GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“ — 2x DOPLNENÉ

16.08.2013 10:20

Ing. Marián Fillo

 

       Doplnené: Článok bol pôvodne napísaný 8.VII.2013 o 1827 a doplnený o krátke správy z advokátskej kancelárie i z GSK 15.VII.2013 o 1116. Následne bol článok doplnený 16.VIII.2013 o 1020 o môj e-mail advokátovi GSK i GSK z 29.VII.2013.

 

       Dnes (8.VII.2013) mi bol poštou doručený nasledujúci list, datovaný 4.VII.2013, od advokátskej kancelárie, pracujúcej pre výrobcu očkovacích látok GlaxoSmithKline (GSK). Tu je zosnímaný list (obrázok): strana 1, strana 2, a nižšie uvádzam textový prepis:

 


hlavička - logo advokátskej kancelárie Polakovič & Partners


Ing. Marián Fillo
Jaseňová 26
010 07 Žilina

 

V Bratislave, dňa 4.7.2013

 

Vec: Upozornenie na porušovanie zákona, výzva na zdržanie sa protiprávneho konania a odstránenie protiprávneho stavu

 

Ako advokátska kancelária, ktorá právne zastupuje spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16198/B (ďalej len "klient"), si Vás týmto dovoľujeme kontaktovať ako autora článku s názvom "Povinné očkovanie - Fašizmus v zdravotníctve?" ktorý bol uverejnený v júnovom čísle mesačníka ZEM & VEK (ďalej ako "článok").

       Dotknutý článok sa venuje povinnému očkovaniu detí v Slovenskej republike, pričom v tejto súvislosti sa v článku odkazuje tiež na spoločnosť GlaxoSmithKline, ktorá je v článku označená za distribútora všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku a sponzora prakticky všetkých lekárskych školení v oblasti očkovania na Slovensku a pediatri, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a jemu podriadené orgány sú v článku označení za marketingové oddelenia spoločnosti GlaxoSmithKline. V spojení s vyššie uvádzanými skutočnosťami sa v článku doslovne uvádza, že "Je len jedno spoločenské zriadenie, o ktorom jeho zakladateľ (Benito Mussolini) vyhlásil, že je spojením korporátnej a štátnej moci. Jeho názov je fašizmus."

       S ohľadom na znenie dotknutého článku, najmä s poukázaním na jeho vyššie uvedené časti, máme za to, že prostredníctvom obsahu predmetného článku dochádza k šíreniu nepravdivých a pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a neprimeraných hodnotiacich úsudkov zo strany Vašej osoby ako autora článku, ktoré sú spôsobilé zasiahnuť výrazným spôsobom do dobrej povesti a dobrého mena nášho klienta.

       Obsah dotknutého článku je spôsobilý v bežnom čitateľovi evokovať spojitosť spoločnosti GlaxoSmithKline s fašizmom, respektíve fašistickým zriadením a taktiež nelegitímne prepojenie spoločnosti GlaxoSmithKline so štátnou mocou, pričom vytváranie takýchto asociácií čitateľov v súvislosti s naším klientom je absolútne v rozpore so skutočným konaním a zmýšľaním nášho klienta a je v rozpore so zákonom.

       V zmysle ustanovenia § 19 b ods. 2 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") pri neoprávnenom použití názvu právnickej osoby sa možno domáhať na súde, aby sa neoprávnený užívateľ zdržal jeho užívania a odstránil závadný stav; možno sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať aj v peniazoch.

       V zmysle ustanovenia § 19 b ods. 2 Občianskeho zákonníka odsek 2 platí primerane aj pre neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby.

       Ochranu dobrej povesti právnickej osoby je možné uplatňovať prostredníctvom úpravy obsiahnutej vo vyššie citovaných ustanoveniach § 19 b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka, pričom predmetná ochrana sa poskytuje pred neoprávnenými zásahmi do dobrej povesti právnickej osoby, ku ktorým môže dôjsť jednak nepravdivými a pravdu skresľujúcimi skutkovými tvrdeniami a tiež neprimeranými hodnotiacimi úsudkami.

       S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás týmto v mene nášho klienta vyzývame na zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho protiprávneho konania vo vzťahu k nášmu klientovi a na odstránenie protiprávneho stavu tak, aby ste zamedzili ďalšiemu šíreniu nepravdivých, zavádzajúcich a skresľujúcich informácií zasahujúcich do dobrej povesti nášho klienta.

       Taktiež Vás týmto vyzývame na odstránenie protiprávneho stavu vzniknutého uverejnením dotknutého článku, a to uverejnením verejného ospravedlnenia nášmu klientovi v mesačníku ZEM & VEK v najbližšom čísle jeho vydania v nasledovnom znení:

       Ako autor článku s názvom "Povinné očkovanie - Fašizmus v zdravotníctve?" uverejneného v júnovom vydaní mesačníka ZEM & VEK sa týmto verejne ospravedlňujem spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. za použitie nepravdivých informácií a pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a neprimeraných hodnotiacich úsudkov vo vzťahu k spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.y ktorých použitím v dotknutom článku došlo k zásahu do dobrej povesti a dobrého mena spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

       V prípade, že nedôjde z Vašej strany k zdržaniu sa ďalšieho protiprávneho konania a k odstráneniu protiprávneho stavu v zmysle vyššie uvedeného, naša advokátska kancelária je splnomocnená podniknúť všetky dostupné právne kroky na ochranu dobrého mena a dobrej povesti nášho klienta, vrátane domáhania sa ochrany týchto práv nášho klienta na súde.

 

       S pozdravom,

podpis JUDr. Marka Polakoviča


POLAKOVIČ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Vysoká 19, 81106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 233 559, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71884/B
Tel.: 02/526 315 68-9, Fax: 02/529 250 67, E-mail: office@polakovic-partners.sk, web: www.polakovic-partners.sk


 

       Pozoruhodné je, že GSK sa cíti byť ohrozený článkom v časopise Zem a vek, ktorý je tak alternatívny, že viac už asi ani nemôže byť. Obratom som odpovedal e-mailom:

 

Moja odpoveď z 7.VII.2013 o 1817:

 


       Dobrý deň, pán Polakovič.

 

       Vo Vašom liste zo dňa 4.VII.2013 (viď príloha) ma obviňujete z protiprávneho konania, poškodzujúceho dobré meno Vášho klienta - GlaxoSmithKline (GSK). Taktiež ma obviňujete z toho, že v článku "Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?" v časopise Zem a vek 5/2013 (on-line tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/povinne-ockovanie-fasizmus-v-zdravotnictve/) uvádzam nepravdivé tvrdenia.

       Máte zjavne na mysli túto pasáž:

"Ešte väčšie podozrenie vzbudzuje fakt, že všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na Slovensku dodáva jedna jediná firma - GlaxoSmithKline (GSK). Ročný obrat tejto firmy je cca 3x vyšší než príjmy štátneho rozpočtu SR. Je to práve táto firma, ktorá sponzoruje prakticky všetky lekárske školenia v oblasti očkovania na Slovensku. Pediatri sú teda (neraz možno nevedomky) dealermi GSK, pretože vnucujú rodičom výrobky GSK pod hrozbou pokuty a školenia im (prinajmenšom sčasti) platí GSK.

