Formaldehyd / formalín

24.12.2011 20:19
Sumárny vzorec: CH2O
Schéma molekuly: Schéma molekuly formaldehydu
CAS číslo: 50-00-0
Ako vyzerá: bezfarebný plyn
LD50: 100 mg/kg (potkan, orálne),
42 mg/kg (myš, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Formaldehyd (metanal) je najjednoduchší aldehyd. Je to bezfarebný, horľavý plyn s charakteristickým zápachom. Je prchavý a toxický (jedovatý) a pri izbovej teplote tvorí množstvo derivátov (napríklad trioxán). Pri rozpúšťaní vo vode tvorí metylénglykol.

       Formaldehyd sa prirodzene vyskytuje v prírode, aj vo vesmíre. Vzniká napríklad pri požiaroch, horení tabaku, vyskytuje sa vo výfukových plynoch aj v smogu.

       V živých organizmoch sa takmer nevyskytuje. Je hlavnou príčinou toxicity metanolu, ktorý sa v organizme metabolizuje na formaldehyd. V tele sa nehromadí, ďalej sa metabolizuje na kyselinu mravčiu.

       Má bohaté využitie v organickej syntéze. Používa sa aj ako konzervačné, fixačné, dezinfekčné a balzamovacie činidlo.

       Nakoľko sa používa(l) pri výrobe nábytku a v stavebných materiáloch, často znečisťuje vnútorné ovzdušie budov. Môže sa uvoľňovať z výrobkov z drevotriesky, preglejky, lepenky, farieb, lakov, podlahových krytín.

       Vo farmaceutickom priemysle sa používa na inaktiváciu produktov baktérií pre toxoidové vakcíny, ako aj na zneškodnenie vírusov a baktérií, ktoré by mohli počas výroby kontaminovať vakcíny.

       Približne 40% roztok formaldehydu sa nazýva formalín. Formalín často obsahuje metanol. Považuje sa za škodlivý a aj jeho výpary sú toxické.

 

Bezpečnosť

       Formaldehyd je pre ľudí vysoko toxický, nezávisle od spôsobu vystavenia. Je vysoko toxický pri vdýchnutí, požití aj pri prechode pokožkou. Je karcinogénny a mutagénny, môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie. Formaldehyd je veľmi škodlivý pre sliznice, horné dýchacie cesty, oči a pokožku, môže poškodiť obličky.

       Pri vdychovaní môže spôsobiť podráždenie očí, slizníc, bolesti hlavy, pocit pálenia v hrdle ako aj zhoršenie prejavov astmy. Nedávne štúdie preukázali súvis medzi vystavením formaldehydu a rozvojom astmy v detstve. Formaldehyd rovnako poškodzuje ženský reprodukčný systém.
Pre väčšinu ľudí sú jeho účinky dočasné, no u časti populácie môže vyvolať alergiu. Až viac ako 10% ľudí naň môže byť citlivých a prudko reagovať na ľubovoľné množstvo.

       Pokusy na myšiach ukázali, že pri vdychovaní formaldehydu sa mení citlivosť imunitného systému a spôsobuje oxidačný stres a podráždenie. Iné pokusy na laboratórnych zvieratách ukázali, že zvieratá, ktoré vdychovali veľké množstvá formaldehydu častejšie ochoreli na rakovinu nosa a hrdla. Podobne je to aj u robotníkov pracujúcich v podnikoch spracúvajúcich drevotriesku.

       Pri požití môže spôsobiť veľké bolesti, vracanie a hnačku. Pri prechode do krvného obehu môže spôsobiť rovnaké prejavy ako vypitie veľkého množstva alkoholu.

       Vystavenie sa veľkému množstvu formaldehydu môže byť smrteľné. Formaldehyd sa v tele mení na kyselinu mravčiu, čo zvyšuje kyslosť krvi a zapríčiňuje zrýchlené, plytké dýchanie, hypotermiu, kómu a smrť. Po požití formaldehydu treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (korektúra a grafická úprava - približne 40 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.