Jak zůstat zdravý navzdory vašemu lékaři (Meduňka 8/2012)

16.10.2012 03:04

MUDr. Ludmila Eleková

 

Obsah seriálu       Nasledujúca časť seriálu >>>

 

fotografia - MUDr. Ludmila Eleková       Proč tak provokativní název? Vždyť lékaři nám přece pomáhají udržet si zdraví a léčí nás! Tak asi uvažuje mnoho z vás. Bohužel tomu tak není, ordinace lékařů a nemocnice nejsou místa, kde byste měli hledat zdraví. Abyste pochopili, proč tomu tak je, potřebujete porozumět základům, na nichž stojí konvenční medicína, základům myšlení jejích představitelů a způsobům, jakým pracují.

       Tyto články se chtějí stát vaším průvodcem a návodem, jak bez úhony přežít kontakt se zdravotnictvím. Mají za cíl poskytnout vám jednak informace, které váš lékař s největší pravděpodobností nezná, a proto vám nemůže skutečně odborně poradit, a jednak skutečnosti, o kterých je vás lékař nejspíše dezinformován a mohl by vám dát nesprávné, někdy přímo škodlivé rady. Chcete-li zůstat zdraví, doslova navzdory vašemu lékaři, budete se muset vzdělat a vědět o svém těle a celé bytosti víc, než ví váš lékař. Budete muset umět rozumět, co myslí tím, co říká, a budete muset umět si jeho slova přebrat.

       Konvenční medicína je mistrem sebeprezentace. Dokázala v myslích občanů vzbudit dojem vševědoucnosti, všemohoucnosti a neomylnosti. Skoro božské vlastnosti, nemyslíte? Většina lidí vůbec nepochybuje o tom, co jim řekne pan doktor. Nehledají slabá místa v argumentaci lékařů, nevidí nedostatek logiky a důkazů toho, co je jim předkládáno. Neověřují si, jestli je lékař vůbec kompetentní se na dané téma vyjadřovat (typický je odmítavý postoj konvenčních lékařů k alternativní medicíně, aniž by se obtěžovali něco se o ní dozvědět). Média ochotně papouškují cokoli, co jim řekne někdo v bílém plášti. Mnoho z toho, co se děje v medicíně, jsou jen rituály bez vědeckého základu. Důkazem toho je neustále obměňování oblíbených metod léčby. Málokterý lék nebo procedura přežije déle než 10 let, maximálně jednu generaci. Postupy používané jednou generací lékařů jsou další generací zatracovány. Tento cyklus se neustále opakuje. Může to vidět každý, kdo je ochoten sejmout klapky z očí a skutečně pozorovat. Teprve asi dvacet let se mluví o tzv. evidence based medicine (EBM), tj.medicíně založené na důkazech.

       Na zdravotnictví vydávají vyspělé země neuvěřitelné částky, které je nutno stále zvyšovat. Množství finančních prostředků vydávaných na zdravotnictví je bezprecendentní v dějinách lidstva. Objevují se stále nové a nové léky, přístroje, postupy, chirurgické zákroky, vakcíny atd., rozšiřuje se standard léčby, utrácí se stále více peněz – a výsledek? Jsme snad zdravější než naši rodiče a prarodiče? Jsou naše děti zdravější, než jsme byli my jako děti?

       Pokud je medicína zdrojem zdraví, pokud umí skutečně léčit nemoci, jak to, že potřebuje stále více peněz, léků a zákroků? Pokud léky léčí, proč jich potřebujete v životě postupně stále více a silnějších? Kdyby přece měly léčebný vliv na vaši nemoc, pak byste jich přece potřebovali stále méně s tím, jak by nemoc ustupovala nebo ne? Všichni víme, že tomu tak není. Důvod je nasnadě. Konvenční medicína neumí nic vyléčit. O co se nepostará příroda a samouzdravující schopnosti našich organismů, s tím si neví rady. To je prostě fakt.

       U mnoha nemocí vám lékař přesně řekne, co se ve vás porouchalo, jaký enzym, hormon apod. správně nefunguje nebo ho nemáte dost, ale přesto jsou výsledky rozpačité.

       Vývoj konvenční medicíny dobře popisuje kniha "Vzestup a pád moderní medicíny" od Jeana le Fanu. Zásadní objevy byly učiněny zhruba od poloviny 19. do poloviny 20.století. Dál už to tak úžasné nebylo. Asepse, dezinfekce, zavedení hygienických opatření, odstranění podvýživy, anestezie, antibiotika, kortikoidy, srdeční a jiné velké operace, transplantace orgánů, intenzivní péče jsou nepopiratelné úspěchy medicíny. Lze je rozdělit do dvou skupin.

       Zaprvé hygiena a životní podmínky – to byly hlavní faktory, které přispěly k vymýcení infekčních nemocí a prodloužení průměrné délky života. Do této skupiny patří i dezinfekce a asepse, které umožnily přežít porody a chirurgické zákroky.

       Dále sama chirurgie: anestezie, výše uvedená asepse, technická dovednost a pooperační péče. To jsou hlavní faktory, proč se riziko chirurgických zákroků ve vyspělých zemích významně snížilo. Za uvážení ale stojí, že chirurgové jsou vlastně havarijní opraváři, dostávají se k práci v situaci, kdy selhala prevence a léčba nemoci, kdy nezbývá než odstranit nefunkční nebo nemocný orgán.

       Antibiotika jsou jedny z mála kauzálních léků a bezpochyby zachránily spoustu životů. My dnes vidíme spíš jejich stinnou stránku, nadužívání, nesprávné předepisování a vedlejší účinky na imunitní systém.

       Chronické nemoci zůstávají neléčeny, „léčba“ se omezuje na potlačování příznaků, aby nemoc neobtěžovala bolestí, vyrážkou, svěděním, otoky apod. Když nás nic nebolí, tak si myslíme, že je vše v pořádku. Podívejte se do příbalového letáku jakéhokoli léku a uvidíte tam slovo „potlačuje příznaky“. Nic o léčbě příčiny nemoci.

       Proč došlo k tomuto stavu? Vysvětlení je třeba hledat v minulosti. Praxi ve všech oborech utváří systém myšlení a přesvědčení lidí, kteří obor praktikují. Tomuto systému se říká paradigma. Paradigma je model světa, pohled na svět, jak svět funguje, jaká má pravidla a zákonitosti. Je to základní chápání podstaty reality, čočka, skrz kterou hledíme na svět, filtr, který určuje, co budeme vidět. Každý obor lidské činnosti, zejména věda, má své paradigma. Je to všudypřítomné pole, které určuje, co se bude zkoumat, z jakého východiska se to bude zkoumat, jakými metodami se to bude zkoumat a také jaké výsledky budeme dostávat.

       Paradigma určuje, na jakém základu budou fungovat vlády, na jakém základu bude postaveno vzdělávání, na jakých základech je postavena celá civilizace.

       Ale paradigmata jsou živoucí fenomény, a jak se mění lidské vědomí, srdce a mysl, mění se paradigmata. Objevují se, rozvíjejí se, zrají a nakonec onemocní a podlehnou rozkladu.

       Jak to souvisí s vaším individuálním zdravím? Více než si myslíte. Způsob, jakým váš lékař přemýšlí o nemoci a zdraví, jaký je jeho světonázor, jak definuje zdraví, léčbu a uzdravení, zásadně podmiňuje to, jak s vámi bude zacházet.

       Začíná to již v okamžiku, když začnete sdělovat své potíže. Paradigma určuje, co vašeho lékaře bude vůbec zajímat, dokonce to, co bude vnímat (!), co vezme v potaz při určení diagnózy a dalšího postupu, co bude očekávat od vás i od své léčby a jaké informace, poučení a prognózu vám předá. Paradigma zastávané vaším lékařem určí i to, zdali se ze své nemoci dokážete vůbec vyléčit! Proto je to nejzásadnější, co by vás mělo na vašem lékaři zajímat.

       Bohužel většina lékařů, zejména specialistů a nemocničních lékařů, zastává staré paradigma. Jaké - to je se dozvíte dále. Byli tak vzděláni a systém, ve kterém pracují, jim obvykle neumožní dojít k novému paradigmatu. Obvykle až osobní problémy nebo nemoc blízké osoby jsou u lékařů okamžikem, kdy začnou hledat jiný přístup.

