Fenol

05.04.2012 06:43
Sumárny vzorec: C6H6O
Schéma molekuly: Schéma molekuly fenolu
CAS číslo: 108-95-2
Ako vyzerá: priehľadné kryštály
LD50: 317 mg/kg (potkan, orálne)
270 mg/kg (myš, orálne)
630 mg/kg (králik, dermálne)
669 mg/kg (potkan, dermálne)

 

Všeobecné informácie

       Fenol (benzenol alebo hydroxybenzén) je tuhá bezfarebná kryštalická látka s charakteristickým zápachom. Na svetle a vzduchu postupne ružovie až hnedne a pôsobením kyslíka zvetráva. Fenol je najjednoduchším zástupcom skupiny aromatických hydroxyderivátov – fenolov. Vo vode je slabo rozpustný. Má anestetické a antiseptické účinky. Používa sa na výrobu plastov a podobných materiálov, detergentov, liečiv (aspirín, spreje, pastilky na hrdlo), herbicídov, farbív, výbušnín, rozpúšťadiel, zmäkčovadiel, kozmetických prípravkov (ústne vody) a iných látok.

 

Bezpečnosť

       V súčasnosti nie je známy dôkaz o karcinogénnych účinkoch na ľudí. Údaje o teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Mutagénny pre somatické (telové) bunky cicavcov. Môže byť toxický pre obličky, pečeň, centrálnu nervovú sústavu. Opakované alebo predĺžené vystavenie môže poškodiť cieľové orgány.

       Fenol je silný neurotoxín. Pri vstreknutí do krvného riečišťa môže spôsobiť smrť. Fenol a jeho výpary leptajú oči, pokožku, dýchacie cesty. Opakované alebo predĺžené vystavenie môže spôsobiť dermatitídu, či dokonca popáleniny druhého a tretieho stupňa. Vdýchnutie pár môže spôsobiť pľúcny edém. Môže mať škodlivé účinky na centrálny nervový systém a srdce (arytmia, záchvaty, kóma). Môže poškodiť aj obličky a pečeň. Vystavenie fenolu môže viesť k smrti, jeho účinky sa môžu prejaviť aj oneskorene. Počas druhej svetovej vojny používali nacisti fenolové injekcie ako jeden zo spôsobov „eutanázie“ v koncentračných táboroch. Na usmrtenie človeka postačuje približne jeden gram.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava + kontrola odkazov - približne 20 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.