Formaldehyd ve vakcínách: ovlivňuje DNA?

10.02.2012 07:17

VacTruth.com - 7.II.2012 - Catherine Frompovich

 

       Pôvodný článok "Formaldehyde in Vaccines: A DNA Adduct?"
       z angličtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

Ilustračný obrázok - DNA       Bylo zjištěno, že látky obsažené ve vakcínách poškozují DNA.

       Americká národní lékařská knihovna v Národním institutu zdraví (National Institute of Health – NIH) publikovala v lednu 2010 online "Závěrečnou zprávu o kancerogenitě formaldehydu".[1] Je to v mnoha ohledech zajímavý dokument, zejména detailně probírá studie in vitro a in vivo na laboratorních zvířatech, tj. krysách, myších a křečcích.

Experimenální zvířata: formaldehyd byl testován na karcinogenitu u myší, krys a křečků. Zkoumané studie zahrnovaly chronické a subchronické studie inhalační expozice u myší, krys a křečků; chronické a subchronické studie expozice ve vodě u krys a křečků; chronické a subchronické studie s konzumací vody u krys a jednu studii chronické aplikace na kůži u myší. Nebyly nalezeny žádné chronické studie u primátů, pouze jedna subchronická studie inhalační expozice a jedna akutní/subakutní studie s inhalační expozicí u opic.[1]

       Samozřejmě bylo uvedeno mnohem více detailů o účinku inhalace plynného formaldehydu a několik studií účinků formaldehydu přidaného do pitné vody u zvířat. Avšak nebyly nalezeny žádné studie sledující účinky injikovaného formaldehydu do zvířat, k čemuž dochází při aplikací vakcín obsahujících formaldehyd kojencům, dětem, dospělým a seniorům.

       Otázka: proč neexistují žádné studie o účincích injekčně aplikovaného formaldehydu? Formaldehyd nebo formalín je používán jako pomocná látka při výrobě těchto vakcín:

       Anthrax (BioThrax), DTaP (všechny vakcíny), DTaP-HepB-IPV (Pediarix), DTaP-Hib (TriHiBit), DT (všechny vakcíny), Td (všechny vakcíny), Hepatitis A (Havrix, Vaqta), Hepatitis A+B (Twinrix), Hib (ActHIB), Hib-Hepatitis B (Comvax), chřipka (Fluzone, Fluarix, FluLaval), japonská encefalitisis (JE-Vax), inaktivovaná polio (Ipol), Tdap (Adacel, Boostrix) podle Růžové knihy CDC, Seznamu ingrediencí vakcín, str. E-2

       Protože mě asi nařknou z úmyslného vybírání dat, rovnou připouštím, že přesně to dělám, abych upozornila na jeden konkrétní bod ve zprávě, že

Nemetabolizovaný formaldehyd neenzymaticky reaguje s sulfhydrylovými skupinami nebo močovinou, váže se na tetrahydrofolát a vstupuje do metabolického poolu monokarbonových skupin, reaguje s makromolekulami a deformuje DNA a proteiny, tvoří můstky primárně mezi proteiny a jednovláknovou DNA (Bolt 1987).

       Co se stane, když formaldehyd ve vakcíně interaguje biochemicky s buňkami dítěte, jehož imunitní systém a hematoencefalická bariéra nejsou dosud plně vyvinuté?

       Víme, že organismus metabolizuje substance odlišně podle toho, jestli byly přijaty ústy nebo byly injikovány a obešly trávicí trakt.

       Zpráva o kancerogenitě udává následující:

Pozření formaldehydu vede k vážnému poleptání zažívacího traktu, následovanému oslabením CNS, myokardu, oběhovým selháním, metabolickou acidózou a selháním několika orgánů. Toxické účinky formaldehydu u experimentálních zvířat zahrnují podráždění, cytotoxicitu  a proliferaci buněk horního dýchacího traktu, podráždění oka, hyperreaktivitu plic, bronchokonstrikci, podráždění zažívacího traktu a kůže.  Další hlášené účinky zahrnují oxidativní stres, neurotoxicitu, účinky na chování, imunotoxicitu, toxicitu pro varlata a poškození jaterních funkcí, štítné žlázy a hmotnosti varlat (IARC 2006, Asian a kol. 2006, Sarsilmaz a kol. 2007, Golalipour a kol. 2008, Ozen a kol. 2005, Majumder a Kumar 1995). [zdůraznění autorka]

       Neměly by si CDC a FDA s ohledem na výše uvedené toxické účinky dělat starosti s používáním formaldehydu ve vakcínách, protože zpráva tyto účinky uvádí jako důsledek pozření formaldehydu? Co se stane, když je injikován? Nikdo neví!

Mnoho úřadů, včetně Ministerstva vnitra, CPSC, DOT, EPG, FDA, HUD, Úřadu pro zdraví a bezpečnost dolů, OSHA, ACGIH a NIOSH zavedlo regulace a pravidla pro snížení expozice formaldehydu.

       Ale Big Pharma dále vyrábí a prodává, lékaři a sestry injikují vakcíny obsahující formaldehyd do miminek jen 24 hodin po narození. Neuvěřitelné? Ne, skutečné!