        Dá sa teda povedať, že ako pediatri, tak aj štátne úrady, presadzujúce očkovanie (Úrad verejného zdravotníctva a jemu podriadené Regionálne úrady verejného zdravotníctva), sú v podstate marketingovým oddelením GSK.

       A je jedno spoločenské zriadenie, o ktorom jeho zakladateľ (Benito Mussolini) vyhlásil, že je spojením korporátnej a štátnej moci, a jeho názov je FAŠIZMUS."

logo GlaxoSmithKline       Rád by som vedel, čo presne podľa Vás nie je pravda a na základe čoho presne si to myslíte (podklady). Totiž:

 1. Je preukázateľným faktom, že všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na Slovensku (konkrétne Infanrix Hexa, Synflorix, Priorix, Infanrix Polio a Boostrix Polio) vyrába a dodáva GSK.
 2. Obrat GSK bol v roku 2012 podľa výročnej správy 26,4 miliardy britských libier (viď str. 58 tu: https://www.gsk.com/content/dam/gsk/globals/documents/pdf/GSK-Annual-Report-2012.pdf), čo je cca 30,6 miliardy eur.
         Príjmy štátneho rozpočtu SR (bez eurofondov) sú 10,4 miliardy, tzn. GSK ročne utŕži cca 3x viac než SR vyzbiera na daniach a poplatkoch. Tvrdenie, že "obrat tejto firmy [GSK] je cca 3x vyšší než príjmy štátneho rozpočtu SR", je teda tiež preukázateľne pravdivé.
 3. Ďalej tvrdím, že GSK "sponzoruje prakticky všetky lekárske školenia v oblasti očkovania na Slovensku". Mediforum škola očkovania je dokonca priamo v réžii GSK (viď https://www.mediforum.sk/historicky-uvod) a GSK sponzoruje aj každoročný Slovenský vakcinologický kongres v januári vo Vysokých Tatrách, ako aj každoročný Vakcinačný deň v Žiline, ktorý býva koncom septembra/začiatkom októbra. Viete snáď uviesť nejaké vzdelávacie podujatie o očkovaní pre slovenských lekárov, ktorého nie je GSK sponzorom? Ja také zatiaľ nepoznám, ale rád si rozšírim obzory.
 4. Ďalej tvrdím, že "Pediatri sú teda (neraz možno nevedomky) dealermi GSK, pretože vnucujú rodičom výrobky GSK pod hrozbou pokuty a školenia im (prinajmenšom sčasti) platí GSK.", čo je samozrejme pravda, pretože ak pediatri vnucujú rodičom tzv. "povinné očkovanie", na ktoré má (viď 1) u nás de facto monopol GSK, tak to vo výsledku znamená, že vnucujú rodičom (možno nevedomky) výrobky GSK (sú de facto dealermi GSK). To, že odmietačom výrobkov GSK (de iure: odmietačom povinného očkovania) hrozí podľa zákona č. 355/2007 Z.z. štátom vymáhaná pokuta do výšky 331 € za jedno neočkované dieťa, snáď nechcete spochybniť.
 5. Keďže dodávateľom všetkých plne hradených očkovacích látok pre povinné očkovanie na Slovensku je GSK, všetky úrady a osoby, ktoré povinné očkovanie propagujú, vnucujú či vymáhajú, de facto zvyšujú (resp. udržujú) obrat GSK, tzn. de facto sa starajú o predaj výrobkov GSK. Podľa Farlex Financial Dictionary je marketing súhrnom všetkých aktivít, spojených so získavaním a udržiavaním si zákazníkov:
  https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/marketing 
         Keďže ako pediatri, tak aj štátne úrady, presadzujúce povinné očkovanie detí na Slovensku (ktoré je plne v réžii GSK), vo výsledku získavajú a udržiavajú zákazníkov pre GSK, sú de facto marketingovým oddelením GSK (resp. jeho neoficiálnou súčasťou).
 6. Na záver tvrdenie, pripisované Benitovi Mussolinimu, že fašizmus je spojením štátnej a korporátnej moci, nájdete v mnohých zdrojoch, napr. aj tu:
  https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benitomuss388775.html

       Pravda, našiel som na webe aj diskusiu, spochybňujúcu autenticitu tohto tvrdenia - vraj autorom výroku nie je Benito Mussolini, ale niekto iný. Navyše ani nie je celkom isté, z ktorého roku toto tvrdenie pochádza. To však na veci až tak veľa nemení, keďže fašistický taliansky štát Benita Mussoliniho skutočne vykazoval spojenie štátnej a korporátnej moci:
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporatism#Fascist_corporatism

       Iní však argumentujú, že korporácie v ponímaní talianskych fašistov sú niečo iné než korporácie dnešné (akou je aj GSK), že vo fašizme nešlo o prevzatie štátnej moci súkromnými korporáciami, ale naopak o usmerňovanie súkromných podnikov štátnou mocou:
https://blog.skepticallibertarian.com/2013/02/07/fake-quote-files-mussolini-on-fascism-and-corporatism/

       Stále však ide o úzke spojenie štátu so súkromnými podnikmi, hoci v opačnom garde. V súčasnosti má jednoznačne GSK navrch oproti Slovenskej republike (cca 3x vyšší obrat než príjmy SR), za Mussoliniho fašizmu však mal údajne štát navrch oproti súkromníkom - prinajmenšom podľa oficiálnej ideológie, hoci o skutočnom stave by sa dalo pochybovať.

       Ak to je skutočne tak, moje prirovnanie súčasného stavu povinného očkovania na Slovensku (s GSK ako de facto monopolným dodávateľom) k Mussoliniho fašizmu bolo naozaj neprimerané, lebo u nás to je totiž v istých rysoch ešte horšie než v Mussoliniho fašizme (t.j.u nás korporácie ovládajú štát, čiže štát neovláda korporácie, ako to zrejme bolo (alebo malo byť) za Mussoliniho).

 

       Takže ak chcete ospravedlnenie, môžem sa ospravedlniť nanajvýš za to, že som si neoveril autorstvo predmetného výroku (že fašizmus je spojením štátnej a korporátnej moci) a že som nepochopil rozdiel medzi tým, čo sa pod korporáciou myslelo za Mussoliniho, a tým, čo sa pod korporáciou rozumie dnes. To by bolo úprimné ospravedlnenie sa. Nemôžem to však formulovať ako ospravedlnenie voči GSK, keďže (domysliac všetky dôsledky) z toho GSK nakoniec vyjde ešte horšie, než v pôvodnom článku, lebo súčasný stav na Slovensku je v istých rysoch vlastne ešte horší než Mussoliniho fašizmus (viď vyššie).

