Etická komisia - Uznesenie č. 43/51 - Etické aspekty povinného očkovania

22.11.2013 00:00

       Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa na svojich riadnych zasadnutiach dňa 1. októbra 2013 a dňa 19. novembra 2013 v Bratislave zaoberala niektorými etickými otázkami, ktoré sa objavujú vo verejnosti v súvislosti s aktuálnou diskusiou o národnom programe povinného očkovania. Táto diskusia bola v poslednom čase akcentovaná prebiehajúcim konaním pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ako aj narastajúcimi aktivitami zástancov i odporcov povinného očkovania vo verejnom priestore, osobitne v oblasti printových a elektronických masovokomunikačných prostriedkov a internetových sociálnych sietí.

       Komisia pozorne zvažovala argumenty oboch strán a je si vedomá rizík spätých s realizáciou národného programu povinného očkovania. Súčasne však skúmala i argumenty v prospech zachovania systému národného programu povinného očkovania. Komisia sa preto rozhodla k etickým otázkam povinného očkovania prijať nasledovné stanovisko:

 

       Viac na stránke Ministerstvo zdravotníctva SR.

       K tomu viď List predsedníčky IURO Etickej komisii MZ SR ohľadne stanoviska EK MZ SR k etickým aspektom povinného očkovania.