Glutaraldehyd

10.01.2016 21:57
Sumárny vzorec: C5H8O2
Schéma molekuly: Schéma molekuly glutaraldehydu
CAS číslo: 111-30-8
Ako vyzerá: číra tekutina
LD50: 134 mg/kg (potkan, orálne),
100 mg/kg (myš, orálne),
2,5 g/kg (potkan, dermálne),
5,84 g/kg (myš, dermálne)

 

Všeobecné informácie

    Glutaraldehyd je dráždivá, bezfarebná, olejovitá tekutina so zápachom, podobným zhnitému jablku.

    Používa sa na sterilizáciu lekárskeho a zubárskeho náčinia, ako aj na priemyselné ošetrenie vody a ako konzervant. 1‰–1% roztok sa používa na dezinfekciu a konzerváciu na dlhodobé uskladnenie. Okrem mnohých vírusov a iných mikroorganizmov zabíja aj endospóry. 10% roztok sa používa na odstraňovanie bradavíc.

    Používa sa aj pri ťažbe bridlicového plynu ako prostriedok na zabíjanie baktérií, ktorých rast by mohol poškodiť ťažbu.

    Vo farmaceutickom priemysle sa používa pri syntéze umelých bielkovín na spájanie peptidov, ako aj na inaktiváciu (zneškodnenie) bakteriálnych toxínov (jedov).

 

Bezpečnosť

    Glutaraldehyd je dráždivý pre pokožku i oči, nebezpečný pri požití i vdýchnutí. Môže poškodiť bunkové tkanivo slizníc očí, úst a dýchacej sústavy. Styk s pokožkou môže spôsobiť popáleniny. Vdýchnutie môže spôsobiť kašľanie, dusenie sa a dýchavičnosť. Vo vyšších dávkach môže spôsobiť smrť.

    Karcinogenické (rakovinotvorné) účinky doposiaľ neboli zistené.

    Glutaraldehyd je mutagénny (spôsobuje mutácie DNA) pre niektoré baktérie a telesné bunky cicavcov.

    Teratogenické účinky (poškodenia plodu tehotných žien/samíc) doposiaľ neboli zistené.

    Glutaraldehyd môže byť jedovatý pre krv, pohlavné orgány, pečeň, sliznice, slezinu, centrálnu nervovú sústavu a močové ústrojenstvo.

    Po styku s glutaraldehydom je potrebné postihnuté miesto omyť veľkým množstvom vody. V prípade vdýchnutia môže byť potrebné umelé dýchanie a okamžité vyhľadanie lekárskej pomoci. Dýchanie z úst do úst môže byť nebezpečné pre poskytovateľa pomoci.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracoval:

  • Ing. Marián Fillo

 


Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.