Je raketový nárast výskytu autizmu spojený s plošným očkovaním proti baktérii Haemophilus influenzae typu B?

28.11.2011 03:30

Mercola.com - 15.XI.2011 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Is Alarming Rise in Autism Linked to 1988 Event?"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       V roku 1988 bola pre použitie v USA schválená prvá konjugovaná očkovacia látka.

       Úmyslom bolo chrániť dojčatá a malé deti proti Haemophilus influenzae typu B (HiB) - bakteriálnej nákaze, ktorá môže viesť k zápalu pľúc, infekciám krvi, kĺbov, kostí a osrdcovníka. V minulosti to bola aj popredná príčina bakteriálnej meningitídy (zápalu mozgových blán).

       Odvtedy bola táto očkovacia látka schválená vo väčšine rozvinutých krajín, vrátane Dánska a izraela, kde ju pridali do národných očkovacích programov v roku 1993 resp. 1994.

       Počnúc koncom 80. rokov 20. storočia bol zaznamenaný významný nárast hláseného počtu porúch autistického spektra u detí v USA. Podobný nárast zaznamenali aj v Dánsku a Izraeli.

       Aj keď tento nárast by mohol byť odrazom "skreslení v diagnostike", výskumníci sa teraz domnievajú, že očkovanie proti HiB by mohlo byť ďalšou príčinou. Pokračovanie v trende nárastu výskytu porúch autistického spektra (Autism Spectrum Disorders = ASD) by bolo možné vysvetliť rastúcim používaním tejto vakcíny.

 

Nová hypotéza: očkovanie proti HiB môže vysvetliť raketový nárast autizmu

       Podľa štúdie nedávno zverejnenej v časopise Medical Hypotheses (Lekárske hypotézy):

"Vyslovili sme tu hypotézu, že zavedenie očkovania proti HiB v USA v roku 1988 a následne v Dánsku a Izraeli môže vysvetliť podstatnú časť počiatočného nárastu výskytu porúch autistického spektra v týchto krajinách.

       Pokračovanie v trende nárastu výskytu ASD by bolo možné vysvetliť rastúcim používaním tejto vakcíny, zmenou v roku 1990 v odporúčanom veku očkovania v USA z 15 na 2 mesiace, zvýšenou imunogenicitou vakcíny vďaka zmene nosnej bielkoviny a následné zavedenie konjugovanej vakcíny proti pneumokokom (baktériám Streptococcus pneumoniae).

       Hoci konjugované vakcíny boli vysoko účinné v ochrane dojčiat a batoliat pred výraznou chorobnosťou a úmrtnosťou na HiB a pneumokoky, možné účinky konjugovaných vakcín na vývoj nervovej sústavy si zaslúžia bližšie preskúmanie.

       Konjugované vakcíny zásadne menia spôsob, ktorým imunitný systém dojčiat a batoliat funguje, tým, že odchýlia imunitné odpovede na cieľové polysacharidové antigény z hyporeaktívneho stavu (nereaguje alebo málo reaguje) smerom k rozsiahlej B2 B-bunkami sprostredkovanej imunitnej odpovedi.

       Počas tohto obdobia hyporeaktivity na polysacharidové antigény dochádza u dojčiat a batoliat k silnej myelinizácii, pričom konjugované vakcíny môžu rozrušiť vývojové sily, ktoré uprednostňujú včasný vývoj mozgu pred potrebou chrániť dojčatá a batoľatá proti zapúzdreným baktériám."

 

Prečo môže byť zvaľovanie viny za autizmus na jednu konkrétnu vakcínu kontraproduktívne?

       Podľa Barbary Loe Fisher, spoluzakladateľky a predsedníčky NVIC (National Vaccine Information Center = Federálne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková spoločnosť snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.), poškodenie zdravia očkovaním je výsledkom jedinečnej súčinnosti medzi očkovanou osobou a druhom a počtom podávaných očkovacích látok.