       Ďalej protestujem voči obvineniam, že som spojil GSK s fašizmom resp. fašistickým zriadením. Osobne sa domnievam, že za súčasný neblahý stav je oveľa skôr zodpovedný slovenský štátny aparát, politické strany, NR SR, resp. naši poslanci (volení zástupcovia), ktorí vytvorili legislatívu, umožňujúcu de facto monopol v dodávkach vakcín pre povinné očkovanie detí, umožňujúcu monopolnému dodávateľovi (spolu)financovať či dokonca priamo usporadúvať prakticky všetky vzdelávacie aktivity pre slovenských lekárov v oblasti očkovania. A je tiež chybou slovenských občanov, že to štátnemu aparátu a politikom dovolili urobiť. GSK len príhodne využil možnosti, ktoré sa mu na Slovensku naskytli vďaka nekompetentným a/alebo iné záujmy než záujmy občanov (voličov) obhajujúcim politikom.

       Taktiež protestujem voči obvineniu, že som v bežnom čitateľovi evokoval nelegitímne spojenie GSK so štátnou mocou. Toto spojenie očividne jestvuje a je veľmi tesné: GSK dodáva všetky plne hradené povinné detské vakcíny, GSK usporadúva/sponzoruje školenia, dokonca štátne úrady robia reklamné kampane v prospech GSK (viď napr. tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/uvz-sr-ako-reklamna-agentura-pre-pfizer-a-gsk-teraz-uz-oficialne/), ale - žiaľ - zdá sa, že to nie je protiprávne (nelegitímne). Aspoň sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť zákon, s ktorým by to bolo v rozpore. A to ma práveže nesmierne mrzí, pretože súčasný stav považujem za obludne amorálny, ale aj napriek tomu, žiaľ, legálny. Takže toto Vaše obvinenie je nielenže krivé, ale dokonca úplne absurdné.

       Dovoľujem si Vás tiež upozorniť, že nie som vydavateľom časopisu Zem a vek. Nie je teda v mojej moci donútiť vydavateľa k tomu, aby vydal v najbližšom čísle Vami navrhnuté ospravedlnenie.

       Navyše sa vôbec nestotožňujem so znením Vami navrhnutého ospravedlnenia. Neuviedol som totiž nijaké nepravdivé informácie o GSK. Všetky tvrdenia o GSK, ktoré som uviedol, sú dobre podložené (viď body 1. až 5. vyššie). Ak sa domnievate, že nie, žiadam Vás týmto, aby ste vecne, pomocou overiteľných faktov a prípadne aj striktnej logiky, vyvrátil aspoň jedno z mojich tvrdení o GSK (1. až 5.). V mojom článku tiež nie sú uvedené žiadne hodnotiace úsudky vo vzťahu ku GSK, tobôž nie neprimerané. Všetky hodnotiace úsudky, ktoré naznačujete, sú len Vaše dojmy, že tzv. "bežný čitateľ" si asi domyslí to a to, hoci to tam priamo napísané nie je. Je mi ľúto, ale ja nie som zodpovedný za dojmy či domýšľavosť "bežného čitateľa", ale len za pravdivosť tvrdení, ktoré čierne na bielom stoja v článku. Mohol ste si tiež všimnúť, že "bežnými čitateľmi" časopisu Zem a vek asi sotva budú "bežní" radoví občania. Sú to skôr z radu vytŕčajúci občania, ktorí si o GSK i ďalších popredných farmaceutických korporáciách tak-či-tak myslia svoje, napr. na základe článkov ako tento: https://www.zzz.sk/?clanok=12652, ktorých autorom nie som ja. To znamená, že môj článok v žiadnom prípade nemôže nijak ohroziť dobrú povesť GSK u čitateľov časopisu Zem a vek, pretože GSK u čitateľov časopisu Zem a vek nemal dobrú povesť už dávno pred prečítaním si môjho článku. A ako sa hovorí: kde nič nie je, tam ani čert neberie.

       Navrhujem namiesto toho takéto ospravedlnenie sa čitateľom časopisu Zem a vek, ktoré ale neviem, či mi bude redakcia časopisu ochotná uverejniť:

"Milé čitateľky, vážení čitatelia,

       rád by som sa týmto ako autor ospravedlnil za pravdepodobne nesprávnu citáciu v závere článku "Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?" z čísla 5/2013.

       Domnieval som sa, že často citovaný výrok "Fašizmus by sa mal po správnosti volať skôr korporativizmus, pretože je spojením štátnej a korporátnej moci", pripisovaný Benitovi Mussolinimu, je autentickým výrokom tohto fašistického diktátora. Ako som až dodatočne zistil, zatiaľ sa nepodarilo doložiť, že by šlo o skutočný Mussoliniho výrok, ba dokonca najstaršia doposiaľ nájdená zmienka o tomto výroku je až z 90. rokov 20. storočia, takže je možné, že tento výrok ani nepochádza z obdobia fašistického štátu v Taliansku. Navyše sa zdá, že hoci korporácie boli základným kameňom fašizmu, pod korporáciami sa v tom čase chápalo niečo iné než dnes, aj keď medzi korporáciami a fašistickým štátom skutočne bolo tesné prepojenie. Pritom vo fašistickom korporativizme údajne štát ovládal/usmerňoval korporácie a nie opačne - čo rozumieme pod korporativizmom dnes (t.j. že korporácie ovládajú štát).

       Moje použitie citovaného (a zrejme neautentického) výroku o fašizme ako spojení štátnej a korporátnej moci teda bolo neprimerané, pretože súčasná situácia na Slovensku (kedy firma GlaxoSmithKline (GSK) má pod palcom dodávky všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku, usporadúva/sponzoruje pravdepodobne všetky vzdelávacie podujatia o očkovaní pre slovenských lekárov a štát usporadúva za peniaze daňových poplatníkov "osvetové" kampane v prospech GSK, viď napr. https://www.slobodavockovani.sk/news/uvz-sr-ako-reklamna-agentura-pre-pfizer-a-gsk-teraz-uz-oficialne/, pričom GSK má celosvetovo cca 3x vyššie príjmy než Slovenská republika) je v skutočnosti oveľa horšia než Mussoliniho fašistický korporativizmus.

       Zároveň upozorňujem, že zo súčasného stavu neobviňujem GSK, ale slovenské štátne úrady a politikov pochybných morálnych kvalít, ktorí dopustili, že to zašlo až tak ďaleko, pretože hoci je súčasný stav nehorázny, zdá sa, že je plne v súlade so zákonom."

       Pod toto som ochotný sa podpísať, rozhodne však nie pod to, čo ste uviedol vo svojom liste, keďže ste nepredložil nič, čo by doložilo nepravdivosť mojich tvrdení o GSK. Ak niečo v mojom článku nebolo pravdivé, tak len tá nešťastná posledná veta, kde však nie je o GSK zmienka. Po správnosti mala teda tá posledná veta znieť:

"Spojenie štátu a korporácií je jedným zo základných rysov Mussoliniho fašizmu, v ktorom však korporácie poslúchajú štát a nie opačne (prinajmenšom podľa oficiálnej fašistickej ideológie), takže súčasný stav povinného očkovania na Slovensku možno označiť za horší než Mussoliniho fašizmus."