       Dalším problémem jsou peníze. Systém zdravotnictví je nastaven na míru starému paradigmatu. Rychlé, standardizované a mechanické ošetření akutních potíží nebo potlačování příznaků chronických nemocí – to je to, co si předplácíme ze zdravotního pojištění. Paradoxně jsou občané zemí, ve kterých veřejné zdravotní pojištění vůbec není nebo není tak rozsáhlé, ochotnější k hledání alternativních cest ke zdraví a to z důvodu, že za léčbu musí platit tak jako tak. Proto si vyberou tu levnější a efektivnější. U nás má mnoho lidí pocit, že když si zaplatili pojištění, proč by měli platit ještě za něco dalšího.

       Zdravotní pojištění není pojištění zdraví. Opakuji: zdravotní pojištění není pojištění zdraví. Hlavně to není skutečné pojištění. Princip pojištění je v zajištění se pro případ neočekávané katastrofické události, jejíž výskyt nemáme šanci ovlivnit. Lze se pojistit proti blesku, povodni, krádeži auta apod., ale nelze si pojistit zdraví v systému, který ho neumí zajistit a neumí donutit účastníky pojištění, aby o své zdraví pečovali.

       Zdravotní pojištění vznikalo v 19. století, kdy se věřilo, že nemoci jsou náhodné a nepředvídatelné a znamenaly ekonomickou katastrofu. V dnešní době je ale známo, že tzv. civilizační nemoci, náklady na jejichž léčbu tvoří hlavní objem vynakládaných prostředků zdravotního pojištění, jsou způsobeny přesně tím, co mají v názvu -„civilizovaným“ způsobem života. Lékaři neumí poradit takový životní styl, který by vedl ke zdraví. Většina lékařů má mizivé znalosti výživy, většina z nich necvičí, mnoho jich kouří a pije alkohol a mnoho z nich má neuspořádaný život. Jak pak mají lidem radit, jak si udržet zdraví?

       Je důležité si pamatovat, že

  • Zdravotní pojištění není pojištění zdraví a to, co je z něj placeno, neslouží k udržení nebo návratu zdraví
  • Preventivní prohlídky nejsou skutečnou prevencí, ale jen screeningem, tj. časným vyhledáváním několika vybraných nemocí
  • Lékaři obvykle nemají správný světonázor a vědomosti k tomu, aby vás dokázali udržet zdravé nebo vyléčit
  • Zdravotnická zařízení nejsou místa, kde najdete zdraví - naopak tam o něj můžete při nevědomosti nebo nepozornosti rychle přijít
  • Zdraví máte výhradně ve svých rukou. Zdraví nebo nemoc je přímým důsledkem toho, jak žijete, stravou počínaje a smyslem života konče
  • Musíte-li jít k lékaři, je třeba si být vědomi výše uvedených skutečností a svá očekávání a chování jim přizpůsobit
     

       Všichni lékaři nejsou takoví. Znám mnoho svých kolegů, kteří jsou otevření, odpovědní, zdravě pochybující a mají zájem o své pacienty. Bohužel jsem také potkala takové, kteří rutinně něco provádějí, nepřemýšlejí a pacient, který klade podivné otázky, je pro ně nepříjemný hmyz.

       Dalším paradoxem moderní medicíny je, že lékař nemusí být zdravý, aby mohl léčit. Psychiatr může brát antidepresiva, diabetolog může mít cukrovku, kardiolog může být po infarktu, ale přesto nikdo nezpochybní jejich schopnost tyto nemoci léčit. Bernard Shaw kdysi prohlásil, že lékař, který onemocní, by měl vrátit diplom. V dnešní době jde o poněkud nerealizovatelné opatření, které by vylidnilo ordinace a nemocnice a akce „Děkujeme, odcházíme“ z roku 2011 by proti tomu byla jen drobnou provozní potíží. Ve staré Číně měli systém, kdy vesnice platila lékaři slušné peníze za to, že je udržoval ve zdraví. Jakmile někdo onemocněl, přestal lékaři platit, dokud se neuzdravil. Takový systém mohl fungovat jen proto, že čínská medicína zná prevenci a dodržujete-li její pravidla, zůstanete zdraví nebo se rychle uzdravíte. My naopak platíme lékaři za to, že nás udržuje nemocné, závislé na lécích a systému zdravotnictví. Přijde vám to normální? Možná jste se nad tím nikdy nezamysleli, ale dovedeno do důsledků je to naprosto absurdní situace.

       Jsme na rozcestí. Mění se paradigma a klima společnosti, mění se pojetí osobní odpovědnosti a svobody. Jako pacienti jsme dosud zajati v systému, který svým myšlením a přístupem neodpovídá dnešní době. Musíme si své zdraví sami chránit, sami se o něj starat, odpovědně zacházet sami se sebou a odpovědně a vědomě žít svůj život. Kdo tak neučiní, kdo odevzdá svou moc nad svým zdravím do rukou lékaře, ponese nepříjemné důsledky.

       Protože ale žijeme v systému, kdy většina lékařů zastává stále staré paradigma a neumí léčit jinak, kdy s dobrými úmysly dláždí svým pacientům cestu do pekel chronické nemoci a smrti, potřebujeme vědět, jak postupovat v situaci, kdy k lékaři musíme. Proto musíme být vyzbrojeni znalostí toho, jak lékař uvažuje, jaké jsou jeho cíle (nemusí se nutně shodovat s našimi) a jaké nebezpečí nám od něj hrozí.

       Lékaři několikrát v různých zemích stávkovali tak, jak se u nás dosud neodvážili. Skutečně stávkovali a poskytovali jen nutnou první pomoc. Výsledky stávek by měly přehodnotit naše chápání užitečnosti lékařské péče. Ve všech těchto zemích v době stávky lékařů poklesla celková úmrtnost řádově o desítky procent. Jakmile se lékaři vrátili do práce, úmrtnost se vrátila na obvyklou úroveň. Ještě stále si myslíte, že jste u doktora v bezpečí?

 

Obsah seriálu       Nasledujúca časť seriálu >>>

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 30 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Jak zůstat zdravý navzdory vašemu lékaři (Meduňka 8/2012)

loan

MARK | 28.10.2017

Ponúkame súkromné, komerčné a osobné pôžičky s veľmi nízkymi ročnými úrokovými sadzbami až 2% v jednom roku až 50 rokoch splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery vo výške od 5 000 do 100 miliónov eur. Naše pôžičky sú dobre poistené pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Strácate spánok v noci, keď sa obávate, ako získať oprávneného veriteľa? Kousáš si nechty rýchlo? Namiesto toho, aby ste zasiahli, kontaktujte Mark Home Loan (úverové služby), špecialistov, ktorí pomáhajú zastaviť zlú úverovú históriu, nájsť riešenie, ktoré víťazstvo je naším poslaním. E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti po úvere:
FORMULÁR ŽIADOSTI O ÚVERY
Vaše meno a priezvisko *
Tvoj email *
Vaše telefónne číslo *
Vaša adresa *
Tvoje mesto *
Štát / provincia *
krajina *
Sex *
Dátum narodenia *
Máte účet? *
Žiadali ste predtým? *
Požadované množstvo úveru *
Dĺžka úveru *
Účel úveru *
Aplikovali ste v akejkoľvek úverovej spoločnosti pred *
Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
Pôžička E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
S pozdravom,
Pán Mark Moel.
Info.newspring.kredit@gmail.com

skvely clanok

slavka | 10.03.2013

Vynikajuci clanok, dakujem pani doktorke Elekovej, stotoznujem sa s kazdym slovom, ktore pisete. Ja si tuto paradigmu vsimam v inych smeroch, ako ekonomia, politika a vobec ....cize urcitou paradigmou trpi cely svet. Ale ako pisete, rok 2012 vnimam ako starter pre zmenu paradigma, ludia sa menia, uvedomuju si svoju vlastnu individualitu, co formuje ich nazory a neboja sa preberat zodpovednost. Je otazka casu, kedy to zasiahne vacsinu a ci to vobec zasiahne vacsinu, pretoze vzdat sa tej starej zazivanej je pre viecerych velmi tazke, vyzaduje si to velku otvorenost, presvedcenie a tiez odvahu....Zelam vsetko dobre a este rad dakujem ;-) dakujem aj panovi Fillovi za zverejnenie....