       Inými slovami: poškodenie zdravia alebo úmrtie spôsobené očkovaním je vyvolané množstvom súčiniteľov, napr.:

 • vek očkovanej osoby
 • osobná alebo rodinná história porúch mozgu a imunitného systému (alergie, autoimunita, kŕče atď.)
 • zdravotný stav v čase očkovania (akútne alebo chronické choroby)
 • osobná alebo rodinná história nežiaducich účinkov očkovania
 • počet a druh vakcín, podaných po tom, ako nastal pôvodný nežiaduci účinok
 • počet a druh vakcín, podaných pred tým, ako nastal nežiaduci účinok očkovania
   

       Výskumníci, vyšetrujúci úmrtia a poškodenia zdravia spôsobené očkovaním, majú sklony poukázať na "jednu" príčinu ako dôvod nežiaduceho účinku očkovania u danej osoby alebo dôvod výskytu chronickej choroby v danej krajine. Mnoho rôznych hypotéz bolo vyslovených o spojitosti medzi očkovaním a náramným nárastom výskytu autizmu za posledných pár desaťročí.

 • Harris Coulter a Barbara Loe Fisher boli prví, čo poukázali na celobunkovú očkovaciu látku proti čiernemu kašľu, ktorá u niektorých detí spôsobuje poškodenie mozgu označované za "autizmus".
 • V roku 1998 Dr. Andrew J. Wakefield poukázal na možnú spojitosť medzi autizmom a živou očkovacou látkou proti osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR).
 • Ortuť obsahujúcim konzervantom (thimerosal) v inaktivovaných (neživých) vakcínach bol opakovane rôznymi odborníkmi preukázaný podiel na náraste autizmu, rovnako tak kombinácii MMR vakcín a thimerosalu vo vakcínach.
 • Podľa Dr. Davida Ayouba, rádiológa a všeobecného lekára, ktorý sa stal odborníkom na prídavné látky a konzervanty použité vo vakcínach, hliníkové adjuvanty môžu byť ešte významnejším činiteľom než thimerosal.

       Hypotéza o "jedinej príčine" je pohodlná, lebo je jednoduchá a ľahko pochopiteľná. Ľudia tiež ľahšie dospejú k nápadu podniknúť opatrenie na "opravu" nedostatku, ak má len jednu príčinu, t.j. rozdeliť MMR vakcínu na tri samostatné vakcíny, odstrániť thimerosal a hliník z vakcín atď.

       Problém s propagovaním hypotézy o "jedinej príčine", keď ide o očkovanie, je v tom, že nárast výskytu chronických chorôb a zdravotných postihnutí u našich detí, vrátane autizmu, je pravdepodobne spôsobený viacerými činiteľmi v rôznej súčinnosti. Preto ak sa budeme sústrediť len na jednu príčinu, pravdepodobne zlyhá naše úsilie zvíťaziť nad touto epidémiou.

 

Musíme si rozšíriť obzory a vysporiadať sa s viacerými súčiniteľmi

       Napokon, zamerať sa na "jedinú príčinu" spôsobí len zmäžok, ak sa ukáže, že táto teoretická príčina nie je prítomná, alebo keď bude vyvrátená. Navyše je tu nebezpečenstvo, že bude úplne zavrhnutá jedna potenciálna príčina za druhou, keď sa ukáže že sama o sebe autizmus nespôsobuje. Vo výsledku nebudeme robiť nič alebo len príliš málo pre odstránenie rôznych súčiniteľov, ktoré možno pracujú spoločne, aby nakoniec spôsobili autizmus.