       Ako iste pochopíte, nemôžem sa - čoby človek s morálnou integritou - ospravedlniť za nepravdivosť niečoho, o čom som presvedčený, že to je pravda, ba dokonca čoho pravdivosť viem dobre doložiť (viď body 1. až 5. vyššie). Preto je Vami navrhnuté ospravedlnenie pre mňa neprijateľné, čo som však ochotný prehodnotiť, ak mi predložíte dôkazy o nepravdivosti aspoň jedného z vyššie uvedených mojich tvrdení o GSK (1. až 5.).

 

       Potvrďte mi, prosím, prijatie tohto e-mailu.

 

Za odpoveď vopred ďakuje

--
Ing. Marián FILLO
* * * * * * * * * * * *
Sloboda v očkovaní - necenzurované informácie o očkovaní
https://www.slobodaVockovani.sk
sloboda.v.ockovani@gmail.com
* * * * * * * * * * * *
poštová adresa: Jaseňová 26, 01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031 (prenesené do O2)


 

Doplnené 15.VII.2013 o 1116

       Vo štvrtok 11.VII.2013 mi z advokátskej kancelárie odpísali:

 


Dobrý deň,

       v nadväznosti na náš predchádzajúci e-mail si Vás dovoľujeme informovať že nakoľko predmetnú záležitosť ktorej sa Vaša e-mailova reakcia týkala má nastarosti a vybavuje ju JUDr. Marko Polakovič ktorý je až do 21.7.2013 mimo kancelárie, s vašou e-mailovou reakciou a odpoveďou sa bude zaoberať až po svojom návrate do kancelárie.


 

       GSK mi doposiaľ neodpísal, ale odpísal istej novinárke:

 


       Vzhľadom na už prebiehajúci proces komunikácie medzi Advokátskou kanceláriou a autorom článku,  GSK nemá dôvod komentovať a vyjadrovať sa k uvedenej záležitosti prostredníctvom médií.


 

Doplnené 16.VIII.2013 o 1020

       Po týždni od plánovaného návratu JUDr. Marka Polakoviča do kancelárie, počas ktorého som nedostal od neho žiadnu odpoveď, som mu poslal nasledujúci e-mail:

 


Vážený pán Polakovič,


dovoľujem si Vás upozorniť, že svojím nekonaním - neodpovedaním na môj e-mail z 8.VII.2013 (viď nižšie - pod signatúrou) - ste účinne zabránil tomu, čo vo svojom liste zo 4.VII.2013 (viď: https://www.slobodavockovani.sk/news/gsk-ziada-ospravedlnenie-za-clanok-povinne-ockovanie-fasizmus-v-zdravotnictve-/ ) požadujete, tzn. uverejnenie ospravedlnenia sa za článok "Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?" v najbližšom čísle časopisu Zem & vek. Keďže nový Zem & vek už ide do tlače a Vy ste 3 týždne absolútne nijak nereagoval na môj e-mail, prepásol ste príležitosť dosiahnuť to, čo ste - zdá sa - dosiahnuť chcel.

Znemožnil ste to aj tým, že ste sa s touto žiadosťou obrátil na mňa, hoci nie som ani majiteľom, ani akcionárom, podieľnikom, šéfredaktorom či redaktorom spomínaného časopisu, tzn. nie som osobou, ktorá rozhoduje o tom, čo v časopise bude či nebude uverejnené. Po správnosti ste sa mal obrátiť na redakciu Zem & vek, to ste ale - nakoľko viem - neurobil.

A do tretice: Vami navrhované znenie ospravedlnenia by tak-či-tak nemohlo byť uverejnené, keďže v ňom píšete, že predmetný článok vyšiel v júnovom vydaní Zem & vek, čo ale nie je pravda - vyšiel v májovom vydaní.

Tiež si Vás dovoľujem upozorniť, že ste sa nepreukázal notársky overeným splnomocnením k právnemu zastupovaniu spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. v tejto veci a vzhľadom k vyslovene diletantským chybám, ktorých ste sa vo svojej žiadosti dopustil, nemám veľmi dôvod veriť, že Vás táto spoločnosť naozaj poverila k jej právnemu zastupovaniu.


Pekný deň praje a na skorú odpoveď sa teší
--
Ing. Marián FILLO
* * * * * * * * * * * *
Sloboda v očkovaní - necenzurované informácie o očkovaní
https://www.slobodaVockovani.sk
sloboda.v.ockovani@gmail.com
* * * * * * * * * * * *
poštová adresa: Jaseňová 26, 01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031 (prenesené do O2)


 

       E-mail šiel v kópii GSK. Odpoveď doposiaľ (16.VIII.2013) žiadna — ani od GSK, ani od JUDr. Marka Polakoviča.

       Neviem, čo si o tom mám myslieť. GSK so svojím advokátom to vzdali, alebo intenzívne pripravujú žalobu? Nech je ako chce, domnievam sa, že som žiadnu odpoveď nedostal preto, lebo akokoľvek by bol GSK či jeho advokát odpovedal, len by si pohoršil(i). Možno len skúšali, či sa nechám zastrašiť. A keď zistili, že nie, tak sklopili uši. Alebo naozaj pripravujú žalobu. Uvidíme. Každopádne, pomoc mi ponúklo pár veľmi úspešných právnikov, takže sa teším na prípadnú súdnu dohru s advokátom GSK, ktorému ani len webová stránka (www.polakovic-partners.sk) nefunguje (údaj k 16.VIII.2013).

 

Pokračovanie v článku „GSK vs. Zem & vek 5/2013 — 2. kolo“.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi vyše 7 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“

Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 09.07.2013

pani Helena...staci sa pozriet na internet a zistite ze oni aj tie spory prehravaju...ale tu ide jednoznacne o ochranu dobreho mena...keby to bola moja firma tak sa sudim o financnu nahradu a ak ma p. Fillo len trochu rozumu tak sa slusne ospravedlni a nevypisuje svoje interpretacii vykladu fasizmu pravnej kancelarii.

Re:Re:Re:to sa dalo cakat

čo za dobré meno? | 09.07.2013

čítali ste ten dôverný dokument GSK určený úradníkom ?? na stránke slobodavockovani.sk si vyhladajte........aha o ochranu dobrého mena sa dá súdiť a vyhrať ak ide o GSK, ale deti zmrzačené a zabité vakcínou od GSK..........psssssssss.....lebo ide o ochranu dobrého mena

ferko

Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

rasto | 09.07.2013

Ferko...co je doverne na dokumente ktory je pristupny uradom a v celej EU plati slobodny pristup k informaciam? ale kludne sa nechajte dalej balamutit konspiracnymi teoriami....alebo si skor precitajte ako antivakcinacna lobby manipuluje so statistikami https://www.zdravoveda.eu/ebm/vakciny-nas-nezachranili-alebo-vakciny-nefunguju-intelektualna-neuprimnost-vo-svojej-nahote/

Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Ten dokument BOL dôverný, kým ho niekto z belgického regulačného úradu neposunul aktivistom za slobodu v očkovaní (v Belgicku totiž majú AŽ jedno povinné očkovanie: detskú obrnu).