MÁ ÚCTA!

Prof. Vlad Kremsa | 17.11.2012

Vážená paní doktorko Eleková,
Po zkušenostech s tzv. západní medicínou zastávám nároz, že je lépe zemřít přirozenou smrtí, bez odborné pomoci. Snažím se žít zdravě, abych lékaře nepotřeboval.
Pokud bych potřeboval lékaře, PŮJDU K VÁM! Vy jste totiž pochopila podstatu léčení nemocí, tj. odstranění jejich PŘÍČINY!!!!
Děkuji Vám a přeji hodně zdraví a úspěchů!!!
S pozdravem,
Vlad Kremsa

lieky proti teplote

dominique | 05.11.2012

Prosim vas existuju aj lieky ktore su len proti bolesti a neucinkuju sucastne aj na znizovanie teploty? Suhlasim s nazorom ze pre uzdravenie a boj s chorobou je horucka dobra a je skoda ju potlacat. Ale co v pripade velmi bolestiveho zapalu stredneho ucha. Syn ma va kvoli imunodefiencii dost caste a komplikovane zapaly stredneho ucha. Ako eliminovat bolest bez potlacenia teploty? Bezne latky ako paracetamol a ibuprofen sice odtrania bolest ale aj teplotu :((

Tým,ktorí tvrdia,ze homeopatia funguje len na zaklade placebo efektu:

alena | 19.10.2012

Tým,ktorí tvrdia,ze homeopatia funguje len na zaklade placebo efektu:
Ako potom vysvetlíte, ze funguje u dojciat a u zvierat?
Mam tiez informaciu od lekara-homeopata,ktory dava homeopatika proti takmer vsetkym chorobam,proti ktorym sa povinne ockuje (okrem ruzienky a Hep.B) a on ma skusenosti,ze dieta,ktore dostane homeopatika proti ciernemu kaslu, vytvoria sa mu protilatky...Ja som sa dostala k homeopat.liekom pocas tehotenstiev,kedy som nic ine ani nemohla ani nechcela uzivat-isla som do toho vobec nie s "vierou", skor tak-vsak uvidime...bolelo ma hrdlo,kupila som si na to homeo a zabralo...1.-krat clovek by mohol zapochybovat,ze mozno nahoda...ale odvtedy sa to opakovalo uz xy-krat a vzdy to zabralo-aj rodine a znamym...nemusela som ist vobec k Dr. a riskovat v cakarni,ze tam skor nieco horsie "chytim"...riadim sa tymito radami - nezrazat v ziadnom pripade teplotu,davam si homeopatika,caje(bylinne proti nachladnutiu a pod.,zazvorovy...),propolky a vzdy som za 2 max.3 dni fit a nemusim brat ziadne ATB - rovnako tak moje deti (napr. 4 r.syn-este v zivote nemusel brat ATB...)- a kolko poznam mamiciek len v mojom okoli,ktore na radu pediatra davaju na striedacku kazde 4 hodiny Nurofen a Panadol Baby sirupy a cipky proti horucke a tie deti idu z jednej choroby do druhej, uz brali X-krat ATB a to niektore maju len 1,5 roka !! Maju oslabenu imunitu-maju ist k imunologovi,ale este predtym ako maju od neho vysledky tak ich pediater bez problemov zaockuje dalsou davkou hexy a prevenaru - potom sa zisti,ze dieta ma naozaj oslabenu imunitu,ale nie je to stale este dovod na kontraindikaciu dalsich ockovaní - toto su tie "zauzivane" ale hlupe a nelogicke postupy vacsiny pediatrov,ktore dalej a dalej len viac a viac destruuju IS detí a rodicia im len zial slepo doveruju :-( Chvala Bohu,ze sa najdu Páni Lekári ako je Dr.Eleková !!! Aspon dalsim otvori oci!!!
A urcite sa na homeopatikach homeopati moc nenabalia-zatial kazdy homeo-liek od homeopata,ktory ich sam pripravuje ma vysiel len na 50 centov...(tie od Boiron v lekarnach su samozrejme drahsie-to uz je take masovejsie s tym Boironom,ale aj Oscilo mi uz niekolkokrat pomohlo rovnako dalsim kamaratkam a znamym...) A su aj skusenosti-studia, ked sa napr.porovnavali deti chore tusim na osypky,ktore boli liecene alopaticky a tie ktore boli liecene homeopaticky a samozrejme to vyslo neporovnatelne lepsie v prospech homeopatickej liecby. Alopatici,ktori rutinne davali detom antipyretika mali ovela vyssiu umrtnost detí...(presne by som to musela dohladat-resp.niekto nech hodi link-nech nemusim hladat...dakujem...) Ked potom prestali davat antipyretka,umrtnost im velmi vyrazne klesla...aj Dr.Buchwald homeopatii spociatku neveril,ale az skusenosti a pozorovania ho utvrdili,ze to jednoducho funguje...takze asi kym clovek sam nasebe nevyskusa nevie- a asi viac zien ich urcite vyskusalo a vyskusa hlavne v tehotenstve,pretoze vtedy nemame moc na vyber :-) a kde naozaj ziadne vedl.ucinky na plod nehrozia-cize bud pomozu a ked nie tak aspon neuskodia-ale mne doteraz vzdy pomohli...ja mozem len odporucat vyskusat...(hoci roky predtym som dala na radu lekarnika a kupovala si aj s kolegami drahe Coldrex Hot drinky a podobne a mylne som si myslela,ze ked nemam horucky,som "zdrava" a mozem chodit do prace...pravda je taka,ze moje telo uz nebolo schopne vobec vyprodukovat horucku - max.tak 37...alebo ziadnu...a potom "mudry" MUDr. mi odmietol dat PN-ku,lebo "vsak nemate teplotu"- keby sa pozrel do karty,vedel by,ze ja som pri chorobach nikdy teplotu nemavala-asi preto,ze od detsva,akonahle nieco na nas islo dostali sme od rodicov Paralen a u Dr.znova recept na Paralen :-) takze teraz konecne po rokoch neuzivania antipyretik som stastna,ze mam opat teplotu-hoci max.38,7...ale uz aj vdaka informaciam z clankov od Dr.Elekovej sa tesim,ze moj IS zasa spravne funguje a nenecham sa uz nijakymi rod.prislusnikmi nahovorit,nech si dam Paralen ("lebo vsak hned sa bude lepsie citit-bez teploty...")

Re:Tým,ktorí tvrdia,ze homeopatia funguje len na zaklade placebo efektu:

jar | 19.10.2012

v detstve som trpela alergiami,akonahle som presla na homeo,tak mi to
zacalo ustupovat,pomohlo mi to.aj ja som toho nazoru,ze cim menej liekov v cloveku,tym lepsie.nebyvam chora,ale ked ma napr.zacne boliet hrdlo,alebo nadcha,nepouzivam nic,ziadne sirupy,kvapky atd.len teply bylinkovy caj,med...zle mi je sa pozerat na mamicky,ktore maju chore deti skoro kazde 3 mesiace a davaju im antibiotika atd..a tie deti su casto chore..ved lieky nicia aj pecen mimochodom...ak sa smiem spytat,odkial ste?suhlasim s vasimi nazormi.