       Navyše k činiteľom, súvisiacim s očkovaním, jestvuje množstvo ďalších prípadných súčiniteľov, ktoré zatiaľ nemožno vylúčiť, vrátane:

 • geneticky modifikovaných potravín
 • nadmerného vystavenia fluoridom
 • jedy akéhokoľvek druhu v životnom prostredí
 • amalgámové zubné plomby (obsahujú ortuť)
 • priemyselne spracované, denaturované potraviny
 • elektromagnetické polia a "nečistá elektrina"
 • nedostatok vitamínu D
 • silne narušená črevná flóra
   

       To je jeden z dôvodov, prečo sa NVIC vystríha vypichnúť len jedno konkrétne očkovaním spôsobené poškodenie zdravia jednou konkrétnou vakcínou. Namiesto toho sú jadrom informačnej kampane NVIC pochybnosti o tom, či je múdre zvyšovať počet povinných očkovaní bez skutočného poznania bezpečnosti očkovania. Vo vedeckých podkladoch bezpečnosti očkovania sú totiž nebezpečné medzery, ktoré nám bránia porozumieť biologickým vysoko rizikovým činiteľom, čo spôsobujú napr., že niektoré osoby sú náchylnejšie na očkovaním spôsobené poškodenia zdravia než iní ľudia.

       Súčasné povinné očkovanie typu "jedna miera pre všetkých" ("one size fits all") jednoducho hádže priveľa detí "cez palubu", pretože my jednoducho nevieme, čo všetky tie vakcíny spôsobujú osobám s rôznymi predispozíciami alebo ako rôzne vakcíny navzájom pôsobia, keď sú podané súčasne.

 

Väčšina nežiaducich účinkov medikamentov u detí je spôsobená očkovaním

       Zatiaľčo je veľmi nepravdepodobné, že by len jedna jediná očkovacia látka bola zodpovedná za epidémiu autizmu, sú tu známky toho, že naše deti sú očkované až príliš a že akékoľvek očkovanie nie je až tak neškodné, ako sme si donedávna mysleli.

       Jeden príklad za všetky: britský Regulačný úrad pre lieky a zdravotníctvo (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency = MHRA) prevádzkuje celoštátny pasívny ohlasovací systém na zber nežiaducich účinkov liekov (NÚL). V rokoch 2000 až 2009 bolo hlásených vyše 31.000 NÚL u detí do 17 rokov, pričom očkovanie sa podieľalo na vyše 66% týchto hlásení NÚL u detí.

       Podľa nedávno zverejneného zhodnotenia v časopise British Journal of Clinical Pharmacology (Britský časopis o klinickej farmakológii):

"Očkovanie ako pôvod problému bolo uvedené v 22.102 (66,5%) hlásení NÚL u detí, pričom konjugovaná vakcína proti meningokokom typu C bola hlásená ako zdroj problému najčastejšie (12.106 hlásení)."

       Takže tu sa nám očkovanie opäť vynára ako obzvlášť problematické pre malé deti a mládež... Vypovedá to však o tom, že očkovanie má na svedomí dve tretiny všetkých nežiaducich účinkov medikamentov vo Veľkej Británii, pričom zvážme, aké nebezpečné môže byť užívanie rôznych liekov v detstve!

 

Neprestávajte sa vzdelávať o očkovaní

       Čoraz viac je potrebné ďalej vzdelávať seba a svoju rodinu o problémoch okolo očkovania proti všetkému možnému. Problémov s očkovaním je tak veľa, že žiadny článok nedokáže pojednať o všetkých.

       Môžete si vyhľadať všetky články o očkovaní na mojej stránke "Latest Vaccine News" ("Najnovšie správy o očkovaní"). Tiež Vám odporúčam oboznámiť sa so stránkou NVIC. Ako popredná organizácia, venujúca sa bezpečnosti očkovania, ponúka NVIC informácie o všetkom počnúc zákonmi v USA cez informovaný súhlas až po úplne najnovšie správy o očkovaní.

 

Čo môžete urobiť, aby sa veci zmenili?

       Hoci to vyzerá "staromódne", jediná ozaj účinná vec, ktorú môžete urobiť pre ochranu práva na informovaný (ne)súhlas s očkovaním a rozšírenie výnimiek z očkovania, je osobne sa spojiť so zákonodarcami vo vašom štáte a vedúcimi predstaviteľmi vášho mesta/obce. Napíšte list alebo e-mail Vašim voleným zástupcom a podeľte sa s nimi o svoje obavy/starosti. Zavolajte im, alebo ešte lepšie: dohodnite si stretnutie a navštívte ich osobne v ich kancelárii. Nedovoľte im zabudnúť na vás!