A Vy sa kľudne nechajte balamutiť trápnym článkom na Zdravovede, ku ktorému som už pred pár dňami napísal a zverejnil tento komentár:

Je pravda, že tie grafy Dr. Obomsawina nie sú práve najšťastnejšie (vybral si len jeden údaj z 10-ročného obdobia a ten použil, takže mu vyšli oveľa hladšie grafy než by mali), ale celé to nemení nič na fakte, že úmrtnosť na sledované prenosné ochorenia klesala výrazne už pred začiatkom plošného očkovania proti nim. A to vlastne autor článku ani nedokázal nijak spochybniť. Naopak - potvrdzuje to.

No a teraz sa sami seba opýtajme, či je dôležitejšie neochorieť na osýpky (zvlášť, keď ich prekonanie má preukázateľný ochranný faktor proti rakovine v neskoršom živote), alebo nezomrieť na osýpky? Ja som si zvolil to druhé a preto sa domnievam, že je naozaj správne sledovať úmrtnosť (mortalitu), nie chorobnosť (incidenciu). Lenže autor článku je demagóg na kvadrát, pretože si vybral porovnanie úmrtnosti a chorobnosti u osýpok, tzn. u (kedysi) bežnej detskej choroby. U bežných detských chorôb (osýpky, príušnice, ružienka, čierny kašeľ, ovčie kiahne) je známe, že ich pred začiatkom očkovania prekonali takmer všetci, takže sa u nich vytvárala tzv. prirodzená kolektívna imunita. S pribúdajúcimi rokmi sa menil len priemerný výskyt komplikácií a úmrtí na dané choroby (znižoval sa).

Úplne inak to však je u ochorení na tetanus či záškrt, u ktorých sa pred začiatkom očkovania znižovala nielen úmrtnosť, ale aj chorobnosť! To ale autor článku (keďže je demagóg na kvadrát) už nepriznal.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 09.07.2013

Ja som si zvolil to druhé a preto sa domnievam, že je naozaj správne sledovať úmrtnosť (mortalitu), nie chorobnosť (incidenciu).
..... pan Fillo pri vsetkej ucte , nemate ani zakladne lekarske znalosti, nie to este z oblasti lekarskeho vyskumu takze ma naozaj nezaujima co vy zvolite.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

A mňa naozaj nezaujíma, že to Vás nezaujíma.

Dovolím si povedať, že pre človeka aspoň trochu pri zmysloch je dôležitejšie nezomrieť než neochorieť, ale Vy to očividne vidíte inak, všakže?

Ešte trápnejší osobný útok bez štipky vecnosti, overiteľných faktov a jasnej logiky sa nenájde?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 09.07.2013

pan Fillo...udivuje ma vase hodnotenie "pravdy" ...ak napisem ze nemate lekarske vzdelanie co je ocividna a nepopieratelna pravda tak to beriete ako "trapny osobny utok" ...ak vy prirovnate GSK k fasistom tak to je "normalne a pravdive" .... toto je pripad pre psychologa :)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Anett | 09.07.2013

Rasťo, aj Vy by ste si mal prečítať moj príspevok urceny pre "Stupida", ako je vidieť podľa informácií od našich vzdelaných vystudovanych doc. MUDr., akí sú v skutočnosti "odborníci"...napr.docentka Kristufkova ako odbornicka na ockovanie nevie základne veci, co si uz aj kazdy dobre informovaný laik všimne!!! Ona totiž na stránke ockovanieinfo.sk píše, ze thiomersal obsahuje metylortut. Ing. Fillo na tejto stránke uvádza, ze etylortut. Podľa Vašej logiky by mala mat pravdu len medicinsky vzdelana odbornícka na ockovanie a názor inžiniera by Mal byt len nejaký "blud" pre fandov, nie ?? ....a vid ďalšie príklady...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 09.07.2013

Anett vase vnimanie ockovania sa zuzilo na etylortut a metylortut. btw. naozaj Thiomersal obsahuje etyl ortut ktory sa metabolizuje ovela rychlejsie ako metylortut. ak sa ale bojite ortute dufam ze nejete ryby https://www.vup.sk/index.php?mainID=1&navID=83
jeden steak z tuniaka a mate v sebe viac ortute ako z ockovania :)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 10.07.2013

Nebojte sa, Rasťo,

ryby nejem. Som vegetarián.

:-)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Anett | 11.07.2013

Rasto, veeelmi zly usudok...v mojom prispevku urcenom pre Stupida (ktore ste zrejme ani necital, ked ste vytiahli len tu ortut...) je len zopar prikladov, ako sa tzv. odbornici "sekli" a laik bol lepsie informovany ako tzv. Odbornici !!! (Odbornici si robia srandu z ludi, ktori cerpaju informacie aj z internetu, ale keby ho oni vedeli pouzivat, tak nesiria taketo bludy a dezinformacie co navyse zaklincuju tym, ze oni ROKY studovali...za takehoto studenta s takymito informaciami by som sa ako pedagog hanbila!!)... a takto by som vedela pokracovat dalej, napr. MUDr. Sedlakova zastupkyna WHO na SK v radiu informovala siroku verejnost o tom, ze deti sa ockuju proti DMO !!! Takze takychto odbornikov tu mame...Moje vnimanie sa na nic "nezuzilo" , robite predcasne a unahlene a navyse uplne nespravne zavery...ale pre ludi s Vasim egom to nie je nic nezvycajne...a prosim Vas, nechodte na mna s tymi trapnymi argumentami s rybami, tuniaky uz roky nekonzumujem (takze uplne zbytocne ste sa uz vopred "pobavil" nad tym, ze ma touto "novinkou" ohurite...fakt trapne...) a vacsina ludi na SK nemusi nikdy ani tuniaky jest a maju svoju "hladinku" istu vdaka dentalnej ortuti, ktora ale podla odbornikov neskodi, lebo vsak ona vie, ze je dentalna, tak skodit nemoze...btw. kolko rodicov dava svojim 2- mesacnym dojcatam steaky z tuniaka???!!!! Sa zobudte!!! a keby ste poznali vysledky 1. Verzie studie Dr. Versträtena ohladne signifikantnej suvislosti medzi thiomersalom a autizmom a oneskorenym vyvojom reci a neurologickymi poruchami a keby ste poznali vsetky okolnosti ako autori, GSK a minist. zdrav. USA vysledky nasledne zmanipulovali a suvislost popreli - a tuto 2. verziu publikovali v Pediatrics a to v case, ked uz jej autor dostal lukrativne miesto u GSK a taktiez lukrativne miesto nasledne dostala aj riaditelka CDC u farmaceut. Fy Merck ako riaditelka divizie vakcin atd. Atd., tak sa musite za svoj trapny prispevok hanbit...to Vy mate este stale to "zúžené" videnie a navyse aj uplne neopravneny pocit neomylnosti... Nezabudajte- Ten, kto si myslí, ze je neomylny, je najblizsie k omylu!!
PS- pre tych, ktori si chcu o tejto studii precitat viac, vid diskusiu tu https://www.dieta.sk/index.php?page=1&type=news&id=11&method=main&art=3520&pg_discussion=1

Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

ferko | 09.07.2013

Rasto neblafuj. Keďže sa ten dôverný dokument GSK určený úradom/níkom o "bezpečnosti vakcíny Infanrix Hexa" akosi nedopatrením vyšmykol z utajenia vďaka človeku/ľuďom s chrbtovou kosťou, a stal sa prístupným aj nám bežným ĺuďom, bežným čitateľom, bežným pokusným králikom...je prístupný pediatrom, tebe aj nám bežným králikom a čitateĺom.
To že je ten dôverný dokument GSK už prístupný úradom a v celej EU si myslíš že ich (tých, ktorí nám vybavili povinnú vakcináciu vakcinou Infanrix Hexa od GSK) to zbavuje zodpovednosti za zmračenie a zabitie vakcínou od GSK ???

Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

ferko | 10.07.2013

ďakujem za odkaz na článok, zaujala ma hlavne diskusia pod ním, nech mi odpustí trojmuž kýblik ale tá posledná časť názvu toho článku v odkaze celkom pristane na zhodnotenie jeho argumentácie

Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Jao | 11.07.2013

Rasto, vy zrovnavate posobenie ortuti podaneho oralne a pichnuteho do svalu ? Tak potom ak mate diplom z lekarskej fakulty a toto Vas tam naucili (asi zo skript od GSK), bol to pre Vas strateny cas.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Anett | 11.07.2013

Presne tak! Na škole im nič evidentne nepovedali ani o synergickej toxicite zloziek ockovacich latok ako napr. thiomersalu, hliníka, ATB a ako sa napr. poškodenie nervovych buniek znásobi vplyvom testosteronu...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 12.07.2013

pozrite..ja som stara generacia a ockovanie mi neublizilo a ani mojim detom nie.... vam skor ublizuju vyfabulovane informacie z intternetu rresp. naozaj mozete mat poskodenu nervovu sustavu z ockovania...to naozaj nevylucujem

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 12.07.2013

V štatistike očividne tiež nevynikáte...
To, že očkovanie neublížilo Vám ani Vašim deťom (i keď rád by som sa potom pozrel na históriu alergických a autoimunitných ochorení vo Vašej rodine), vôbec neznamená, že neublíži ani miliónom ďalších ľudí. Možno máte geneticky danú vyššiu odolnosť voči nežiaducim účinkom očkovania, čo ale vôbec neznamená, že rovnako sú na tom aj ostatní.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 12.07.2013

pan Fillo vy mate nejake alergicke alebo autoimunne ochorenie ktore preukazatelne vzniklo z ockovania? nikoho totiz vo svojom okoli (a ze mam naozaj stovky znamych) nic take nepostihlo. samozrejme ak nakrmite svoje ovecky hlaskou ze kazde alergicke ochorenie vznika z ockovania tak to je uz ina kava :)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián Fillo | 15.07.2013

hliník vo vakcínach jednoznačne vyvoláva alergie. Hydroxid hlinitý (adjuvant vo vakcínach) sa dokonca používa na vyvolanie experimentálnej alergie u laboratórnych zvierat.

Ale keď má niekto klapky na očiach, darmo mu niečo vysvetľovať.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Anett | 12.07.2013

No vidno, ze ste stara generácia, lebo len takí väčšinou nevedia rozlíšiť , či sa jedna o "vyfabulovane" informácie z internetu alebo skutočné vedecké štúdie..evidentne s tým máte veľký problém...btw. ked ste zo starej generácie tak ste neboli zaockovaní Vy ani Vaše deti takými kombinovanymi a toľkými vakcinami ako dnešné deti! Pretože všetci cca nad 40 rokov si prekonali ako bežne Detske choroby všetky ochorenia, ktoré dnešné deti dostávajú v 3 kombinovanej najviac obavanej z hľadiska NÚ MMR vakcíne !!! Dnešní 30-ci dostali iba monovakcinu proti osypkam a mumps a ruzienku si tiež prekonali. Netreba zabúdať na pozitívne aspekty prekonania detských ochorení. Taktiež hexavakcina sa u nás používa AZ cca od 2007, takze zasa ste mimo, keď robíte takéto porovnania ! Ockovanie proti pneumokokom sa pridalo este neskor !! Nehovoriac o tom, ze Vás neprehovaral lekár, aby ste v 1 den napichali do svojho dieťaťa okrem povinnej hexy a pneumokokov ešte aj rotavirusy a na ďalšej poradni aj ovcie kiahne a meningokoky. A tiež by ste mali vedieť, ze alergicke mysi sa v laboratóriu vyrábajú pomocou hliníka a antigenu, teda toho istého, co je vo vakcíne! Ja som sa stala alergikom par mesiacov po DTP vakcíne, ktorá tiež obsahovala vysoké dávky hliníka. Nastudujte si o ockovani viac, lebo Vaše informácie podľa toho , co ste tu predviedol sú naozaj veľmi mizerné. Na začiatok aspoň knihu nem. Pediatra Dr. Hirteho Ockovanie za a proti !! Tam máte stovky odkazov na štúdie, vyhladajte si v pubmede a študujte PREDTÝM než tu budete písať tie sprostosti o vyfabulovanych informáciách a urazky ľudom, ktorí si NAROZDIEL od Vás dali tu námahu a nastudovali si informácie a az na základe dlhodobého studia sa rozhodli...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

PlamenoVrhac | 21.08.2013

zdravim p. Rasto.. menovec moj. Mrzi ma ze ste ako vacsina ludi ktory sa pozerjau presne v strede pasma oci a z nejakeho dovodu im to staci. Asi lahostajnost. Mne k mojej nelahostajnosti pomohlo vidiet to ze MAM alergie asi 15rokov a ze MAM ezkem asi od pol roka svojho zivota a stale mam a mam 32 a ze nechcem aby podobne prezilo moje dieta. a ze mam toho uz naozaj dost lebo poskravat sa denne tisic krat je ozaj zle. Zazracne som to zdedil po pol roku zivota.. to je divne ze? a alergie mam take ze ked sa spotim a padne mi to na to prach tak by som sa krvy doskriabal aby to prestalo. Tu vas hned stopnem lebo uz vidim ze budete pisat ze liecenia, maste a tabletky. As 6 razdninim som bol v smrdakoch na lieceniach. A masti s tabletkami bolo na mne tolko ze by ste neulozili doma. Ze ma v skolke privazovali na postel aby som sa nedoskriabal a ze doma ma mama musela obazvoat ako mumiu si len tazko viete predstavit. A doreraz celych 30 rokov nasi specialisty akoze doktorkovia nic nezmenili len zhorsili.A cele to zazracne bolo preto lebo ze vraj dedicna choroba a cernobyl. :D haha Ale ze to bolo tym ze malo materskeho mlieka a teda sunar a tym padom slaba imunita pokazena ockovanim kadejakym ktore sa mi naposledy 2 roky overilo tym ze ked mi pes odkusol nos a dali mi preventivne tetanovku tak som soplil 1,5 roka kazdych 10 minut. pomohlo mi badat a hladat a nepozerat v strede. Skuste tiez. mozno najdete pravdu. Reagujem aj na nizsie uvedeny komentar.

Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Takže ak tomu dobre rozumiem, keby GSK bola Vaša firma, tak sa súdite o finančnú náhradu a žiadate po mne, aby som podpísal ospravedlnenie, ktoré jednoznačne nie je pravdivé?

Hovorí Vám niečo pojem "mať chrbtovú kosť"?

Za čo sa mám ospravedlniť? Za to, že súčasný stav nie je rovný fašizmu, ale vlastne je ešte horší než fašizmus (ako som dodatotčne na podnet JUDr. Polakoviča zistil)? To ale vlastne znamená, že som GSK (nechtiac) prilepšil a ukázal ho v lepšom svetle, než som mal. Mal som napísať, že toto, čo tu je je horšie než fašizmus.

Mám sa teda ospravedlniť GSK za to, že som ich ukázal v lepšom svetle, než by zodpovedalo skutočnému stavu veci?

Re:Re:Re:to sa dalo cakat

J.N. | 09.07.2013

Myslím, že Rasťo má na 99 percent pravdu. Treba sa ospravedlniť za slovné spojenie s mussoliniho fašizmom.

Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

OK. To bolo neprimerané, pretože v skutočnosti to je horšie, než Mussoliniho ideál fašizmu.

V článku to podrobne rozoberám, že prečo.

Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

J.N. | 09.07.2013

Prípadná žaloba ako správne Rasťo píše by bola o dobrú povesť, ktorú firma požíva a nie o dokazovanie či śituácia je horšia alebo nie je horšia ako fašizmus. Každá firma alebo osoba má právo dožadovať sa neoprávneného zásahu kde správanie sa a firemná politika sa prirovnáva k fašizmu. Bez ohľadu na to, či sa naozaj tak chová alebo nie (pozor-subjektívny pohľad), hlavne ak doteraz nebola za to odsúdená ani sankcionovaná ani inak prejednávaná. To by ste osobitnú žalobu museli dať potom Vy, a dokazovať (vedecky, prostredníctvom znalcov) v čom je to horšie. Sám ste uviedol, že všetky postupy ktoré firma robí v spolupráci so štátom sú legálne. Je mi to ozaj ľúto, odporúčam Vám ospravedlniť sa za danie do kontextu s fašizmom. Určite nájdete spôsob ako to sformulovať, aby ste nemali pocit že strácate chrbtovú kosť.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 09.07.2013

pan Fillo .. Vam je zbytocne radit , neospravedlnte sa. aspon si na sudnom procese uvedomite ze nezmyselnosti mozno platia pre fandov vasej stranky a nie na sude.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Nuž, keď Vám nerobí žiaden problém podpísať očividne nepravdivé vyhlásenie (keďže to ste vlastne radil), tak to o Vás mnohé vypovedá. Dá sa povedať, že je to Vaša veľavravná vizitka.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Rasto | 10.07.2013

povazujete Vase subjektivne videnie pravdy za "normu" ...myslim si ,ze sudca Vse ego uvedie do reality. Uz vidim ako tu budete o pol roka vyplakavat ako GSK zmanipulovala nase sudnictvo :)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 10.07.2013

Nejde o žiadne subjektívne videnie pravdy, ale o preukázateľné fakty.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

roman | 11.07.2013

2+2=4 to sa da velmi lahko dokazat. ale vakcinacna politika statu a spolupraca s tou firmou = fasizmus to sa neda tak lahko dokazat. aj ked vy to tak mozete vidiet. ja osobne tiez planujem "boj za pravdu" s jednou velkou firmou, ale prirovnavat ju k fasizmu by ma nenapadlo pomysliet, nieto to napisat.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

Ing. Marián FILLO | 11.07.2013

Ako som už uviedol, ten výrok, o ktorý som sa opieral, (ako som zistil až dodatočne - po vytlačení článku) jednak nebol autentický, jednak korporácia bola v Mussoliniho fašizme ponímaná inak, než je dnes, takže ten Mussoliniho fašizmus naozaj nie je primeraným označením slovenského povinného očkovania a vecí okolo neho, lebo v skutočnosti to je u nás v tomto ohľade horšie.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:to sa dalo cakat

ferko | 10.07.2013

až na to, že GSK nikdy nič a nikoho nezmanipulovala, prečo by mala zmanipulovať aj súdnictvo? však?

nekupovať hlavne vakcíny

mudrc | 08.07.2013

Vďaka vakcínam im obchod vynáša, najskôr nás cez vakcíny nakazia všetkými možnými výrusmy a otrávia jedmi obsiahnutými vo vakcínach a potom nás celý život vyciciavajú a miesto liečenia chorôb, len odstraňujú príznaky. Aj tak sa človek vačšinou vylieči sám. Odvádzame štvrtimu platu týmto darmožáčom! Ja s tým nesúhlasím!

otazka pre vsetkych

hladajuci otec | 08.07.2013

kedze este stale riesim postup RUVZ TT ktory nam rodicom udelil pokutu za priestupok (odmietnutie ockovania), a pritom porusil viacero zakonov SR, tak ma po precitani tohto listu od pravnickej fimy Polakovic a partneri na padla uzasna myslienka: poziadat tuto pravnicku firmu o pravnu pomoc a zastupovanie pred sudom v spore s RUVZ TT. co myslite, je to dobry napad?:)

Re:otazka pre vsetkych

stara mama | 08.07.2013

Vynikajúci nápad, chcela by som vidieť, ako by sa krútili, keby prišlo na vec ale zas.....keď náhodou budete musieť zaplatiť štátu VÝPALNÉ ZA NEOČKOVANIE, tak Vám veľa peňazí na právnikov fy. Polakovic na rozdiel od GSK nezostane....,

Re:otazka pre vsetkych

Lulik | 08.07.2013

To by bolo super :)))

Re:otazka pre vsetkych

J.N. | 09.07.2013

myslím si, že by Vás pán hĺadajúci otec odradila odmena, ktorú by právnická firma Polakovic a partneri od Vás za zastupovanie požadovala :) :) :) :) Myslím, že to nie je teda dobrý nápad.Myslím si, že klienta GSK môže pánovi Polakovičovi každý advokát len závidieť :)

Re:Re:otazka pre vsetkych

NeDlouholudsky | 10.07.2013

Myslim ze je na mieste aj ignoracia "sluzieb" poskytovanych nemenovanou pravnou agenturou.......ktora kona NEETICKY A ZASTUPUJE PARTNERA KTORY je jej podobny :-))))))))))

Trafená hus GSK zagágala !!!

stara mama | 08.07.2013

Toto je jediné a prvé, čo ma napadlo hneď, keď som si toto prečítala hehe, dobre ich to trafilo, až tak, že sa ozvali, týmto dávajú najavo, že sa im stúpa na päty a že sa im to nepáči, tak treba nahnať strachu.... a dobre vedia, že toto všetko je čistá PRAVDA a nemôže za to p. Fillo ale úplne niekto iný...a s tým plne súhlasím. Ak by už NIKTO nemal právo vyjadriť svoj názor na to, čo sa tu robí, tak potom je to naozaj HORŠIE ako za Mussoliniho a dokázalo by sa , že je to naozaj TAK !!!
Držím palce p. Fillo, budeme sledovať, ako sa to bude vyvíjať...,

podpora

Juraj | 08.07.2013

klobúk dole pán Fillo, držíme Vám palec a ak by ste šli do hromadnej žaloby, môžete s nami počítať.
budeme sledovať ako to pôjde...