Re:Re:Tým,ktorí tvrdia,ze homeopatia funguje len na zaklade placebo efektu:

alena | 20.10.2012

hmmm alergie...s tym mam svoje skusenosti...v 13.r. som cca 4-5 mesiacov po preockovani DTP-ckou dostala sennu nadchu (cize hned ako sa v ovzdusi vyskytli pele trav-hned 1.pelovu sezonu po tomto "skvelom" ockovani bol zo mna alergik....oci som mala take cervene,opuchnute,ze som myslela,ze si ich vyskrabem...bolo to fakt nieco hrozne...ked ma neskor testovali-mala som alergie na skoro vsetko,co ma testovali...o dalsich 10 rokov-vznik alerg.astmy-mam podozrenie,ze prvym priznakom astmy predchadzalo opätovne preockovanie proti tetanu. V detskej karte mam napr.tiez 2 dni po DTP-cke ekzem...Myslim,ze keby sa viacej alergikov vedelo dostat k svojim zdravotnym zaznamom,tiez by si vsimli tieto zaujimave "nahody" - ktore neviem preco pediatri nevidia a vidiet nechcu...(cest tym par vynimkam...) pre mna to ale znamena,ze sa uz nikdy nemienim dat preockovat,pretoze nemienim riskovat znovuobjavenie ekzemu,sennej nadchy ani astmy....Osobne si myslim,ze tieto prehnane imunitne reakcie IS su dosledkom vysokych davok hlinika v tychto vakcinach...Po liecbe injekciami proti alergii-som tiez na 2.den v noci nevedela dychat-astmaticky zachvat...hadajte co je v tych injekciach (Pollinex)? hlinik...takze tí,co su takto lieceni riskuju,,ze sa im po par rokoch tejto "liecby" tiez objavi alerg.astma...fasa...alebo ta studia s vakcinami proti chripke u deti s astmou - samozrejme sa detom astma ZHORSILA! ...takze ked si to sama pre seba zhrniem - Prve, druhe alebo trebars az tretie preockovanie so zlozkou proti tetanu a ciernemu kaslu s vysokou davkou hlinika vyvola u niekt.jedincov ekzem, dalsie preockovanie vznik sennej nadchy, dalsie - vznik alerg.astmy, dalsie - zhorsenie astmy...a dalsie sa moze skoncit napr. aj fatalne - anafylakt.sokom - takze takto "zdrava" po ockovani uz nechcem byt-ja ani moje deti...konecne som po 2 rokoch prirodnej liecby alergie v sezone konecne bez tazkosti a teraz sa mam nechat nahovorit lekarom na dalsie preockovanie??? Ze uz je vraj cas na dalsie...dakujem- neprosim.... :-)
(odp.na Vasu ot.-som z okolia BA)

krásný článek

Lucie | 18.10.2012

Článek je úžasný, celý jsem ho jen hltala, jako všechny podobné věci, jeho obsah a to, co sděluje mi příjde jasné a nezvratitelně pravdivé, jen nechápu, jak někteří lidé mohou tolik uváznout ve starém paradigmatu a stále nechápat pravdu. O homeopatii musím ještě toho dost nastudovat. Také bych to potřebovala v záležitosti očkování. Mám malé dítě a nadruhou stranu se musím přiznat že jsem neměla odvahu neočkovat. Toto je myslím těžké téma. Případně bych poprosila a stručné vysvětlení hlavních negativ očkování. Děkuji moc.

Re:krásný článek

Ing. Marián Fillo | 20.10.2012

Tu je článok Dr. Elekovej o očkovaní:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovani-poruchy-vyvoje-a-imunity-u-deti-1-cast/

Homeopatickou lecbu ve Svycarsku hradi pojistovna

Denisa | 18.10.2012

Asi vsichni budou souhlasit s tim, ze Svycarsku je zdravotnictvi o kus dal nez u nas, prisli na to, ze homeopatie funguje, clovek si muze vybrat, jestli pujde k beznemu lekari, nebo k homeopatovi, oboji hradi pojistovna!

Pani doktorce moc dekuji za jeji odvahu rikat lidem pravdu i kdyz je to velmi tezke, jak jiste uz sama poznala...

https://www.osud.cz/svycarska-vlada-homeopatie-skvele-funguje

Nemocní začínáme být, až po návštěvě doktora!

Honza | 18.10.2012

Člověk je výborný polotovar a kapitál a je třeba toho vzužít. Přesto zůstává stálou pravdou, že lékař léčí a příroda uzdravuje. Dá se tedy říct, že všechno plní své povinnosti, tak jak má a tedy vše je OK.

Velké DÍKY všem lékařům!!!!!!!

Marie | 17.10.2012

Velké DÍKY všem lékařům, kteří své pacienty opravdu léčí a ne udržuji nemocné. V poslední době se mi zdá, že se spousta věcí odhaluje, že ještě budeme koukat :-) jen aby nám pak z toho některým nehráblo až se dozvíme pravdu. Díky lékařům, co se nebojí říkat pravdu!!!! Marie

Vitamin D

Zojita | 17.10.2012

Ja bych se chtela zeptat pani doktorky jestli delam dobre :
Hned prvni navsteva u pediatra pri novorozencovi - predpisani vitaminu D v podobe Vigantolu , nedavam vubec, zacala jsem pit rybi tuk - lahev Epavit. mala je kojena plne, delam dobre dostane se to k ni pres mleko ?
Dekuji

Re:Vitamin D

MUDr.Ludmila Eleková | 18.10.2012

Obávám se, že spoléhat na to, že vaše tělo něco pustí do mléka, není jisté. Obvykle i dospělí mají D vitamínu málo.
Vigantol sice není ideální lék, jsou v něm pomocné látky, ale dítě dostane jednu kapku.
Když tak kupte rybí tuk a dávejte přímo dítěti. Epavit jsou mastné kyseliny, ne vitamín D.

Re:Re:Vitamin D

Zojita | 18.10.2012

Dekuji mockrat, jenom je mi lito ze jsem tekuty rybi tuk na internetu nenasla...kdyz jsem se ptala v lekarne na rybi tuk jestli maji tak mi dali tohle...ted nevim proc :(((

Re:Re:Re:Vitamin D

Zojita | 18.10.2012

Proc mi dali ten Epavit jsem normalne nastvana.

Homeopatia je podvod

Neockujuci rodic | 17.10.2012

Pri vsetkej ucte k pani MUDr. Elekovej, treba pripomenut, ze je "homeopatka". Teda propagatorka "homeopatie". A toto veru nema s vedou pranic spolocne. Vid napr. tento pekny text: https://www.dtp.sk/zrno/Find/find_clanok.php?menu=5&menu_rocnik=2008&menu_cislo=16&nazov=tema&from=zoznam&hladaj=%80
No je sloboda, tak nech si kto chce kupuje cistu vodu s vierou, ze ho uzdravi. To je v poriadku. No nech sa z toho nerobi veda!

Stranka slobodavockovani.sk je strankou, na ktorej sa daju najst skutocne odborne texty a odkazy na VEDECKE clanky. Je skoda, ze sa tu pletie aj paveda typu "homeopatia". Aby sa to nakoniec nezvrtlo na "cakry", liecbu kamenmi" a "astrologiu".

Re:Homeopatia je podvod

MUDr.Ludmila Eleková | 17.10.2012

Při vší úctě k vám, nevyjadřujte se k věcem, o kterých houby víte. Copak jste si vy osobně přečetl o homeopatii, že víte, že je podvod? Mnoho klasiků homeopatie se stalo homeopaty poté, co ji začali studovat, aby ji vyvrátili. Používám ji, protože funguje tam, kde dává konvenční medicína ruce pryč.
Homeopatie rozkvetla v 19.století právě pro své úspěchy při léčbě infekcí, v Indii je běžně používána i při léčbě vážných nemocí a snahy o její diskreditaci začaly v době komplotu Americké lékařské společnosti (AMA) s výrobci léčiv. Oni moc dobře věděli, že na ně vědecky nemají, tak sáhli k trikům. Ta historie je dobře zdokumentovaná, pro toho, kdo se zajímá.
Já homeopatii používám, protože funguje. Ne že by mě nezajímalo jak, ale to není moje práce. Měl byste vědět, že absence důkazu není důkazem jeho neexistence. A vy víte přesně, jak funguje vše, co používáte?
Když vám tak záleží na vědecky dokázaných metodách léčby, víte, že jen cca 15% současné lékařské praxe je založeno na důkazech? Mnoho užívaných léků nemá vyšší účinek než placebo /např. antidepresiva), ale nikomu nevadí je používat. Až do cca 60let doktoři neměli ani tušení, jak jejich léky fungují a co vůbec dělají, ale s klidem je předepisovali. To vám přijde vědecké? termín evidence based medicine, tj. medicína založená na důkazech je starý jen asi 20let. Na čempak byla založená medicína předtím?
běžte do historie, co bylo lege artis před 100, 200 lety.
V době, kdy začínala homeopatie a používala vědecké metody, např. zkoušela účinky léků, všechny symptomy a indikace vyplynuly z pozorování a praxe, tehdejší alopaté pouštěli žilou a přikládali pijavice a blábolili cosi o vypuštění otrávených tělesných šťáv.
Ani jeden z léků, který se tehdy používal v alopatii, se dnes nepoužívá a doktoři se pošklebují svým omezeným předchůdcům, jak byli hloupí. Žádná metoda medicíny nevydržela 200 let. Homeoaptie ano, a stále se rozvíjejí základy, všechny popsané léky mají stále stejné indikace a účinek.
A vysvětlete mi prosím pomocí placebo efektu účinek na kojence, zvířata a rostliny? A skutečnost, že když budete po sobě dělat zkoušku různých léků, budete mít různé symptomy, které se budou shodovat se symptomy ostatních účastníků provingu. A když vezmete jinou skupinu lidí a uděláte opakovaný proving, budou mít stejné příznaky, jako lidé, kteří dělali zkoušku v jiné době na jiném místě? To je placebo?
Pochybujete-li o účinnosti homeopatie, kupte si tubu léku např. Sulfur 30C a užívejte ho nejméně týden 3x denně. Uvidíme.