       Politika plošného očkovania sa vytvára na federálnej úrovni, ale očkovacie zákony sú robené na úrovni jednotlivých štátov USA, a práve na tejto úrovni môže mať vaše zasadenie sa za ochranu práva na slobodnú voľbu v očkovaní najväčší dopad.

 

Podeľte sa o svoj príbeh s médiami a ľuďmi, ktorých poznáte

       Ak ste Vy alebo člen Vašej rodiny utrpeli vážny nežiaduci účinok očkovania, ťažké poškodenie zdravia, alebo ak niekto z Vašich blízkych zomrel na následky očkovania, hovorte o tom, prosím. Ak sa navzájom nepodelíme o informácie a skúsenosti, každý sa bude cítiť osamelý a bude sa báť prehovoriť. Napíšte list redaktorovi miestnych novín, ak máte iný pohľad na v nich uverejnený článok o očkovaní. Zavolajte do rozhlasovej relácie, v ktorej sa hovorí len o pozitívnej stránke očkovania.

       Taktiež sa môžete podeliť o svoj príbeh na stránke NVIC "Memorial for Vaccine Victims" ("Pamiatka na obete očkovania").

       Musím k vám byť úprimný: treba, aby ste boli statoční, pretože si možno vyslúžite silnú kritiku za to, že ste sa odvážili verejne hovoriť o "inej stránke" očkovania. Pripravte sa na to a majte odvahu neustúpiť. Iba zdieľaním nášho pohľadu na vec a toho, čo považujeme za pravdu o očkovaní, sa otvorí verejná debata o očkovaní tak, aby sa ľudia nebáli o tom hovoriť.

       Nesmieme dovoliť výrobcom liekov a lekárskym zväzom, financovaným výrobcami liekov, aby boli pánmi debaty o očkovaní. Ľudí, poškodených očkovaním, nemožno zamiesť pod koberec a správať sa k nim ako k "štatisticky prijateľnej strate" plošného očkovania, ktoré vystavuje príliš veľa ľudí riziku ťažkého zdravotného postihnutia či úmrtia. Nemali by sme s ľuďmi zaobchádzať ako s pokusnými králikmi.

 

Starostlivo si vyberte detského lekára

       Ak Váš všeobecný lekár odmietne poskytovať zdravotnú starostlivosť Vám alebo Vášmu dieťaťu, pokým nebudete súhlasiť s očkovaním, ktorému sa bránite, rozhodne Vám odporúčam nájsť si iného lekára. Obťažovanie, zastrašovanie a odmietnutie zdravotnej starostlivosti sa stáva pracovným nástrojom farmakokracie v snahe zastaviť zmenu postojov mnohých rodičov k očkovaniu po tom, čo nadobudli skutočné poznatky o zdraví a očkovaní.

       Avšak je tu určitá nádej. Prinajmenšom 15% mladých lekárov v nedávnom prieskume pripustilo, že si začínajú osvojovať individuálnejší prístup k očkovaniu, čoby priamu odpoveď na obavy rodičov z nebezpečnosti očkovania. To je dobrá správa, že rastie počet rozumných mladých lekárov, ktorí uprednostňujú pracovať s rodičmi ako s partnermi v individuálnych rozhodnutiach o očkovaní detí, vrátane odkladu očkovania alebo očkovania menším počtom očkovacích látok v jeden deň, či pokračovania v poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodinám, ktoré odmietnu jedno či viac očkovaní.

       Nájdite si teda čas na vyhľadanie lekára, ktorý sa k Vám správa s citom a úctou, a chce spolupracovať s Vami na tom, čo je dobré pre Vaše dieťa.

       A zapamätajte si, že je nepravdepodobné, aby jedna jediná vakcína bola príčinou všetkého zla. Zníženie výskytu autizmu je otázkou bližšieho pohľadu na celkovú toxickú záťaž našich detí a privysoký počet očkovaní počas citlivých chvíľ ich vývinu.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.