Dihydrogenfosforečnan draselný

17.09.2011 10:36
Sumárny vzorec: KH2PO4
Schéma molekuly: Schéma molekuly dihydrogenfosforečnanu draselného
CAS číslo: 7778-77-0
Ako vyzerá: biely navlhlý prášok
LD50: 4640 mg/kg (králik, pokožkou)

 

Všeobecné informácie

       Dihydrogenfosforečnan draselný je vo vode vysoko rozpustná, biela práškovitá soľ bez zápachu. Používa sa ako hnojivo, prídavná látka (aditívum) do potravín (E 340) a cigariet, fungicíd a pufračné činidlo. Je bežným zdrojom fosforu a draslíka.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu.

       Pri kontakte s očami a pokožkou môže spôsobiť podráždenie. Pri vdýchnutí môže spôsobiť podráždenie horných dýchacích ciest.

       Pri požití väčšieho množstva môže spôsobiť podráždenie tráviacej rúry, nevoľnosť, vracanie, hnačku a kŕče brucha. Môžu sa tiež vyskytnúť príznaky otravy draslíkom (pomalý tep, kolaps okrajových ciev s poklesom krvného tlaku, srdcová arytmia, zrýchlené dýchanie, svalová slabosť, pocit ťažkých nôh, studená pokožka, bledosť). Môže ovplyvniť správanie (apatia, zmätenie).

       O podaní tejto látky injekčne priamo do tela je len veľmi málo informácií. Dlhodobé aj krátkodobé nežiaduce účinky po injekcii sú neznáme.

       Nie je známe, či fosforečnan draselný môže poškodiť plod, ani či prechádza do materského mlieka. Štúdie s reprodukčným systémom laboratórnych zvierat neboli vykonané.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.