Re:Re:Homeopatia je podvod

Eva Juhárová | 17.10.2012

Pridávam jedno svedectvo o používaní homeopatie štúrovcom, evanjelickým kňazom Hurbanom - z knihy "Jozef Miloslav Hurban", s podtitulom "a jeho zápas o pravé hodnoty cirkvi a národa". Autor knihy: Miroslav Hvožďara, vyšla vo vydavateľstve Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2008.

Na str. 133 v kapitole "Otec" sa píše:
Popri chudobe bola Hurbanova rodina často navštevovaná i nemocami. Samotného Hurbana posledných 15 rokov života trápili priedušky, zimnice a záduch, hlavne v zimných mesiacoch. S obľubou používal homeopatickú liečbu. Dňa 30. marca 1875 napísal o tom do Trenčianskych Stankoviec známemu ľudovému liečiteľovi, farárovi Štefanovi Križanovi:
"Homeopatia je hodná, aby ju každý kňaz kultivoval. Ja som už nejednomu pomohol a dom môj je celý len mnou liečený a to najzdarnejším prospechom. Od mendíka počnúc až po kravu a psa."Re:Re:Homeopatia je podvod

Neockujuci rodic | 18.10.2012

Vazena pani MUDr., dakujem Vam za Vasu obsiahlu odpoved. No bohuzial musim skonstatovat, ze ste ma absolutne nepresvedcili. Teda presvedcili, aby som sa nadalej na homeopatiu dival cez prsty ako na pavedu. Vasa odpoved mi velmi pripomina odpovede doktorov "vy houby viete" napr. pri otazkach ockovania. No staci si vyhladat Vami propagovany Sulfur 30C za 17 dolarov. Mal by podla nazvu asi obsahovat (nekonecne zriedenu) siru, no co vlastne tableta skutocne obsahuje, sa nedozvieme. S vysokou pravdepodobnostou to iste, co bezne tablety. Teda stabilizatory, Ecka a cukor. Akurat ze vylieci od akne cez hemeroidy, kasel az po dnu pomaly vsetky choroby. Zazrak! A to je ten homeo podvod. Navraviet naivnym ludom, ze ide o zazrak a vytiahnut z nich prachy. Nech sa paci, ja to nikomu neberiem a Vam prajem, nech Vam tieto obchody dobre idu. Ale v zasade ide o presne to iste, ako pri ockovani: je to nabozenstvo. Tak, ako ockovanie je v ociach doktorov neotrasitelna viera, tak to iste homeopatia v ociach ludi, ktori s radostou uveria hocicomu. Prajem Vam pekny den! (Ja ho pekny mam uz teraz, lebo som akurat usetril 17 dolarov, kedze si nekupim Vas "liek", takze mi ostane vecer na pivo :-)

Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

Eva Juhárová | 18.10.2012

https://www.docsimon.cz/zbozi/sulfur-30ch-gra-4g
tu je popis lieku Sulfur 30ch tak, ako ho môžete bežne dostať v lekárni v ČR a SR, cena cca rovnaká

https://www.finance.cz/makrodata-eu/kalkulacky-aplikace/prevodnik-men/index.phtml#prevodcnb

a tu si vypočítajte, za koľko dolárov to máte

Obsahuje laktózu a sacharózu, takže cukor obsahuje, to je pravda, ale žiadne éčka. Prosím, nedomnievajte sa, ale presvedčte sa . Aj o očkovaní, aj o homeopatii. Prosím o rešpektovanie faktov.

Ja osobne používam homeopatické lieky aj tak, že si 1 guličku rozrobím do pohára vody a tento roztok mi vydrží na celodenné dávkovanie. Je to mimoriadne lacný liek. V jednej tubičke je cca 80 ks guličiek.
No a nie som človekom, ktorý s radosťou uverí hocičomu, toto si vyprosím. Ak hovoríte s dešpektom o homeopatii, tak si uvedomte, že takmer naisto narazíte na ľudí, ktorí pomocou homeopatie liečia, liečia seba a poznajú ľudí pomocou homeopatie liečených a aj vyliečených. To ich chcete všetkých označiť za bláznov a homeopatov za šarlatánov len preto, že homeopatia nepasuje do Vašej predstavy o svete?

Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

slavka | 10.03.2013

pan rodic, ktory neockuje....udivuje ma, ze clovek, ktory je otvoreny informaciam o ockovani, nie je vobec otvoreny niecomu ako homeopatia. Asi bude strata casu vam tu davat priklad, zda sa, ze vas argumenty a priklady vobec nezaujimaju, vy uz svoju pravdu a presvedcenie mate...typicke pre niekoho, kto ma jasny dovod, preco tak kona....ale predsa, okrem toho, ze som dve tehotenstva presla len na homeo, taktiez moje deti nepoznaju ATB a skoro vsetky choroby sme riesili homeopatikami. Vsetky choroby sme presli v pohode, vylliecili sa, ale co ma najviac presvedcilo bolo, ked moja 7 mesacna dcera chytila plavecke ucho, silny zapal, neustale jej tieklo z usi a cuduj sa svetu...kombnacia piatich homeopatik po jednej gulicke zabralo po druhej davke. mozte si tu pisat kolko chcete, ale mna uz nepresvedcite, ja na rozdiel od vas mam vlastnu skusenost. Skuste aj vy, nechajte si poradit, co a ako brat...inac su to len prazdne reci neveriaceho Tomasa....:-)

Re:Homeopatia je podvod

Eva Hanzlíková | 17.10.2012

Drahý neockujucí rodic,dobře Vás paní doktorka Eleková usadila,mě nezbývá,než podepsat každé její slovo! A to jste si ještě nevšiml,že dnešní věda má zase pramálo společné se skutečným zdravím?!! MUDr.Eva Hanzlíková.

Re:Homeopatia je podvod

ela | 17.10.2012

pre mna, ako pre veriaceho cloveka je taktiez homeopatia nepripustna
https://sekty.sk/sk/articles/show/248

Re:Re:Homeopatia je podvod

Zojita | 17.10.2012

Tak z vas se musim smat..ako pre veriaceho cloveka? Takze homeopatia nie a normalna medicina ano?

Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

ela | 18.10.2012

spravne. homeopatia nie, kedze jej duchovny povod nie je ok. no a normalna medicina do urcitej miery ano. a myslim, ze u vas takisto. predpokladam, ze neodmietate vsetku medicinu - napr. k zubarovi asi chodite...

Re:Re:Homeopatia je podvod

zuzu | 17.10.2012

Ale Rímsko katolícka cirkev už homeopatiu uznala - respektíve ju nepovažuje za duchovne problematickú. Zistite si to, viem, že k tomu bolo nejaké vyhlásenie...

Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

ela | 18.10.2012

nie som clenom kat. cirkvi. tato cirkev uz narobila tolko kompromisov s hriechom, ze homeopatia je len ceresnou na torte.