       Klíčový je následující text ze zprávy:

Genetické a související účinky: formaldehyd je přímo genotoxicky účinkující sloučenina, která zasahuje mnoho cest genové exprese, včetně těch, které se účastní syntézy a opravy DNA a regulace buněčného dělení. … studie in vitro se savčími a lidskými buňkami demonstrovaly vazby s DNA, můstky mezi DNA a bílkovinami, můstky DNA-DNA, neočekávanou syntézu DNA, zlomy vláken DNA, mutace a cytogenetické účinky (aberace chromosomů, výměnu sesterských chromatid a indukci mikronukleolů).

       Vazba s DNA je, jak jsem uvedla ve své knize z roku 2009 Our Chemical Lives And The Hijacking Of Our DNA (dostupné na Amazonu), báze v DNA se kovalentně (vzájemnou výměnou elektronů) spojuje s rakovinotvornou chemikálií. Bylo prokázáno, že to je začátkem rakovinného bujení buněk.

       Nyní chci položit ještě jednu otázku a to: výskyt rakoviny u dětí stoupá současně s tím, jak se zvyšuje počet povinných vakcín, které začínají již po narození (hepatitis B vakcína). Jaká je souvislost mezi formaldehydem ve vakcínách a dětskou rakovinou? Jakou souvislost má moje otázka s těmito údaji z Národního institutu pro rakovinu o dětské rakovině?

Mezi 12 nejčastějšími typy rakoviny u dětí tvoří leukémie (rakovina krevních buněk) a nádory  mozku a centrální nervové soustavy  více než polovinu nových případů. Asi třetina dětských malignit jsou leukémie. Nejčastějším typem leukémie u dětí je akutní lymfoblastická leukémie. Nejčastějším solidním tumorem jsou nádory mozku (tj. gli omy a meduloblastomy), další solidní nádory (např. neuroblastomy, Wilmsův tumor a sarkomy, jako je rhabdomyosarkom a osteosarkom) jsou méně časté.[2] [zdůraznění autorka]

       Nyní se vraťte zpět, přečtěte si, co bylo uvedeno ve zprávě o kancerogenitě formaldehydu a podívejte se, jestli vidíte nějaké souvislosti. Neměli by se poslanci Kongresu (parlament v USA - pozn. red.) začít vyptávat a zajímat se o vakcíny?

 

Zdroje:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20737003
  2. https://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Sites-Types/childhood

 

Komenář překladatelky MUDr. Ludmily Elekové

       Výše popsané toxické účinky (např. poleptání, selhání orgánů apod.) se týkají skutečně toxických dávek. Ve vakcínách je formaldehyd v tzv. zbytkovém množství, takže legislativa EU po výrobcích vakcín ani nepožaduje jeho uvádění v příbalovém letáku. Jiné země mimo EU mají přísnější legislativu, proto např. v australské verzi příbalového letáku k Infanrixu Hexa formaldehyd uveden je.

       Ovšem údaje o jeho mutagenitě a vlivu na DNA jsou skutečně znepokojivé. Nelze se utěšovat tím, že jde o zbytkové množství, protože jak dobře víme, rakovina začíná změnou jedné jediné buňky a k tomu stačí skutečně velmi málo kancerogenní substance, možná jediná molekula, která se naváže na to správné místo ve správný čas a spustí zhoubné bujení.

       Zcela jistě existuje pozitivní korelace mezi stoupajícím počtem očkování dětí i dospělých a stoupajícím výskytem maligních onemocnění všeho druhu. Ovšem pozitivní korelace neznamená automaticky příčinnou souvislost. Nelze se zaměřit na jedinou možnou příčinu - vakcíny, protože nezanedbatelným zdrojem toxinů je celkové znečištění životního prostředí a nekvalitní strava, ale také je nelze jen tak zprostit podezření. Protože vakcíny obsahují cizorodé biologické látky, včetně cizí DNA, kontaminaci onkogenními a jinými viry, toxické chemikálie (byť jen ve stopovém množství) schopné negativně ovlivnit DNA, mají nepochybně potenciál u disponovaného jedince spustit maligní bujení.

       Ale maligní buňky vznikají neustále v každém z nás, různé zdroje uvádějí množství tisíce až milióny denně. Zatímco čtete tento článek, vaše tělo vyprodukovalo a zničilo možná stovky maligních buněk. Nádor vznikne pouze tehdy, kdy dojde k oslabení imunitního systému, který pak nezvládne likvidovat všechny maligní buňky.

       To nás vrací zpět k vakcínám, které nepochybně imunitní systém oslabují. Ale ne všichni očkovaní dostanou rakovinu. Každý máme jinou míru odolnosti, někdo prožije ve zdraví celý život, přestože byl vystaven toxinům, jiný onemocní z mnohem menších vlivů. Ale logicky se zvyšováním toxické zátěže životního prostředí stoupá počet lidí, u kterých dojde k překročení odolnosti a onemocní.

       Jedním z kritérií pro určení kauzální souvislosti je tzv. biologická plauzibilita, tj. musí existovat biologický mechanismus, kterým předpokládaná příčina může vyvolat daný účinek. U formaldehydu byl takový mechanismus popsán. Korelace mezi zvyšujícím se počtem vakcín obsahujícím formaldehyd a výskytem rakoviny splňuje i další kritéria pro určení kauzality, např. závislost na dávce, opakované pozorování u různých živočišných druhů a různé expozice, podobnost s jinými kancerogeny, které zasahují stejné biologické systémy a funkce.

       V každém případě je možnost kauzality velmi znepokojivá a zaslouží si další zkoumání.

 


Uverejnenie tohto článku (korektúra prekladu a grafická úprava) zabrali správcovi www.slobodaVockovani.sk vyše 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.