Re:podpora

IP | 08.07.2013

navrhuje tiež hromadnú bitku, aby sa skontaktovali nasraní otcovia a spravili defenestráciu

Ze aki srandisti

Norwayka | 08.07.2013

Dost, co otvaras Pandorinu skrinku ohladom ockovacich praktik na Slovensku, este otvoris aj problematiku slobody slova a cenzury, tstststs, na Sibir s tebou :-D

Tym navrhnutym nimi napisanym ospravedlnenim nam ukazali svoje praktiky svojej cinnosti. To takto si napisu aj 'vyskum', ktory len niekto podpise a je vybavene?

Inak dakujem za prijemne pobavenie na vecer. Ze pokazit dobre meno...

korporativny fasiszmus

Brano | 08.07.2013

Toucheee p Filo, dakujem :)

Tip

Lucie | 08.07.2013

Pane Filo, napsal jste to skvěle. Moc držím pěsti. Pokud se nenajde nikdo v SR, zkuste český Ekologický právní servis, jsou to úžasní lidi a v ČR už si úspěšně troufli i na stát.. https://www.eps.cz/

Dôkaz o tom,

J.N. | 08.07.2013

že štát vo vyhláške splnomocňuje súkromnú firmu aby rozhodovala je napríklad ukotvený vo Vyhláške585/2008 Z.z. § 13 ods. 1) citujem: (1) Očkovanie osôb vykonáva lekár na základe preskripčného obmedzenia alebo ním poverená sestra
po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej
osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých
kontraindikácií očkovania PODĽA PÍSOMNEJ INFORMÁCIE
pre používateľa lieku a súhrnu charakteristických
vlastností lieku," koniec cit. (Čo je teda príbalový leták výrobcu, moja pozn.) a § 14 ods.1 citujem: "Pri kontrole očkovania sleduje regionálny úrad" písm. g) citujem: "dodržiavanie indikácií a kontraindikácií schválených pri registrácii očkovacej látky" koniec cit. (Rovnako sa jedná o príbalový leták)

Z uvedeného vyplýva, že súkromná firma určuje, čo je relevantná indikácia a čo je relevantná kontraindikácia, pričom rozhodujúci je text oficiálneho príbalového letáku, ktorého autorom je taktiež súkromná farmafirma. Za zmienku stojí fakt vyplývajúci z príbalového letáku, že súkromná farmafirma sa nepriamo podieľa na nútenom očkovaní tým, že v príbalovom letáku neuvádza ako kontraindikáciu na nepodanie vakcíny NESÚHLAS PACIENTA, ak by tomu tak bolo, muselo by byť v letáku uvedené: nepodávať v prípade nesúhlasu pacienta. Stojí za zváženie, že firma ktorá je autorom takéhoto letáku, pričom si je vedomá že právny stav na SK je "povinné" očkovanie, sa na nútení pacientov očkovať ńepriamo podieľa, práve jasným definovaním kontraindikácii, kde nesúhlas pacienta ako kontraindikácia nie je uvedený. Je to všetko môj názor,vyvodený logicky, dúfam, že som sa súkromnej firmy nijako nedotkol. Ak áno, poprosím súkromnú firmu aby teda nedorozumenie napravila a do svojich príbalových letákov doplnila informáciu: NEPODÁVAŤ V PRÍPADE NESÚHLASU PACIENTA.

Re:Dôkaz o tom,

stara mama | 08.07.2013

máloktorý človek to takto pekne do detailov logicky rozoberie, takpovediac, že väčšina to vôbec nerieši a ani netuší , čím vlastne nevedomky toto všetko podporujú a robia vodu na mlyn tým, čo takýto stav vyhovuje, v tom to prípade GSK

nic sa neboj

chuck norris | 08.07.2013

ked bude velmi zle, skocim sem jednou nohou narobit poriadky

bieli zmrdi

irena | 08.07.2013

Toto video si dobre pozrite. Toto sú tí ktorí nás liečia https://www.mojevideo.sk/video/198ed/chudobni_zmrdi_v_bielych_plastoch.html

Toto sú lekári ktorým vraj ide o naše zdravie.

Moja rodina od firmy GSK už šesť rokov nič nekúpi a ani si nedá predpísať, nikdy v živote.

neboj sa

irena | 08.07.2013

Toto je nekonkrétne obvinenie ba dokonca vyhrážka ktorá poriadne smrdí STRACHOM o veľké zisky.
Týmto vyzývam celú slevenskú verejnosť aby si prestali kupovať AKÉKOĽVEK VÝROBKY od tejto firmy a tým prejavili solidaritu Marianovi a hnus nad vyhrážkami tejto firmy GSK.
Nemáš štipku hanby ty akýsi právnik
Ďalej vás ľudia vyzývam aby ste nenavštevovali lekárov ktorí sú na výplatnej listine tejto pochybnej firmy ktorá si dovoľuje psychickým nátlakom vynucovať a presadzovať sa na trhu a hrabať nekontrolované zisky na úkor zdravia našich detí.
Prosím vás ľudia zverejňujte tento výhražný dopis GSK nech sa to dozvie každý aké zlo je páchané a bezprávie so slušnými ľuďmi a ich deťmi na slovensku. Zdieľajte všade.

Whole new level

Ved | 08.07.2013

Gratulujem k povýšeniu p. Fillo :-)

podpora

melo | 08.07.2013

je to ako boj s veternymi mlynmi.ale zrejme ste zatali do ziveho ked ich to tak rozzurilo.drzim palce a tesim sa na dalsie cisla ZEM A VEK

odpoved

bralenka | 08.07.2013

Pán Filo, tlieskam a vzdávam úctu. Obdivuhodne bojujete s hlúposťou, pýchou a nadutosťou tejto spoločnosti, ktorá je ochotná ísť proti občanom, proti zdraviu národa s klamlivou maskou akože za naše zdravie, pre naplnenie vlastných vreciek. Teta onkologickej iba 1-ročnej obete očkovania.

Senior

Helena | 08.07.2013

Nemám slov. Držte sa pán Ing. Fillo.

právnici, ozvite sa, prosím

Ing. Marián FILLO | 08.07.2013

Budem vďačný všetkým právnikom, čo sa na to mrknú a napíšu buď sem alebo na sloboda.v.ockovani@gmail.com svoje právnické postrehy.

Záznamy: 101 - 154 zo 154
<< 1 | 2

Pridať nový príspevok