Re:Re:Homeopatia je podvod

Neockujuci rodic | 18.10.2012

Velmi dobry rozhovor, vdaka za link. Homeopatia nema mat miesto nielen u veriacich ludi, ale u nikoho, kto ma aspon trochu zdraveho rozumu. Odporucam si pozriet napr. skvelu stranku CZ skeptikov (napr. J. Grygar...) www.sysifos.cz a vyhladat v spleti tych najneuveritelnejsich nezmyslov, ktorym ludia veria, homeopatiu. No obavam sa, ze to uz tym, ktori maju zaslepeny zrak (a uz na homeolieky vyhodili peniaze) oci neotvori.

Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

Zojita | 18.10.2012

Je az smutne ze sa niekto riadi v zivote podla nejakej cirkvi...Ved jasne ona to vie najlepsie..

Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

Ing. Marián FILLO | 18.10.2012

Kedysi do Sysifa patril aj MUDr. Jan Hnízdil. Prednášal o tom, akým je homeopatia šarlatánstvom. Zaujímavé na tom celom je, že medzitým radikálne zmenil názor a teraz tvrdí, že homeopatický prístup funguje. Síce to vysvetľuje inak než samotní homeopati, ale predsa to uznáva.

Podotýkam, že napriek veľkým rečiam ste tu neuviedol a nezdôvodnil jeden jediný "homeopatický nezmysel", a taktiež nie ste ochotný podstúpiť navrhovaný pokus so Sulphur 30CH, čo je de facto pokrytectvo, pretože sám neveríte tomu, čo hlásate.

Re:Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

Neockujuci rodic | 18.10.2012

Vazeny pan Fillo, chcem Vam vyjadrit obdiv a vdaku za to, co robite ohladom ockovania. Super!

Ak sa Vam zdal moj prispevok "velkymi recami", ospravedlnujem sa, mal to byt len bezny slobodny diskusny prispevok citatela k veci na ktoru mam vlastny nazor. Iny, ako pani MUDr. Elekova. Ale to sa snad smie, polemizovat aj s doktormi, navyse ked o veci co to viem, cize to "houby viete" od pani MUDr. Elekovej je iba jej predsudok, nie prilis taktny. Aj ked je taky typicky MUDr-covsky.

No prepacte mi uprimnost, ale uverejnovanie textov homeopatov, ktori veria napr. tomu, ze jedna molekula "matecnej tinktury" rozpustena v objeme vody vacsom ako je velkost vesmiru niekoho uzdravi, doveryhodnosti Vasej strane neprida, naopak. Alebo takej veci, ako je "pamat vody". Mozno sa Vam a pani MUDr. Elekovej to ako nezmysel nezda, no ako fyzikalny chemik Vam musim povedat, ze je. Myslim to v dobrom. Navyse si myslim, ze Vy osobne, na rozdiel od MUDr. Elekovej, z homeopatie nemate financny profit, cize pre napracu pre homeopatiu ani nemate dovod (na stranke je bohuzial viacero "prohomeo" textov).

Nepoviem, keby to bolo na stranke nejakych astrologov a vestic. No my preto citame tuto stranku, ze je bohata na skutocne a overitelne vedecke studie.

Nemam ziaden moralny problem "slehnut" si ten "zazracny" Sulphur. Ale naco? Za prve som zdravy a za druhe naozaj NEVERIM, ze pri chorobach, na ktore by mal "liecit", bude mat vyssiu ucinnost ako placebo. Pokrytecke?

Vazeny pan Fillo,
prajem Vam vela zdravia, aby ste nemuseli uzivat ziadne lieky, nielen homeo.
A tiez vela sil v boji s vakcinacistami.

PS. Toto je moj posledny prispevok k tejto teme. Naozaj nechcem ludom brat ich iluzie o homeopatii, vsak nech si kazdy veri comu chce, hoci aj podvodu. Pokial ma nenutia to POVINNE brat tiez, ako v pripade povinneho ockovania.

Kedze je to Vasa stranka, kludne prispevok mozete vymazat, neurazim sa.

Re:Re:Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

Ing. Marián FILLO | 18.10.2012

Vážený Neočkujúci rodič,

povedať "houby viete" síce nebolo od Dr. Elekovej veľmi slušné a možno to vyznelo povýšenecky, ale faktom je, že o homeopatii toho zrejme naozaj veľa neviete.

A trochu ma udivuje, že ako fyzikálny chemik neviete o schopnosti vody zachovať si určité vlastnosti roztoku aj po tak veľkom riedení, že už to je len čistá voda. Každopádne na poli fyziky a chémie ešte nebolo zďaleka všetko objavené a vysvetlené, takže byť Vami by som si naozaj nebol istý tým, že voda, v ktorej bola nejaká molekula a už nie je, nemôže niesť nejaký "odraz" vlastností tejto molekuly.

Inak lieky neužívam, ani alopatické ani homeopatické. Vďaka Bohu, nie som na to odkázaný. Snažím sa len zdravo stravovať + pár vitamínov k tomu.

Diskusia je v poriadku, ale len ak je k veci. Článok nebol o homeopatii, ale o skapínajúcej alopatickej paradigme. Rovnako dobre sa nad ním mohli vytešovať nielen homeopati, ale aj osteopati, chiropraktici, naturopati, liečitelia tradičnej čínskej medicíny, bylinkári, etikoterapeuti atď. atď. Prakticky všetky smery, zastávajúce celostný (holistický) prístup k liečbe.

Vaše rýpanie do homeopatie (okrem toho, že preukázalo Vašu neznalosť homeopatie) bolo teda úplne od veci. Keď neviete spochybniť nič zo samotného článku, tak napadnete jeho autora kvôli úplne inej veci? A prečo vlastne? Čo Vám na Dr. Elekovej vadí, že sa do nej navážate?

Nikto Vás nenúti povinne brať nijaké homeopatiká, ale keď ste tak skalopevne presvedčený, že homeopatia je neškodné placebo, tak by ste predsa nemal mať problém povedzme mesiac si dať každý deň po jednom neškodnom "cukríčku", čím by ste si na vlastnej koži mohol overiť (ne)účinnosť homeopatie. Idete do toho, či nie? Verím tomu, že nejaký sponzor na 1 balenie Sulphur 30CH by sa našiel, ak je Vám ľúto tých 3-4 €, čo by to tu u nás stálo.

Podotýkam, že vedecký prístup nie je "Písali to v BMJ a preto je to pravda" - to je práveže náboženstvo. Vedecký prístup nemusí nutne zahŕňať publikácie v istých lekárskych časopisoch (masívne sponzorovaných alopatickými farmaceutickými firmami, ktoré do nich nepustia lacnejšiu a účinnejšiu konkurenciu). Vedecké je napr. to, že keď niečo v praxi vyskúšam a ono to funguje, tak to považujem za funkčné - aj keby som nerozumel mechanizmu, akým to funguje. Ale to akosi nie ste ochotný urobiť, hmmm...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

MUDr.Eva Hanzlíková | 19.10.2012

Nedá mi to,musím:Za prvé,to že něco nejde změřit a dokázat vědeckými metodami dnes,neznamená,že to nepůjde zítra. Spíše je třeba si uvědomovat,že to prostě ještě NEUMÍME měřit,než že to NEEXISTUJE,protože to neumíme měřit zrovna teď! Takového už bylo,Země byla taky placatá,že?Za druhé,pan neockujuci rodic prokázal evidentní nepochopení,o co by v pokusu se Sulphur 30 CH šlo.On nadhodil,co že by to bral,cítí se teď dobře,nepotřebuje léky.Vůbec mu asi nedošlo,že by to v rámci pokusu nebral k vylepšení svého zdraví,ale aby vytvořil OBRAZ léku s následnými pěkně nepříjemnými psychickými a fyzickými důsledky! A to by byl ten důkaz,že tento lék není žádný prostý "cukříček". No,ale co! Já,která principům homeopatie věřím,bych se také určitě raději vyhnula užívání jakékoli mě individuálně neurčené "třicítky"!

