeme za Vašu radu a Váš čas p. doktorka , ktorý ste tomu venovali, čítame Vaše príspevky a rady a myslím si, že sa tu budeme stretávať často, nakoľko nás tieto veci zaujímajú. Rozhodne si dáme poradiť aj v tejto veci ohľadom očkovania detí.

Re:reklama

MUDr.Ludmila Eleková | 11.11.2012

Ta reklama je pravdivá. Ukazuje vám, co se stane s vaší rodinou, když svou dceru DÁTE očkovat.

Re:Re:reklama

alena | 12.11.2012

presne tak-aj mna to iste napadlo...

Re:Re:reklama

Michal | 12.11.2012

...aké jednoduché, a to všetko IBA za necelých 250€. Tak neváhajte a zažite trochu adrenalínu v živote. Možno to budete práve VY komu sa nič nestane...

Re:Re:Re:reklama

adéla | 17.11.2013

Mě není jasné,proč,když je očkování proti rakovině děložního čípku dobrovolné se musí vyplnˇovat ten formulář,o souhlasu či nesouhlasu.Kam se to proboha posílá a kdo to eviduje.A už vůbec nerozmím,proč tam musí být souhlas či nesouhlas dítěte.Já myslela,že do plnoletosti o dítěti rozhodují rodiče.Nesouhlasila ani ona,ani já,ale je to tak či tak divné

Záznamy: 1 - 18 zo 18

Pridať nový príspevok