Re:Re:Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

ela | 18.10.2012

co sa tyka SUlfuru, uzila som to tiez - v lekarni mi to predali a netusila som, ze je to homeopatikum. po uziti dvoch davok som zacala byt nepochopitelne nervozna, netusila som z coho. az neskor, ked som si sadla ku letaku, ze idem si precitat o com je liek co beriem, mi svitlo... Ked ma clovek zivy vztah s Bohom, nepotrebuje cirkev, aby ho viedla ku pravde... On sam upozorni, ze nieco zle robime - hoci aj nevedome.
A ze dakomu homeo funguje? Isto, funguje aj akupresura, akupunktura, ale vyhnem sa tomu, kedze to pochadza z vychodnych nabozenstiev, ci filozofii...
Nech si kazdy zvazi sam, co chce pouzivat a nech neodsudzuje inych, ze to, ze nechcu robit to co oni.
Obivujem Mudr. Elekovu, aj Ing. Filla za to, co robia, ale je zbytocne utocit na seba navzajom kvoli homeo. Nech kazdeho vedie Boh, aby videl pravdu, uz ci sa mylia zastanci, alebo odporci homeo...
Vela zdaru vsetkym...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

J.N. | 23.10.2012

toto je pre: ela.
Vážená pani, skúste si ešte raz prečítať čo ste tu napísali, je to až detinsky smiešne ako lipnete na dogmách, ktoré mimochodom, sú aj pre dnešnú Cirkev už nie smerodatné, ale ponecháva ich na slobode veriacich. Cirkev v dnešnej dobe je úplne iná než pred 500 rokmi, ba čo, snáď i pred 50 rokmi bola oproti dnešku inde, a je to tak dobre, uvedomte si, že ste osoba, ktorej dal Boh slobodnú vôľu a nie ste naťahovací panák na kľúčik. Je ešte mnoho vecí, ktoré Cirkev nedokázala spracovať, ale mám svoj názor, a trpezlivo čakám, že predsa na vedúcich postoch sú všade starčekovia či vekom, či duchom a raz ich vymení nová generácia pokrokovejších. Veď kedysi bolo hriechom si myslieť že je Zem guľatá...prosím vás zobuďte sa, nejde teraz o to, či homeopatii budete veríť alebo nie, ale o to, že by Vašej osobnosti určite prospelo dopracovať sa k tomu vlastným uvažovaním a štúdiom než iba okopírovaním si názoru-hlásania Vami uznávanej autority.

Re:Re:Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

MUDr.Ludmila Eleková | 19.10.2012

Sulfur jsem vám nedoporučovala jako lék, ale abyste udělal proving! Sulfur má velmi interesantní symptomy, určitě uvěříte, že jste si je nevymyslel.
Vaše reakce potvrzuje, že nevíte, o čem píšete.
Fyzikální chemik, možná byste se měl dovzdělat ve vašem oboru. Protože různé technické univerzity, např. MIT zkoumaly vlivy velmi ředěných roztoků a měli výsledky! měřitelné.
Ohánět se spolkem Sisyfos, jako by to byli nějací neomylní proroci, je trapné. U nás jsou spoustě lidí spíš pro smích.

Re:Re:Re:Homeopatia je podvod

Eva Juhárová | 18.10.2012

jééj, že som si nepozrela tento Váš odkaz skôr, bola by som si aspoň načistom....s kým mám tú česť.

Už mi len pohľadajte, kde páni od Sysifa, páni skeptici, dali vyjadrenie, že aké je správne rozhodnutie neočkovať. Keď je to pre Vás taká záväzná autorita.

Inak, s týmito pánmi má čo do činenie aj prof. Strunecká, autorka kníh Doba jedová , Doba jedová 2 , Varovné signály očkování. V roku 1998 jej udelili Strieborný bludný balvan.


Re:Homeopatia je podvod

Ing. Marián FILLO | 18.10.2012

Pri všetkej úcte k neočkujúcim rodičom naozaj NETREBA pripomínať, že pani Dr. Eleková je homeopatka, pretože sa tým nijak netají a je to o nej všeobecne známe.

Tento Váš príspevok je totálne od veci a nebyť toho, že naň už Dr. Eleková odpovedala, bez milosti by som ho zmazal.

Okrem toho, aj na homeopatiu sú štúdie, keď o to ide. Ale kto nechce vidieť, ten nevidí.

To, že ste ušetril 17 $, je naozaj smiešne, lebo ste zároveň s tým odmietol podstúpiť navrhovaný vedecký pokus. Keby Vám niekto ten Sulphur 30CH zasponzoroval, šiel by ste do toho? Ak nie, tak by som sa (byť Vami) zdržal rečí o vede, pretože to Vaše odmietnutie by znamenalo, že Vám o vedu vôbec nejde a vlastne ani sám neveríte tomu, čo hovoríte.

Ď-A-K-U-J-E-M-E !!!

alena | 16.10.2012

Pani doktorka, hlboko si Vás vážim a plne súhlasím s Vašimi názormi a dúfam, že takých LEKÁROV ako ste Vy bude čoraz viac-tí všetci majú moju úctu a sú to pre mňa takí "Dr. Semmelweis"-ovia dnešnej doby - tiež zrejme až niektorá z ďalších generácií uzná, že ste mali pravdu a že dnešná konvenčná medicína išla zlým smerom...Vďaka všetkým Lekárom a Vedcom,ktorí sa v dnešnej dobe neboja prezentovať svoje názory verejne a napriek tomu, že plávajú proti prúdu...

paradigma

elahop | 16.10.2012

má súvislosť výška horúčky pri chorobe s pôvodcom choroby? Pýtam sa preto, lebo nechápem, prečo sa ma pediatrička pri návšteve ambulancie s chorým dieťaťom pýtala na výšku teploty. (píšem v minulom čase, lebo teraz uz bežné detské choroby neriešim s pediatričkou, ale pomáham dieťatku uzdraviť sa doma.) Mám dieťaťu teplotu merať alebo nie? Dr. Mendelsohn hovorí "nemerať". Ja teplotu nemeriam, pretože je to pre dieťa v chorobe obťažujúce a antipyretiká nepodávam. ALe teda pýtam sa - je dôvod merať telesnú teplotu? Keď trebárs aj budem každú hodinu merať a pediatrovi potom ukážem zaznamenané údaje, graf, určí z toho niečo? Má to nejakú výpovednú hodnotu? Bude vedieť, či ide o bakteriálnu nákazu, virózu alebo niečo iné? (Dr. Mendelsohn uvádza, že výnimkou je otrava, to beriem vždy do úvahy.)

Re:paradigma

Kubko | 17.10.2012

Z toho čo si napísal je jasné že nemáš šajnu o tom ako liečiť choroby ani čo to choroby vôbec sú. Nemá zmysel hľadať súvislosti medzi neexistujúcimi vecami. Polož si otázku čo je zdrojom tepla v živých sústavách a prečo je zvýšená teplota.

Re:Re:paradigma - asi ste nepochopil, co som napisala

elahop | 17.10.2012

Ale ja viem, preco sa zvysuje telesna teplota pri infekcii, preco nase telo produkuje horucku. Preto som pisala, ze antipyretika nepodavam. Zaujimalo ma predsa, preco sa ma vlastne lekarka pyta, ked poviem, ze dieta ma zvysenu teplotu, "kolko?" a este to aj zapisuje do karty. Aky je to pre nu udaj? Co jej naznaci, ked poviem, ze dieta malo 37,5 alebo 39,5? Presne to som si myslela, co aj vysvetlila Dr. Elekova. Je to len dalsi dokaz o (ne)chcenom vyvolavani strachu u rodicov z horucky a dovodov na predpisovanie liekov.
A dakujem MUDr. Elekovej za pekne vysvetlenie. :-)

Re:paradigma

Ing. Marián FILLO | 17.10.2012

Okrem tej otravy, prípadne prehriatia (úpal a pod.) organizmu, nemá veľký zmysel merať teplotu. Ani my ju normálne nemeriame, a keďže deti nedávame očkovať, tak riziko, že by boli niečím otrávené, je extrémne nízke.

Re:Re:paradigma

elahop | 17.10.2012

ano - pisala som v rychlosti a upal som neuviedla. Cize otrava a upal su podla Dr. Mendelsohna mozne vyvolat aj teplotu vyssiu ako 41 st. C, pri podozreni na otravu a upal je nutne ist k lekarovi.

Re:paradigma

MUDr.Ludmila Eleková | 17.10.2012

O horečce mám na těchto stránkách článek Důležitost horečky při infekcích, nebo tak nějak se jmenuje. Měřit teplotu při infekci má jediný smysl - zjistíte, jak silný imunitní systém pacient má. Když vyrobí 40C, můžete si být jistá, že bojuje na plné pecky a má vysokou šanci hraničící s jistotou, že se z nemoci rychle a efektivně dostane. Bude-li mít pacient s nemocí typu angína, bronchitis, zánět ucha, zánět plic, průjem apod., jen nízkou teplotu, dělala bych si starosti o jeho imunitu. tyto nemoci zejména u dětí vedou obvykle k výraznému zvýšení teploty. Zvýšení teploty je reakcí mozku na přítomnost zánětlivých molekul v krvi, mozek se dozví o infekci a cíleně zvedá teplotu, aby infekci rychleji zvládl. Když si vezmete antipyretikum, zablokujete imunitní reakce v těle, tyto látky přestanou do mozku téct a mozek je mylně informován o tom, že je po infekci a teplotu sníží. Jenže tyto léky nemají žádný vliv na bakterie/viry, vy si jen snížíte obranyschopnost, virů je ve vás stejně jako před polknutím prášku -jen se nebráníte. Bylo by dobré se ptát lékařů, proč rutinně doporučují léky, které snižují obranyschopnst, jestli by vám neměli raději poradit nebo předepsat naopak něco, co ji posílí.
Z výšky teploty nelze vůbec odvodit příčinu nemoci. 40C můžete mít klidně při chřipce nebo spalničkách (virus) i při angíně nebo pneumonii (bakterie). Ale při všech těchto uvedených nemocech můžete mít jen 37,1C a v tom případě bych se o vás hodně bála. Když přijdete s 40C, jsem klidná.
Jak jsem uvedla, výše teploty odráží intenzitu imunitní reakce, nic víc. A srážení zvyšuje riziko úmrtí, komplikací a prodlužuje trvání nemoci.

Re:Re:paradigma

martina | 17.10.2012

velmi ma tesi pani doktorka, ze otvorene hovorite o tomto probleme, myslim ze je cim dalej viac ludi, ktori nielen zmyslaju podobne, ale chcu aj nieco podniknut pre zmenu...

Re:Re:paradigma

zuzu | 17.10.2012

Čo robiť v prípadoch, ak teplota ide ešte vyššie? môjmu synovi teplota stúpa dosť nad štyridsať stupňov, mal aj 41...

Re:Re:Re:paradigma

MUDr.Ludmila Eleková | 18.10.2012

Dr.Mendelsohn ve své knize Jak pečovat o zdraví dítěte navzdory vašemu lékaři píše, že do 41C je to ok a tam se to zastaví.
Můj syn měl jednou 40,5C. Druhý den byl bez teploty a zdráv.
Prostě při infekci si to organismus reguluje sám. Můžete dát dítěti zábal, obklad na hlavu, ulevit mu.
Vysoká teplota= rychlé uzdravení.
Co se délky trvání týče, obvykle to je cca 3 dny, ale viděla jsem i chřipky, kde byly horečky 5 dní. Prostě dokud to tělo nezvládne, do té doby bude produkovat horekču.

Re:paradigma

Blanci | 17.10.2012

Já dětem teplotu měřila jako o život, neb to lékaři striktně vyžadovali, ale žádný kloudný závěr o průběhu onemocnění či prognóze uzdravení jsem u svých třech malých dětí nikdy nedostala. Nikdy nedošlo k vyléčení, vždy se po krátké přestávce putovalo ke stejné nemoci jako na kolotoči. Až Dr. Eleková nařídila mému na smrt nemocnému synovi (třetí dítě v pořadí, cca 1 rok)) detox očkování, já se jednoho dne odhodlala, zhluboka nadechla, zavřela oči a vyhodila jsem krom teploměru i veškeré drahé přípravky na snižování teploty, všechna dýchátka, kompresorový inhalátor, steroidní léky a další nepotřebnosti v hodnotě cca 2-3000,- Kč. Od té doby uplynuly skoro dva roky a všechny děti jsou zcela zdravé!!!!

paradigma

Ing. Marián Fillo | 16.10.2012

Myslím, že nielen v medicíne, ale aj v školstve a ekonómii by sme potrebovali zmenu paradigmy. Niekde ale treba začať a som rád, že aj z radov aktívnych lekárov sa nájdu takí, čo sú si toho vedomí.

Re:paradigma

Kubko | 16.10.2012

Platí to aj pre ozbrojené zložky, úrady, právo a všetko na čo si spomeniete. Ako chcete začať?

Myslím že žiadna doktorka nevie liečiť, aj kedby sa v nej pohlo svedomie. Má iba hmlisté predstavy o svojom odbore. Skutočne liečiť vie iba chemik.

Re:Re:paradigma

elahop | 17.10.2012

A toto som zas nepochopila ja. Mozte mi, prosim, vysvetlit, ako je to s tym chemikom? Ako lieci chemik?

Re:Re:Re:paradigma

Zojita | 17.10.2012

No ved prostrednictvom vakcin :))))

Re:Re:Re:Re:paradigma

ferko | 17.10.2012

možno myslel aj chemika-onkologa :))

Poklona

Eva Hanzlíková | 16.10.2012

Paní kolegyně,vysekávám Vám hlubokou poklonu a jsem Vám velmi vděčná za to,jakým způsobem vedete pacienty tou hustou,neproniknutelnou a nepříjemnou džunglí slavné západní medicíny. Jsem lékařkou se stejným prozřením,jako Vy,ale tak jako Vy to vůbec neumím prezentovat,ucelit a nesmírně Vám proto děkuji,protože právě proto,že mám medicinské vzdělání,to západní,ale i něco východního a alternativního,tak vím a vidím,že máte pravdu!I mě inspirujete a můžu Vám říct,že často nad úvahami a činy některých svých kolegů západomedicínského myšlení prožívám zděšení a někdy se za tyto kolegy až hluboce stydím! Hodně zdaru Vám a lidem možnost nerušeného probouzení. Zdraví MUDr.Eva Hanzlíková.

Re:Poklona

MUDr.Ludmila Eleková | 16.10.2012

Vážená kolegyně, moc děkuji za ocenění. Jsem ráda, že nejsem sama a doufám, že se stejně smýšlející lékaři odváží vylézt z ulit a budou ukazovat, že není jen jedna medicína.
Myslím, že tento rok je skutečně přelomový, takovou hustotu událostí nepamatuji. Ale je tady pořád spousta práce, pro mnoho z nás. Každý se počítá. Ještě jednou díky a odložte svou jistě zbytečnou skromnost a dejte o sobě vědět.

Re:Poklona

alena | 16.10.2012

Moja úcta patrí aj Vám, pani doktorka, už len za Vašu odvahu, málokto je dnes vôbec ochotný z radov lekárov verejne prejaviť svoj názor,zverejniť svoje meno v rámci diskusií...Aj Vam preto patrí nase "dakujeme"! (za vsetkych prebudenych a uvedomelych pacientov resp. rodicov...)

zaujimavy clanok, tesim sa na dalsie

kikina | 16.10.2012

Suhlasim s niektorymi myslienkami p. doktorky. Je vsak dolezite si uvedomit za svoje zdravie je zodpovedny KAZDY Z NAS a nie lekari, alebo poistovna. V minulosti ked nebolo tolko atb tak sa nase stare mamy liecili bylinkami a zvladli to..preco dnes s virozou utekaju ludia k lekarovi a skemru o antibiotika? a ked im lekar nic nepredpise este je ten zly lebo im nechce pomoct? Som za syntezu konzervativnej farmakologickej liecby a alternativnych metod. Ale tomu vsetkemu musi predchadzat najskor zaujem o nas samych, o svoje telo, chodit na preventivky a snazit sa dodrziavat zdravy zivotny styl.

Poděkování

Rendy | 16.10.2012

Děkuji moc, paní doktorce, je velikou a statečnou bojovnicí. Přeji hodně síly a zdraví.

Záznamy: 1 - 60 zo 60

Pridať nový príspevok